EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:112:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 112, 24 април 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 112

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
24 април 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 362/2008 на Съвета от 14 април 2008 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни на Общността за доходите и условията на живот (ЕU-SILC) по отношение на списъка за 2009 г. на целеви второстепенни променливи за материални лишения (1)

1

 

 

Регламент (ЕО) № 363/2008 на Комисията от 23 април 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

12

 

*

Регламент (ЕО) № 364/2008 на Комисията от 23 април 2008 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 716/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно техническия формат за предаване на статистиката за предприятията с чуждестранен контрол и за дерогациите, които следва да се предоставят на държавите-членки

14

 

*

Регламент (ЕО) № 365/2008 на Комисията от 23 април 2008 година за приемане на програма от ad hoc модули за 2010, 2011 и 2012 г. за извадковото изследване на работната сила, предвидено в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (1)

22

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/325/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 18 април 2008 година за назначаване на един член от Белгия в Европейския икономически и социален комитет

25

 

 

Комисия

 

 

2008/326/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 11 април 2008 година относно адаптиране на коефициентите за коригиране, които се прилагат от 1 февруари 2007 г., 1 март 2007 г., 1 април 2007 г., 1 май 2007 г. и 1 юни 2007 г. към възнагражденията на служители, временно наети лица и договорно наети лица на Европейските общности, на служба в трети страни

26

 

 

2008/327/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 21 април 2008 година за дерогация от някои разпоредби на Решение 2006/923/ЕО относно финансово участие на Общността през 2006 г. и 2007 г. за покриване на разходите, направени от Португалия за целите на борбата с Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематода по боровата дървесина) (нотифицирано под номер C(2008) 1444)

29

 

 

СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

Съвет

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Украйна във връзка с износните мита

31

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 83/190/ЕИО на Комисията от 28 март 1983 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 78/764/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно седалката на водача на колесни селскостопански или горски трактори (ОВ L 109, 26.4.1983 г.) (Специално издание 2007 г., глава 13, том 06, стр. 103)

32

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top