EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:318:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 318, 28 ноември 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 318

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
28 ноември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1173/2008 на Комисията от 27 ноември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 1174/2008 на Комисията от 27 ноември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1134/2008 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 16 ноември 2008 година

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1175/2008 на Комисията от 27 ноември 2008 година за изменение и поправка на Регламент (ЕО) № 1974/2006 за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

6

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/97/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година за изменение на Директива 96/22/ЕО на Съвета относно забрана на употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти в животновъдството (1)

9

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/889/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 18 ноември 2008 година за изменение на решения 2002/747/ЕО, 2003/31/ЕО, 2005/342/ЕО, 2005/344/ЕО и 2005/360/ЕО с цел продължаване на срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на знака за екомаркировка на Общността за някои продукти (нотифицирано под номер C(2008) 6941)  (1)

12

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

 

2008/890/ОВППС

 

*

Решение на Съвета от 27 ноември 2008 година за изпълнение на Съвместно действие 2007/749/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина (БиХ)

14

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци (ОВ L 190, 12.7.2006 г.) (Специално издание 2007 г., глава 15, том 16, стр. 172)

15

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top