Help Print this page 

Document L:2009:045:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 45, 14 февруари 2009г.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 45

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
14 февруари 2009 г.


Съдържание

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/107/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 23 януари 2009 година за изменение на решения 2006/861/ЕО и 2006/920/ЕО относно техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС), свързани с подсистемите на трансевропейската конвенционална железопътна система (нотифицирано под номер С(2009) 38)  (1)

1

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Правило № 100 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни предписания за одобрение на задвижвани с акумулаторна батерия електрически превозни средства по отношение на специалните изисквания, прилагани към тяхната конструкция, безопасност при функциониране и водородни емисии (преработка 2)

17

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Вж. стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top