EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:087:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 87, 31 март 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 87

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
31 март 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 216/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите-членки, които извършват риболов в зони извън северната част на Атлантическия океан (преработен)  (1)

1

 

*

Регламент (ЕО) № 217/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно предоставянето на статистика за улова и риболовната дейност от държавите-членки, които извършват риболов в северозападната част на Атлантическия океан (преработен)  (1)

42

 

*

Регламент (ЕО) № 218/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно предоставянето на статистика за номиналния улов на държавите-членки, които извършват риболов в североизточната част на Атлантическия океан (преработен)  (1)

70

 

*

Регламент (ЕО) № 219/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол — Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол — втора част

109

 

*

Регламент (ЕО) № 220/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 999/2001 относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

155

 

*

Регламент (ЕО) № 221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2150/2002 относно статистиката на отпадъците по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията  (1)

157

 

*

Регламент (ЕО) № 222/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година за изменение на Регламент (EО) № 638/2004 за статистиката на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите-членки

160

 

*

Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности  (2)

164

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 1394/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно лекарствените продукти за модерна терапия и за изменение на Директива 2001/83/ЕО и на Регламент (ЕО) № 726/2004 (OВ L 324, 10.12.2007 г.)

174

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

 

(2)   Текст от значение за ЕИП и за Швейцария

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top