EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:327:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 327, 05 декември 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 327

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
5 декември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1207/2008 на Съвета от 28 ноември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 639/2004 относно управлението на риболовни флоти, регистрирани в най-отдалечените райони на Общността

1

 

 

Регламент (ЕО) № 1208/2008 на Комисията от 4 декември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

3

 

 

Регламент (ЕО) № 1209/2008 на Комисията от 4 декември 2008 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 945/2008 за 2008/2009 пазарна година

5

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година за изменение на Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение пускането на пазара на батерии и акумулатори (1)

7

 

*

Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно работа чрез агенции за временна заетост

9

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/903/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 27 ноември 2008 година относно пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в Конфедерация Швейцария

15

 

 

2008/904/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 27 ноември 2008 година за назначаването на член от Нидерландия и двама заместник-членове от Нидерландия на Комитета на регионите

18

 

 

2008/905/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 27 ноември 2008 година за изменение на приложение 13 към Общите консулски инструкции за попълване на визовите стикери

19

 

 

2008/906/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 27 ноември 2008 година за назначаване на двама членове от Дания и двама заместник-членове от Дания в Комитета на регионите

21

 

 

Комисия

 

 

2008/907/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 3 ноември 2008 година за определяне на здравните гаранции за транспорта на еднокопитни животни от една трета страна в друга в съответствие с член 9, параграф 1, буква в) от Директива 91/496/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2008) 6296)  (1)

22

 

 

2008/908/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 28 ноември 2008 година за разрешаване на някои държави-членки да преразгледат своите годишни програми за мониторинг на СЕГ (нотифицирано под номер C(2008) 7288)

24

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ VI ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 година за прилагане на принципа за взаимно признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз

27

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top