Help Print this page 

Document L:2009:008:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 8, 13 януари 2009г.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 8

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
13 януари 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 17/2009 на Комисията от 12 януари 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (1)

3

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/14/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 17 декември 2008 година за изменение на Решение 2006/636/ЕО относно фиксиране на разбивки по години и по държави-членки на сумата на помощта от Общността за развитие на селските райони в периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г. (нотифицирано под номер C(2008) 8370)

22

 

 

2009/15/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 19 декември 2008 година за отхвърляне на заявка за вписване в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания, посочен в Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (Džiugas) (ЗГУ) (нотифицирано под номер C(2008) 8423)

24

 

 

2009/16/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 19 декември 2008 година за отхвърляне на заявка за вписване в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания, посочен в Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (Germantas) (ЗГУ) (нотифицирано под номер C(2008) 8430)

25

 

 

2009/17/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 19 декември 2008 година за създаване на Комитет от експерти по въпросите на командироването на работници

26

 

 

2009/18/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 22 декември 2008 година относно съответствието на стандарт EN 1273:2005 за проходилките за бебета с общото изискване за безопасност на продуктите според Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и публикуването на позоваването на стандарта в Официален вестник (нотифицирано под номер C(2008) 8616)  (1)

29

 

 

2009/19/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 9 януари 2009 година за изменение на Решение 2008/655/ЕО по отношение на одобряването на плановете за спешна ваксинация срещу болестта син език в някои държави-членки и за определяне на нивото на финансовата вноска на Общността за 2007 и 2008 г. (нотифицирано под номер C(2008) 8966)

31

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 543/2008 на Комисията от 16 юни 2008 г. относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на определени стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици (ОВ L 157, 17.6.2008 г.)

33

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top