EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:337:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 337, 16 декември 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 337

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
16 декември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1248/2008 на Комисията от 15 декември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1249/2008 на Комисията от 10 декември 2008 година за установяване на подробни правила за прилагане на скалите на Общността за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и за отчитане на цените, свързани с тях

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1250/2008 на Комисията от 12 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2074/2005 по отношение на изискванията за сертифициране при внос на рибни продукти, двучерупчести мекотели, бодлокожи, мантийни и морски коремоноги, предназначени за консумация от човека (1)

31

 

*

Регламент (ЕО) № 1251/2008 на Комисията от 12 декември 2008 година за прилагане на Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение на условията и изискванията за сертифициране при пускането на пазара и вноса в Общността на аквакултури и продукти от тях и за установяване на списък с векторни видове (1)

41

 

*

Регламент (ЕО) № 1252/2008 на Комисията от 12 декември 2008 година за дерогация от Регламент (ЕО) № 1251/2008 и за преустановяване на вноса в Общността от Малайзия на пратки от определени аквакултури (1)

76

 

*

Регламент (ЕО) № 1253/2008 на Комисията от 15 декември 2008 година за разрешаване на медния хелат от хидроксианалог на метионина като фуражна добавка (1)

78

 

*

Регламент (ЕО) № 1254/2008 на Комисията от 15 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола

80

 

 

Регламент (ЕО) № 1255/2008 на Комисията от 15 декември 2008 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 декември 2008 година

83

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/116/ЕО на Комисията от 15 декември 2008 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на аклонифен, имидаклоприд и метазахлор като активни вещества (1)

86

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/945/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 8 декември 2008 година за изменение на Процедурния правилник на Съвета

92

 

 

Комисия

 

 

2008/946/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 12 декември 2008 година за прилагане на Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение на изискванията за карантина на аквакултури (нотифицирано под номер C(2008) 7905)  (1)

94

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Рамково решение 2008/947/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 година за прилагане на принципа на взаимното признаване към съдебни решения и решения за пробация с оглед на надзора върху пробационните мерки и алтернативните санкции

102

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top