Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:205:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 205, 01 август 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 205

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
1 август 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 752/2008 на Комисията от 31 юли 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 753/2008 на Комисията от 31 юли 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1299/2007 за признаване на групи от хмелопроизводители

3

 

*

Регламент (ЕО) № 754/2008 на Комисията от 31 юли 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 318/2007 за определяне на ветеринарно-санитарните условия за внос на някои птици в Общността и на съответните карантинни срокове (1)

6

 

*

Регламент (ЕО) № 755/2008 на Комисията от 31 юли 2008 година за изменение на приложениe II към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации (1)

10

 

 

Регламент (ЕО) № 756/2008 на Комисията от 31 юли 2008 година относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури приложими от 1 август 2008 година

13

 

 

Регламент (ЕО) № 757/2008 на Комисията от 31 юли 2008 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година

16

 

 

Регламент (ЕО) № 758/2008 на Комисията от 31 юли 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 711/2008 за определяне на възстановяванията при износ за непреработена бяла и сурова захар

18

 

 

Регламент (ЕО) № 759/2008 на Комисията от 31 юли 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 712/2008 за определяне на възстановяванията при износ в непреработено състояние на сиропи и някои други продукти от сектора на захарта

20

 

*

Регламент (ЕО) № 760/2008 на Комисията от 31 юли 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 по отношение на разрешенията за използване на казеин и казеинати при производството на сирена

22

 

 

Регламент (ЕО) № 761/2008 на Комисията от 31 юли 2008 година за изменение на размера на възстановяванията, приложим за определени продукти от сектора на захарта, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

26

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/72/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 година относно търговията със зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена (кодифицирана версия) (1)

28

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/628/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 25 февруари 2008 година относно подписването и временното прилагане на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

40

Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

42

 

 

Комисия

 

 

2008/629/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 12 юни 2008 година за изменение на Решение 2005/56/ЕО за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за управлението на действие на Общността в областта на образованието, аудиовизията и културата в прилагане на Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета

47

 

 

2008/630/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 24 юли 2008 година относно спешни мерки, прилагани към ракообразни, внесени от Бангладеш и предназначени за консумация от човека (нотифицирано под номер C(2008) 3698)  (1)

49

 

 

2008/631/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 29 юли 2008 година за изменение на Решение 2006/805/EO по отношение на някои региони от държавите-членки, посочени в приложението и във връзка с удължаване на срока на прилагане на посоченото решение (нотифицирано под номер C(2008) 3964)  (1)

51

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Обща позиция 2008/632/ОВППС на Съвета от 31 юли 2008 година за изменение на Обща позиция 2004/161/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки срещу Зимбабве

53

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top