EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:275:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 275, 16 октомври 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 275

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
16 октомври 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1000/2008 на Съвета от 13 октомври 2008 година за налагане на окончателно антидъмпинговото мито върху вноса на сулфанилова киселина с произход от Китайската народна република и от Индия след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1001/2008 на Съвета от 13 октомври 2008 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои съединителни елементи за тръби и тръбопроводи от желязо или стомана с произход от Република Корея и Малайзия след преразглеждане във връзка с изтичането на срока съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96

18

 

 

Регламент (ЕО) № 1002/2008 на Комисията от 15 октомври 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

32

 

 

Регламент (ЕО) № 1003/2008 на Комисията от 15 октомври 2008 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 16 октомври 2008 година

34

 

*

Регламент (ЕО) № 1004/2008 на Комисията от 15 октомври 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 и Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7 (1)

37

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/799/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 10 октомври 2008 година за определяне на окончателните финансови помощи за държавите-членки за финансовата 2008 година, за определен брой хектари, с цел преструктуриране и конверсия на лозята по силата на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета (нотифицирано под номер C(2008) 5738)

42

 

 

IV   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

 

Съвместен комитет на ЕИП

 

*

Решение на надзорния орган на ЕАСТ № 318/05/COL от 14 декември 2005 година за закриване на официалната процедура за разследване, предвидена в член 1, параграф 2 на част I от протокол № 3 към Споразумението за надзор и Съд, относно освобождаванията от такси за документи и такси за регистрация във връзка със създаването на Entra Eiendom AS (Норвегия)

45

 

*

Препоръка на надзорния орган на ЕАСТ № 119/07/COL от 16 април 2007 година относно контрола и наблюдението на фоновите нива на диоксини, диоксиноподобни полихлорирани бифенили (ПХБ) (PCB) и недиоксиноподни ПХБ в храните

65

 

 

 

*

Съобщение за читателите (Виж стр. 3 от корицата)

s3

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top