EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:334:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 334, 12 декември 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 334

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
12 декември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1230/2008 на Комисията от 11 декември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 1231/2008 на Комисията от 11 декември 2008 година относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

3

 

 

Регламент (ЕО) № 1232/2008 на Комисията от 11 декември 2008 година за непредоставяне на възстановяване при износ за масло в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

5

 

 

Регламент (ЕО) № 1233/2008 на Комисията от 11 декември 2008 година по силата на който не се предоставя възстановяване за обезмаслено сухо мляко в рамките на постоянната тръжна процедура, предвидена в Регламент (ЕО) № 619/2008

6

 

*

Регламент (ЕО) № 1234/2008 на Комисията от 24 ноември 2008 година относно разглеждането на промените в условията на разрешенията за търговия с лекарствени продукти за хуманна употреба и ветеринарни лекарствени продукти (1)

7

 

*

Регламент (ЕО) № 1235/2008 на Комисията от 8 декември 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични продукти от трети държави

25

 

*

Регламент (ЕО) № 1236/2008 на Комисията от 11 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1613/2000 относно дерогиране от Регламент (ЕИО) № 2454/93 във връзка с определението на понятието „продукти с произход“, установено в рамките на общата система за преференции, с цел отчитане на специалната ситуация на Лаос по отношение на износа на определени текстилни продукти в Общността

53

 

*

Регламент (ЕО) № 1237/2008 на Комисията от 11 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1043/2005 за прилагането на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износа на някои селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, както и на критериите за определяне размера на такова възстановяване

55

 

*

Регламент (ЕО) № 1238/2008 на Комисията от 10 декември 2008 година за забрана на риболова на налим във води на Общността и води извън суверенитета или юрисдикцията на трети страни от зони V, VI и VII от страна на съдове под флага на Испания

56

 

*

Регламент (ЕО) № 1239/2008 на Комисията от 10 декември 2008 година за отмяна на забраната за риболов на атлантическа треска в Категат от страна на съдове под флага на Швеция

58

 

*

Регламент (ЕО) № 1240/2008 на Комисията от 10 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 560/2005 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени лица и стопански субекти, с оглед ситуацията в Кот д'Ивоар

60

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/936/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 20 май 2008 година относно помощите, отпуснати от Франция на Фонда за предотвратяване на непредвидените рискове в сектор риболов и за риболовните предприятия (Държавна помощ С 9/06) (нотифицирано под номер C(2007) 5636)  (1)

62

 

 

2008/937/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 5 декември 2008 година за невключване на сярна киселина в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и за отнемане на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи това вещество (нотифицирано под номер C(2008) 7612)  (1)

88

 

 

2008/938/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 9 декември 2008 година относно списъка на държавите бенефициери, които отговарят на изискванията за предоставяне на специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, предвиден в Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета за прилагане на схема от общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. (нотифицирано под номер C(2008) 8028)

90

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top