Help Print this page 

Document L:2008:285:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 285, 29 октомври 2008г.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 285

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
29 октомври 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1061/2008 на Комисията от 28 октомври 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1062/2008 на Комисията от 28 октомври 2008 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 453/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно тримесечната статистика за свободните работни места в Общността по отношение на процедурите за сезонна корекция и докладите за качество (1)

3

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/100/ЕО на Комисията от 28 октомври 2008 година за изменение на Директива 90/496/ЕИО на Съвета относно етикетирането за питателност на храните по отношение на препоръчителния дневен прием, факторите за енергийна конверсия и някои определения (1)

9

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Европейски парламент и Съвет

 

 

2008/818/ЕО

 

*

Решение на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

13

 

 

Комисия

 

 

2008/819/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 20 октомври 2008 година относно невключването на бутралин в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи посоченото вещество (нотифицирано под номер C(2008) 6066)  (1)

15

 

 

2008/820/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 27 октомври 2008 година за временна дерогация от правилата за произход, предвидени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета, за да се вземе предвид специалната ситуация в Свазиленд по отношение на прежда с армирани нишки (нотифицирано под номер C(2008) 6133)

17

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

 

2008/821/ОВППС

 

*

Решение EUPOL АФГАНИСТАН/1/2008 на Комитета по политика и сигурност от 3 октомври 2008 година за назначаване на ръководител на полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН)

20

 

*

Обща позиция 2008/822/ОВППС на Съвета от 27 октомври 2008 година относно временното приемане на някои палестинци от държави-членки на Европейския съюз

21

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Обща позиция 2008/652/ОВППС на Съвета от 7 август 2008 година за изменение на Обща позиция 2007/140/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Иран (ОВ L 213, 8.8.2008 г.)

22

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top