EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:019:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 19, 23 януари 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 19

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
23 януари 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 55/2009 на Комисията от 22 януари 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 56/2009 на Комисията от 21 януари 2009 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

3

 

 

Регламент (ЕО) № 57/2009 на Комисията от 22 януари 2009 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на млякото и млечните продукти

5

 

 

Регламент (ЕО) № 58/2009 на Комисията от 22 януари 2009 година за определяне на максималното възстановяване при износ на масло в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

9

 

 

Регламент (ЕО) № 59/2009 на Комисията от 22 януари 2009 година за определяне на максимално възстановяване при износ на обезмаслено сухо мляко в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

11

 

 

Регламент (ЕО) № 60/2009 на Комисията от 22 януари 2009 година за определяне на възстановявания при износ в сектора на говеждото и телешкото месо

12

 

 

Регламент (ЕО) № 61/2009 на Комисията от 22 януари 2009 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на свинското месо

16

 

 

Регламент (ЕО) № 62/2009 на Комисията от 22 януари 2009 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на яйцата

18

 

 

Регламент (ЕО) № 63/2009 на Комисията от 22 януари 2009 година относно определяне на възстановяванията при износ в сектора на птичето месо

20

 

 

Регламент (ЕО) № 64/2009 на Комисията от 22 януари 2009 година относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

22

 

 

Регламент (ЕО) № 65/2009 на Комисията от 22 януари 2009 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

24

 

 

Регламент (ЕО) № 66/2009 на Комисията от 22 януари 2009 година за определяне на размери на възстановяванията, приложими за мляко и млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

26

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/121/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 година относно наименованията на текстилните продукти (преработена версия) (1)

29

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Европейски парламент и Съвет

 

 

2009/45/ЕО

 

*

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2008 година за мобилизиране на средства от инструмента за осигуряване на гъвкавост в съответствие с точка 27 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

49

 

 

Комисия

 

 

2009/46/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 19 декември 2008 година за освобождаване на някои услуги от сектора на пощенските услуги в Швеция от прилагането на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (нотифицирано под номер C(2008) 8409)  (1)

50

 

 

2009/47/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 22 декември 2008 година за постановяване, че член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, не се отнася за производството на електроенергия в Чешката република (нотифицирано под номер C(2008) 8569)  (1)

57

 

 

2009/48/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 22 януари 2009 година за освобождаване на определени страни от разширяването по отношение на някои велосипедни части на действието на антидъмпинговото мито за велосипеди с произход от Китайската народна република, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 на Съвета, последно оставено в сила и изменено с Регламент (ЕО) № 1095/2005, и за отмяна на спирането на плащането на антидъмпинговото мито за някои велосипедни части с произход от Китайската народна република, разрешено на определени страни съгласно Регламент (ЕО) № 88/97 на Комисията (нотифицирано под номер C(2009) 157)

62

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 година за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (ОВ L 210, 6.8.2008 г.)

67

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top