EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:335:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 335, 13 декември 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 335

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
13 декември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1241/2008 на Комисията от 12 декември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1242/2008 на Комисията от 8 декември 2008 година за установяване на типология на Общността за земеделските стопанства

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1243/2008 на Комисията от 12 декември 2008 година за изменение на приложения III и VI към Директива 2006/141/ЕО по отношение на изискванията за съдържанието на някои храни за кърмачета (1)

25

 

*

Регламент (ЕО) № 1244/2008 на Комисията от 12 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1614/2000 относно дерогиране от Регламент (ЕИО) № 2454/93 във връзка с определението на понятието „продукти с произход“, установено в рамките на общата система за преференции, с цел отчитане на специалната ситуация на Камбоджа по отношение на износа на определени текстилни продукти в Общността

28

 

*

Регламент (ЕО) № 1245/2008 на Комисията от 12 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1615/2000 за дерогация от Регламент (ЕИО) № 2454/93 във връзка с определението на понятието „продукти с произход“, установено в рамките на общата система за преференции, с цел отчитане на специалната ситуация на Непал по отношение на износа на определени текстилни продукти в Общността

30

 

*

Регламент (ЕО) № 1246/2008 на Комисията от 12 декември 2008 година за изменение на член 23, параграф 2 и приложения II и III от Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета относно прехвърляне на финансови средства от общите организации на пазара на вино за развитие на селските райони

32

 

*

Регламент (ЕО) № 1247/2008 на Комисията от 11 декември 2008 година за дерогация от регламенти (ЕО) № 2402/96, (ЕО) № 2058/96, (ЕО) № 2305/2003, (ЕО) № 955/2005, (ЕО) № 969/2006, (ЕО) № 1918/2006, (ЕО) № 1964/2006, (ЕО) № 1002/2007, (ЕО) № 27/2008 и (ЕО) № 1067/2008 по отношение на датите за подаване на заявления и за издаване на лицензи за внос през 2009 г. в рамките на тарифните квоти за сладки картофи, нишесте от маниока, корени от маниока, зърнени култури, ориз и зехтин и за дерогация от регламенти (ЕО) № 382/2008, (ЕО) № 1518/2003, (ЕО) № 596/2004 и (ЕО) № 633/2004 по отношение на датите за издаване на лицензи за износ през 2009 г. в сектора на говеждото и телешкото месо, свинското месо, яйцата и птичето месо

35

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/939/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 8 декември 2008 година за подписване и временно прилагане на споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Беларус за изменение на споразумението между Европейската общност и Република Беларус относно търговията с текстилни продукти

39

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Беларус за изменение на споразумението между Европейската общност и Република Беларус относно търговията с текстилни продукти

41

 

 

Комисия

 

 

2008/940/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 21 октомври 2008 година за установяване на стандартни изисквания за докладване по съфинансирани от Общността национални програми за ликвидиране, контрол и мониторинг на някои болести и зоонози по животните (нотифицирано под номер C(2008) 6032)  (1)

61

 

 

2008/941/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 8 декември 2008 година относно невключването на някои активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи тези вещества (нотифицирано под номер C(2008) 7803)  (1)

91

 

 

2008/942/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 9 декември 2008 година относно приемането на корекционни коефициенти, които се прилагат от 1 август 2007 г., 1 септември 2007 г., 1 октомври 2007 г., 1 ноември 2007 г., 1 декември 2007 г. и 1 януари 2008 г. към възнагражденията на служители, временно наети лица и договорно наети лица на Европейските общности на служба в трети страни

94

 

 

2008/943/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 12 декември 2008 година за невключване на костно масло в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемане на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи посоченото вещество (нотифицирано под номер C(2008) 8083)  (1)

97

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 година определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване

99

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top