Help Print this page 

Document L:2008:104:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 104, 14 април 2008г.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 104

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
14 април 2008 г.


Съдържание

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/284/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 6 март 2008 г. относно техническа спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подсистема „Енергия“ на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове (нотифицирано под номер C(2008) 807)  (1)

1

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение 2008/231/ЕО на Комисията от 1 февруари 2008 г. относно приетата техническа спецификация за оперативна съвместимост по отношение на оперативната подсистема на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове, визирана в член 6, параграф 1 от Директива 96/48/ЕО на Съвета и за отмяна на Решение 2002/734/ЕО на Комисията от 30 май 2002 г. (OB L 84, 26.3.2008 г.)

80

 

*

Поправка на Решение 2008/232/ЕО на Комисията от 21 февруари 2008 г. относно техническа спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подсистема „Подвижен състав“ на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове (OB L 84, 26.3.2008 г.)

80

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top