Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:198:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 198, 26 юли 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 198

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
26 юли 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 717/2008 на Съвета от 17 юли 2008 година за създаване на процедура на Общността за управление на количествените квоти (кодифицирана версия)

1

 

*

Регламент (ЕО) № 718/2008 на Съвета от 24 юли 2008 година за изменение на регламенти (ЕО) № 2015/2006 и (ЕО) № 40/2008 по отношение на възможностите за риболов и съответните условия, приложими за определени рибни запаси

8

 

 

Регламент (ЕО) № 719/2008 на Комисията от 25 юли 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

15

 

*

Регламент (ЕО) № 720/2008 на Комисията от 25 юли 2008 година за определяне на общи подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение съхранението и движението на продукти, изкупени от разплащателна агенция или от интервенционна агенция (кодифицирана версия)

17

 

*

Регламент (ЕО) № 721/2008 на Комисията от 25 юли 2008 година относно разрешаването на препарат от бактерията Paracoccus carotinifaciens, богата на червени каротеноиди, като добавка в храните за животни (1)

23

 

*

Регламент (ЕО) № 722/2008 на Комисията от 25 юли 2008 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 563/82 относно коригиращите фактори, използвани за установяване на пазарните цени на кланичните трупове на възрастни говеда

26

 

*

Регламент (ЕО) № 723/2008 на Комисията от 25 юли 2008 година относно регистрацията на някои наименования в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Afuega'l Pitu (ЗНП), Mazapán de Toledo (ЗГУ), Agneau de Lozère (ЗГУ), Oignon doux des Cévennes (ЗНП), Butelo de Vinhais или Bucho de Vinhais или Chouriço de Ossos de Vinhais (ЗГУ), Chouriça Doce de Vinhais (ЗГУ))

28

 

*

Регламент (ЕО) № 724/2008 на Комисията от 24 юли 2008 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

30

 

*

Регламент (ЕО) № 725/2008 на Комисията от 24 юли 2008 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

32

 

 

Регламент (ЕО) № 726/2008 на Комисията от 25 юли 2008 година относно издаването на лицензиите за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода юли 2008 г. с Регламент (ЕО) № 327/98

34

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/76/ЕО на Комисията от 25 юли 2008 година за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно нежеланите вещества в храните за животни (1)

37

 

*

Директива 2008/77/ЕО на Комисията от 25 юли 2008 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на тиаметоксам като активно вещество (1)

41

 

*

Директива 2008/78/ЕО на Комисията от 25 юли 2008 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на пропиконазол като активно вещество (1)

44

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/618/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 15 юли 2008 година относно насоки за политиките по заетостта на държавите-членки

47

 

 

2008/619/ЕО

 

*

Решение № 2/2008 на Съвместния съвет ЕС—Мексико от 25 юли 2008 година за изменение на Решение № 2/2000 на Съвместния съвет, изменено с Решение № 3/2004 на Съвместния съвет

55

 

 

Комисия

 

 

2008/620/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 22 юли 2008 година за установяване на специфична програма за контрол и инспекция във връзка със запасите от треска в Категат, Северно море, Скагерак, Източния Ламанш, в зоната на запад от Шотландия и в Ирландско море (нотифицирано под номер C(2008) 3633)

66

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 385/2008 на Комисията от 29 април 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 194/2008 на Съвета за подновяване и засилване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар и за отмяна на Регламент (ЕО) № 817/2006 (ОВ L 116, 30.4.2008 г.)

74

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top