EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:006:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 6, 10 януари 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 6

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
10 януари 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 15/2009 на Съвета от 8 януари 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 367/2006 за налагане на окончателни изравнителни мита върху вноса на фолио от полиетилен терефталат (ПET) с произход от Индия и за изменение на Регламент (ЕО) № 1292/2007 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на фолио от полиетилен терефталат (ПЕТ) с произход от Индия

1

 

 

Регламент (ЕО) № 16/2009 на Комисията от 9 януари 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

18

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/128/ЕО на Комисията от 22 декември 2008 година за определяне на специфични критерии за чистота на оцветителите, които са предназначени за влагане в храни (кодифицирана версия) (1)

20

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/10/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 2 декември 2008 година за установяване на формуляр за докладване за големи аварии съгласно Директива 96/82/ЕО на Съвета относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (нотифицирано под номер C(2008) 7530)  (1)

64

 

 

2009/11/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 19 декември 2008 година за даване на разрешение за методи за класификация на кланични трупове на свине в Испания (нотифицирано под номер C(2008) 8477)

79

 

 

2009/12/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 19 декември 2008 година за даване на разрешение за методи за класификация на кланични трупове на свине в Дания (нотифицирано под номер C(2008) 8498)

83

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2009/13/ЕО

 

*

Решение № 1/2008 на Съвместния ветеринарен комитет създаден със Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти от 23 декември 2008 година по отношение на изменението на допълнения 2, 3, 4, 5, 6 и 10 от приложение 11 към Споразумението

89

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 1077/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1966/2006 на Съвета относно електронното записване и отчитане на риболовни дейности и относно средствата за дистанционно наблюдение и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1566/2007 (ОВ L 295, 4.11.2008 г.)

117

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top