Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:197:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 197, 25 юли 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 197

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
25 юли 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 705/2008 на Съвета от 24 юли 2008 година за отмяна на Регламент (ЕО) № 243/2008 за установяване на някои ограничителни мерки по отношение на незаконните власти на остров Анжуан в Съюз Коморски острови

1

 

 

Регламент (ЕО) № 706/2008 на Комисията от 24 юли 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

2

 

*

Регламент (ЕО) № 707/2008 на Комисията от 24 юли 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 952/2006 за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета по отношение на управлението на пазара на захарта в Общността и системата от квоти

4

 

*

Регламент (ЕО) № 708/2008 на Комисията от 24 юли 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1266/2007 по отношение на условията за освобождаване на някои животни от видове, предразположени към болестта син език, от забраната за напускане, предвидена в Директива 2000/75/ЕО на Съвета (1)

18

 

*

Регламент (ЕО) № 709/2008 на Комисията от 24 юли 2008 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно междубраншовите организации и споразумения в тютюневия сектор

23

 

*

Регламент (ЕО) № 710/2008 на Комисията от 24 юли 2008 година за определяне на тегловните коефициенти за изчисляване на средната пазарна цена в Общността на кланични трупове на свине през пазарната 2008/2009 година

28

 

 

Регламент (ЕО) № 711/2008 на Комисията от 24 юли 2008 година относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

30

 

 

Регламент (ЕО) № 712/2008 на Комисията от 24 юли 2008 година за определяне на възстановяванията при износ в непреработено състояние на сиропи и някои други продукти от сектора на захарта

32

 

 

Регламент (ЕО) № 713/2008 на Комисията от 24 юли 2008 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 900/2007

34

 

 

Регламент (ЕО) № 714/2008 на Комисията от 24 юли 2008 година за определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянния публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1060/2007

35

 

*

Регламент (ЕО) № 715/2008 на Комисията от 24 юли 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 474/2006 за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността (1)

36

 

 

Регламент (ЕО) № 716/2008 на Комисията от 24 юли 2008 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени продукти от сектора на захарта, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

52

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/75/ЕО на Комисията от 24 юли 2008 година за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на въглеродния двуокис като активно вещество в приложение I към нея (1)

54

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/610/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 24 юли 2008 година за изменение на Решение 2008/155/ЕО по отношение на някои екипи за събиране и производство на ембриони в Канада и Съединените щати (нотифицирано под номер C(2008) 3748)  (1)

57

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Обща позиция 2008/611/ОВППС на Съвета от 24 юли 2008 година за отмяна на Обща позиция 2008/187/ОВППС относно ограничителните мерки по отношение на незаконното правителство на Анжуан в Съюз Коморски острови

59

 

*

Съвместно действие 2008/612/ОВППС на Съвета от 24 юли 2008 година за назначаване на специален представител на Европейския съюз за Афганистан

60

 

*

Решение 2008/613/ОВППС на Съвета от 24 юли 2008 година за изпълнение на Обща позиция 2004/694/ОВППС за по-нататъшни мерки в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния трибунал за престъпленията в бивша Югославия (МТПЮ)

63

 

*

Решение 2008/614/ОВППС на Съвета от 24 юли 2008 година за изпълнение на Обща позиция 2004/293/ОВППС за възобновяване на мерките в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния трибунал за престъпления в бивша Югославия (МТПБЮ)

65

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top