Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:081:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 81, 20 март 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 81

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
20 март 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 261/2008 на Съвета от 17 март 2008 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои компресори с произход от Китайската народна република

1

 

 

Регламент (ЕО) № 262/2008 на Комисията от 19 март 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

21

 

 

Регламент (ЕО) № 263/2008 на Комисията от 19 март 2008 година за непредоставяне на възстановяване при износ на масло в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 581/2004

23

 

 

Регламент (ЕО) № 264/2008 на Комисията от 19 март 2008 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на птичето месо

24

 

 

Регламент (ЕО) № 265/2008 на Комисията от 19 март 2008 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на яйцата

26

 

 

Регламент (ЕО) № 266/2008 на Комисията от 19 март 2008 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

28

 

 

Регламент (ЕО) № 267/2008 на Комисията от 19 март 2008 година относно определяне на представителни цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

30

 

 

Регламент (ЕО) № 268/2008 на Комисията от 19 март 2008 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

32

 

*

Регламент (ЕО) № 269/2008 на Комисията от 19 март 2008 година относно установяване на забрана на риболова на синя молва в зони VI и VII на ICES (води на Общността и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави) от страна на съдове под флага на Испания

35

 

 

Регламент (ЕО) № 270/2008 на Комисията от 19 март 2008 година относно издаването на лицензии за износ в лозаро-винарския сектор

37

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2006/48/ЕО относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (1)

38

 

*

Директива 2008/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2002/87/ЕО относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

40

 

*

Директива 2008/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2003/6/ЕО относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

42

 

*

Директива 2008/27/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2001/18/ЕО относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

45

 

*

Директива 2008/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2005/32/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти, както и Директива 92/42/ЕИО на Съвета и директиви 96/57/ЕО и 2000/55/ЕО, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

48

 

*

Директива 2008/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

51

 

*

Директива 2008/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (1)

53

 

*

Директива 2008/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 98/8/ЕО относно пускането на пазара на биоциди по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

57

 

*

Директива 2008/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2000/60/ЕО за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

60

 

*

Директива 2008/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства по отношение на изпълнителни правомощия, предоставени на Комисията

62

 

*

Директива 2008/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

65

 

*

Директива 2008/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2002/95/ЕО относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

67

 

*

Директива 2008/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 92/49/ЕИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, свързани с прякото застраховане, различно от животозастраховането, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

69

 

*

Директива 2008/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2005/68/ЕО относно презастраховането по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (1)

71

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/260/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 18 март 2008 година за освобождаване на определени страни от разширяването към някои велосипедни части на действието на антидъмпинговото мито за велосипеди с произход от Китайската народна република, наложено с Регламент (ЕИО) № 2474/93 на Съвета, последно оставено в сила и изменено с Регламент (ЕО) № 1095/2005, и за отмяна на спирането на плащането на антидъмпинговото мито за някои велосипедни части с произход от Китайската народна република, разрешено на определени страни съгласно Регламент (ЕО) № 88/97 (нотифицирано под номер C(2008) 1044)

73

 

 

IV   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

 

Надзорен орган на ЕАСТ

 

*

Решение на Надзорния орган на ЕАСТ № 388/06/COL от 13 декември 2006 година за изменение за шестдесет и първи път на процесуалните и материалноправните норми за държавните помощи

81

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top