EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:111:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 111, 23 април 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 111

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
23 април 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 356/2008 на Комисията от 22 април 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 357/2008 на Комисията от 22 април 2008 година за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (1)

3

 

*

Регламент (ЕО) № 358/2008 на Комисията от 22 април 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 622/2003 за определяне мерки за прилагане на общи основни стандарти относно сигурността на въздухоплаването (1)

5

 

*

Регламент (ЕО) № 359/2008 на Комисията от 18 април 2008 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

7

 

*

Регламент (ЕО) № 360/2008 на Комисията от 18 април 2008 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

9

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/324/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 25 март 2008 година за създаване на експертната група „Платформа за запазване на електронни данни за целите на разследването, разкриването и съдебното преследване на тежки престъпления“

11

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2007 година — Коригиращ бюджет № 2 (ОВ L 2, 4.1.2008 г.)

15

 

*

Поправка на Решение 2004/407/ЕО, Евратом на Съвета от 26 април 2004 година за изменение на членове 51 и 54 от Протокола относно статута на Съда на Европейските общности (ОВ L 132, 29.4.2004 г., стp. 5) (Специално издание 2007 г., глава 01, том 05, стр. 30)

16

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top