Help Print this page 

Document L:2008:064:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 64, 07 март 2008г.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 64

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
7 март 2008 г.


Съдържание

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/163/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 20 декември 2007 година относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на „безопасността в железопътните тунели“ в Трансевропейската конвенционална и високоскоростна железопътна система (нотифицирано под номер C(2007) 6450)  (1)

1

 

 

2008/164/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 21 декември 2007 година относно техническата спецификация на оперативна съвместимост, свързана с „Лица с намалена подвижност (ЛНП)“ в Трансевропейската конвенционална и високоскоростна железопътна система (нотифицирано под номер C(2007) 6633)  (1)

72

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top