Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:024:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 24, 28 януари 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 24

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
28 януари 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 82/2009 на Комисията от 27 януари 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 83/2009 на Комисията от 27 януари 2009 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 пазарна година

3

 

*

Регламент (ЕО) № 84/2009 на Комисията от 27 януари 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1342/2003 относно определяне на специални подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на зърнените култури и в сектора на ориза

5

 

 

ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛНИЦИ

 

 

Съд

 

*

Изменение на Процедурния правилник на Съда на Европейските общности

8

 

 

Първоинстанционен съд

 

*

Изменение на процедурния правилник на Първоинстанционния съд

9

 

 

Съд на публичната служба на Европейския съюз

 

*

Изменение на процедурния правилник на Съда на публичната служба на Европейския съюз

10

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/69/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 18 декември 2008 година относно назначаването на членове на комитета съгласно член 3, параграф 3 от приложение I към Протокола относно статута на Съда

11

 

 

2009/70/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 19 януари 2009 година за назначаване на двама членове от Германия в Европейския икономически и социален комитет

13

 

 

2009/71/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 19 януари 2009 година за назначаване на член от Испания в Европейския икономически и социален комитет

14

 

 

Комисия

 

 

2009/72/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 15 декември 2008 година за създаване на експертна пазарна група по платежни системи

15

 

 

2009/73/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 17 декември 2008 година за изменение на Решение 2007/589/ЕО относно включване на насоки за мониторинг и докладване на емисии на двуазотен окис (нотифицирано под номер C(2008) 8040)  (1)

18

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2009/74/ЕО

 

*

Решение № 1/2008 на Съвместния комитет ЕО—Фарьорски острови от 17 юни 2008 година за изменение на Решение № 1/2001 относно определяне на разпоредби за прилагане на Протокола по ветеринарни въпроси в допълнение към Споразумението между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и местното правителство на Фарьорските острови, от друга страна

30

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2008/173/ЕО на Съвета от 18 февруари 2008 година относно изпитванията на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 57, 1.3.2008 г.)

34

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top