Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:050:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 50, 23 февруари 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 50

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
23 февруари 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 162/2008 на Комисията от 22 февруари 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 163/2008 на Комисията от 22 февруари 2008 година относно разрешение на препарата лантаниев карбонат октахидрат (Lantharenol) като фуражна добавка (1)

3

 

*

Регламент (ЕО) № 164/2008 на Комисията от 22 февруари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1444/2006 по отношение на минималното съдържание на фуражната добавка Bacillus subtilis C-3102 (калспорин) (1)

6

 

*

Регламент (ЕО) № 165/2008 на Комисията от 22 февруари 2008 година относно разрешаването на нова употреба на 3-фитаза (Natuphos) като фуражна добавка (1)

8

 

*

Регламент (ЕО) № 166/2008 на Комисията от 22 февруари 2008 година за разрешаване на нова употреба на препарата от Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) като фуражна добавка (1)

11

 

*

Регламент (ЕО) № 167/2008 на Комисията от 22 февруари 2008 година относно ново разрешение за срок от десет години за употребата на кокцидиостатик като добавка в храни за животни (1)

14

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/17/ЕО иа Комисията от 19 февруари 2008 година за изменение на някои приложения към директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ацефат, ацетамиприд, ацибензолар-S-метил, алдрин, беналаксил, беномил, карбендазим, хлормекат, хлороталонил, хлорпирифос, клофентезин, цифлутрин, циперметрин, циромазин, диелдрин, диметоат, дитиокарбамати, есфенвалерат, фамоксадон, фенхексамид, фенитротион, фенвалерат, глифозат, индоксакарб, ламбда-цихалотрин, мепанипирим, металаксил-М, метидатион, метоксифенозид, пиметрозин, пираклостробин пириметанил, спироксамин, тиаклоприд, тиофанат-метил и трифлоксистробин (1)

17

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/155/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 14 февруари 2008 година за съставяне на списък на екипите за събиране и производство на ембриони в трети страни, одобрени за внос на ембриони от едър рогат добитък в Общността (нотифицирано под номер C(2008) 517)  (1)

51

 

 

2008/156/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 18 февруари 2008 година за изменение на Решение 2006/766/ЕО относно списък на трети страни и територии, от които е разрешен вносът на рибни продукти под каквато и да е форма, предназначени за консумация от човека (нотифицирано под номер C(2008) 555)  (1)

65

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top