Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:032:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 32, 06 февруари 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 32

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
6 февруари 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 104/2008 на Комисията от 5 февруари 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 105/2008 на Комисията от 5 февруари 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на интервенцията на пазара на масло

3

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/96/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 20 декември 2007 година за предоставяне на поисканата от Белгия дерогация по отношение на регион Валония по силата на Директива 91/676/ЕИО на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (нотифицирано под номер C(2007) 6643)

21

 

 

2008/97/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 януари 2008 година за изменение на Решение 93/52/ЕИО по отношение на обявяването на определени административни региони на Италия за официално свободни от бруцелоза (B. melitensis) и Решение 2003/467/ЕО по отношение на обявяването на определени административни региони на Италия за официално свободни от туберкулоза и бруцелоза по говедата и на определени административни региони на Полша за официално свободни от ензоотична левкоза по говедата (нотифицирано под номер C(2008) 324)  (1)

25

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 118/97 на Съвета от 2 декември 1996 г. за изменение и актуализация на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, и Регламент (ЕИО) № 574/72 за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 (ОВ L 28, 30.1.1997 г.) (Специално издание на български език, глава 5, том 4, стр. 35)

31

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top