EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:109:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 109, 19 април 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 109

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
19 април 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 348/2008 на Комисията от 18 април 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 349/2008 на Комисията от 18 април 2008 година за издаване на лицензии за внос на чесън за подпериода от 1 юни до 31 август 2008 г.

3

 

 

Регламент (ЕО) № 350/2008 на Комисията от 18 април 2008 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година

5

 

*

Регламент (ЕО) № 351/2008 на Комисията от 16 април 2008 година относно прилагане на Директива 2004/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за определяне на приоритет при наземните инспекции, осъществявани на борда на въздухоплавателни средства, които използват летища на Общността (1)

7

 

*

Регламент (ЕО) № 352/2008 на Комисията от 18 април 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1580/2007 по отношение на праговите нива на допълнителните мита за краставици и череши, различни от вишни

9

 

*

Регламент (ЕО) № 353/2008 на Комисията от 18 април 2008 година за създаване на правила за прилагане за заявления за разрешение на здравни претенции, предвидени в член 15 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета (1)

11

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/49/ЕО на Комисията от 16 април 2008 година за изменение на приложение II към Директива 2004/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на критериите за провеждане на наземни инспекции на въздухоплавателни средства, които използват летища на Общността (1)

17

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/318/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 7 април 2008 година за даване на разрешение на Италия да прилага в определени географски зони намалени ставки при данъчното облагане на газьол и втечнен нефтен газ (ВНГ), използвани за отопление в съответствие с член 19 от Директива 2003/96/ЕО

27

 

 

2008/319/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 14 април 2008 година за изменение на Решение 2000/265/ЕО за съставяне на финансов регламент, уреждащ бюджетните аспекти на управлението от страна на заместник генералния секретар на Съвета на сключени от него в качеството му на представител на определени държави-членки договори, свързани с изграждането и функционирането на комуникационната инфраструктура на Шенгенското пространство — Sisnet

30

 

 

Комисия

 

 

2008/320/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 25 март 2008 година за определяне на количествата метилбромид, разрешени за употреба за критични нужди в Общността от 1 януари до 31 декември 2008 г. съгласно Регламент (ЕО) № 2037/2000 относно вещества, които нарушават озоновия слой (нотифицирано под номер C(2008) 1053)

32

 

 

2008/321/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 8 април 2008 година за изключване от финансиране от страна на Общността на някои разходи, направени от държавите-членки в рамките на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция „Гарантиране“, и на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) (нотифицирано под номер C(2008) 1283)

35

 

 

2008/322/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 18 април 2008 година за продължаване на валидността на Решение 2006/502/ЕО относно изискването към държавите-членки да приемат мерки, за да гарантират, че на пазара се пускат единствено запалки, които са обезопасени спрямо деца, и да забранят пускането на пазара на запалки с нестандартен дизайн (нотифицирано под номер C(2008) 1442)  (1)

40

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top