EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:021:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 21, 24 януари 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 21

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
24 януари 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 67/2009 на Комисията от 23 януари 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 68/2009 на Комисията от 23 януари 2009 година за адаптиране за девети път към техническия прогрес на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (1)

3

 

*

Регламент (ЕО) № 69/2009 на Комисията от 23 януари 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с измененията на Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1 и Международен счетоводен стандарт (МСС) 27 (1)

10

 

*

Регламент (ЕО) № 70/2009 на Комисията от 23 януари 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Подобренията на международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) (1)

16

 

 

Регламент (ЕО) № 71/2009 на Комисията от 23 януари 2009 година за определяне на количеството царевица, налично за интервенция за етап № 2 на пазарната 2008/2009 година

38

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/4/ЕО на Комисията от 23 януари 2009 година относно контрамерки за установяване и предотвратяване на манипулирането на записите на тахографи, за изменение на Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) № 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета (1)

39

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет и Комисия

 

 

2009/50/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета и на Комисията от 18 декември 2008 година за сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

41

 

 

Комисия

 

 

2009/51/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 15 декември 2008 година за разпределяне на квотите за внос на контролирани вещества за периода от 1 януари до 31 декември 2009 г. в съответствие с Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2008) 8100)

43

 

 

2009/52/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 18 декември 2008 година за разпределението на количествата контролирани вещества, чието използване за неотложни нужди в Общността през 2009 г. е разрешено съгласно Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой (нотифицирано под номер C(2008) 8398)

53

 

 

Европейска централна банка

 

 

2009/53/ЕО

 

*

Решение на Европейската централна банка от 12 декември 2008 година относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка (ЕЦБ/2008/23)

66

 

 

2009/54/ЕО

 

*

Решение на Европейската централна банка от 12 декември 2008 година за определяне на мерките, необходими за внасянето на капитала на Европейската централна банка от участващите национални централни банки (ЕЦБ/2008/24)

69

 

 

2009/55/ЕО

 

*

Решение на Европейската централна банка от 12 декември 2008 година за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на Европейската централна банка между националните централни банки и за коригиране на внесения капитал (ЕЦБ/2008/25)

71

 

 

2009/56/ЕО

 

*

Решение на Европейската централна банка от 12 декември 2008 година за изменение на Решение ЕЦБ/2001/15 относно емитирането на евробанкноти (ЕЦБ/2008/26)

75

 

 

2009/57/ЕО

 

*

Решение на Европейската централна банка от 12 декември 2008 година относно мерките, необходими за вноската в акумулираната стойност на собствения капитал на Европейската централна банка и за коригиране на вземанията на националните централни банки, съответстващи на прехвърлените чуждестранни резервни активи (ЕЦБ/2008/27)

77

 

 

2009/58/ЕО

 

*

Решение на Европейската централна банка от 15 декември 2008 година за определяне на мерките, необходими за внасянето на капитала на Европейската централна банка от неучастващите национални централни банки (ЕЦБ/2008/28)

81

 

 

2009/59/ЕО

 

*

Решение на Европейската централна банка от 31 декември 2008 година относно внасянето на капитал, прехвърлянето на чуждестранни резервни активи и вноскатa за резервите и провизиите на Европейската централна банка от страна на Národná banka Slovenska (ЕЦБ/2008/33)

83

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

Комисия

 

 

2009/60/ЕО

 

*

Препоръка на Комисията от 23 януари 2009 година относно насоки за най-добрите практики на изпълнение във връзка с проверки на контролните уреди за регистриране на данни за движението, които следва да се извършват при пътни проверки и от упълномощени сервизи (нотифицирано под номер C(2009) 108)  (1)

87

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top