Help Print this page 

Document L:2008:077:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 77, 19 март 2008г.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 77

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
19 март 2008 г.


Съдържание

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/217/EO

 

*

Решение на комисията от 20 декември 2007 година относно техническа спецификация за оперативна съвместимост свързана с подсистема „Инфраструктура“ на трансевропейската високоскоростна железопътна система (нотифицирано под номер C(2007) 6440)  (1)

1

 

 

2008/218/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 25 януари 2008 година за приемане на първи актуализиран списък на обектите от значение за Общността в Алпийския биогеографски регион съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер С(2008) 271)

106

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top