Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:076:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 76, 19 март 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 76

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
19 март 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 247/2008 на Съвета от 17 март 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (общ регламент за ООП)

1

 

*

Регламент (ЕО) № 248/2008 на Съвета от 17 март 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 по отношение на националните квоти за мляко

6

 

*

Регламент (ЕО) № 249/2008 на Съвета от 17 март 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1425/2006 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои пластмасови чували и торбички с произход от Китайската народна република и Тайланд

8

 

 

Регламент (ЕО) № 250/2008 на Комисията от 18 март 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

13

 

 

Регламент (ЕО) № 251/2008 на Комисията от 18 март 2008 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на март 2008 година в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 533/2007 за птиче месо

15

 

 

Регламент (ЕО) № 252/2008 на Комисията от 18 март 2008 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на март 2008 година в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 539/2007 за определени продукти в сектора на яйцата и яйчния албумин

17

 

 

Регламент (ЕО) № 253/2008 на Комисията от 18 март 2008 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец март 2008 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007 за птичето месо

19

 

 

Регламент (ЕО) № 254/2008 на Комисията от 18 март 2008 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец март 2008 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1384/2007 за птичето месо

21

 

 

Регламент (ЕО) № 255/2008 на Комисията от 18 март 2008 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец март 2008 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1383/2007 за птичето месо

23

 

 

Регламент (ЕО) № 256/2008 на Комисията от 18 март 2008 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец март 2008 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1399/2007 за някои месни продукти с произход от Швейцария

24

 

 

Регламент (ЕО) № 257/2008 на Комисията от 18 март 2008 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец март 2008 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1382/2007 за свинското месо

25

 

 

Регламент (ЕО) № 258/2008 на Комисията от 18 март 2008 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година

26

 

*

Регламент (ЕО) № 259/2008 на Комисията от 18 март 2008 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно публикуването на информация за получателите на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

28

 

*

Регламент (ЕО) №. 260/2008 на Комисията от 18 март 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета чрез съставяне на приложение VII, съдържащо комбинациите активни вещества/продукти, предмет на дерогация, във връзка с третирането с фумиганти след прибирането на реколтата (1)

31

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2004/39/ЕО относно пазарите на финансови инструменти по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

33

 

*

Директива 2008/11/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2003/71/ЕО относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (1)

37

 

*

Директива 2008/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

39

 

*

Директива 2008/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за отмяна на Директива 84/539/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно използваното във ветеринарната медицина електромедицинско оборудване (1)

41

 

*

Директива 2008/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 85/611/ЕИО на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

42

 

*

Директива 2008/19/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2002/83/ЕО относно животозастраховането по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

44

 

*

Директива 2008/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2005/60/ЕО за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (1)

46

 

*

Директива 2008/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 91/675/ЕИО на Съвета относно създаването на Европейски комитет по застрахователно и професионално пенсионно осигуряване по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

48

 

*

Директива 2008/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2004/109/ЕО относно хармонизиране на изискванията за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

50

 

*

Директива 2008/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Директива 2006/49/ЕО относно капиталовата адекватност на инвестиционните посредници и кредитните институции по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

54

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/233/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 17 март 2008 година за изменение на Решение 2004/558/ЕО за прилагане на Директива 64/432/ЕИО на Съвета относно допълнителните гаранции при търговията в Общността с говеда във връзка с инфекциозния ринотрахеит по говедата и одобрението на представените от някои държави-членки програми за изкореняване на болестта (нотифицирано под номер C(2008) 1004)  (1)

56

 

 

2008/234/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 18 март 2008 година за изменение на Решение 2003/467/ЕО по отношение на обявяването на някои административни региони на Полша за официално свободни от ензоотична левкоза по говедата (нотифицирано под номер C(2008) 974)  (1)

58

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top