EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:011:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 11, 16 януари 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 11

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
16 януари 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 26/2009 на Комисията от 15 януари 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 27/2009 на Комисията от 15 януари 2009 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 януари 2009 година

3

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/2/ЕО на Комисията от 15 януари 2009 година за изменение с цел адаптиране към техническия прогрес за тридесет и първи път на Директива 67/548/ЕИО на Съвета за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества (1)

6

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Европейски парламент и Съвет

 

 

2009/30/ЕО

 

*

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 година относно назначаването на ръководител на Европейския надзорен орган по защита на данните и на негов заместник

83

 

 

Комисия

 

 

2009/31/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 12 януари 2009 година за изменение на Решение 2007/716/ЕО по отношение на определени предприятия в България в секторите на месната и млекопреработвателната промишленост (нотифицирано под номер C(2008) 8988)  (1)

84

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top