Help Print this page 

Document L:2008:084:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 84, 26 март 2008г.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 84

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
26 март 2008 г.


Съдържание

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/231/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 1 февруари 2008 г. относно приетата техническа спецификация за оперативна съвместимост по отношение на оперативната подсистема на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове, визирана в член 6, параграф 1 от Директива 96/48/ЕО на Съвета и за отмяна на Решение 2002/734/ЕО на Комисията от 30 май 2002 г. (нотифицирано под номер C(2008) 356)  (1)

1

 

 

2008/232/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 21 февруари 2008 г. относно техническа спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подсистема „Подвижен състав“ на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове (нотифицирано под номер C(2008) 648)  (1)

132

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Насоки на Европейската централна банка от 1 август 2007 година относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари (преработени) (EЦБ/2007/9) (OB L 341, 27.12.2007 г.)

393

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top