EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:022:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 22, 25 януари 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 22

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
25 януари 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 57/2008 на Комисията от 24 януари 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 58/2008 на Комисията от 24 януари 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 712/2007 относно откриване на постоянни тръжни процедури за препродажба на пазара на Общността на зърнени култури, държани от интервенционните агенции на държавите-членки

3

 

*

Регламент (ЕО) № 59/2008 на Комисията от 24 януари 2008 година за изменение за деветдесет и първи път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с Осама бен Ладен, мрежата на Ал Кайда и талибаните

4

 

*

Регламент (ЕО) № 60/2008 на Комисията от 24 януари 2008 година за дерогация от Регламент (ЕО) № 327/98 по отношение на разпределението по подпериоди на тарифната квота за внос на бланширан и полубланширан ориз за 2008 г.

6

 

*

Регламент (ЕО) № 61/2008 на Комисията от 24 януари 2008 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета за установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход по отношение на динопростон (1)

8

 

 

Регламент (ЕО) № 62/2008 на Комисията от 24 януари 2008 година относно издаването на лицензии за износ в лозаро-винарския сектор

10

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/74/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 9 октомври 2007 година относно подписването и временното прилагане на допълнителен протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Южноафриканската република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

11

Допълнителен протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Южноафриканската република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

13

 

 

2008/75/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 21 януари 2008 година относно позицията, която Общността следва да заеме в рамките на Международния съвет по кафето по отношение на избирането на депозитар на Международното споразумение за кафето от 2007 г.

20

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 2007/53/ЕО на Комисията от 29 август 2007 г. за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложение III към нея (ОВ L 226, 30.8.2007 г.)

21

 

*

Поправка на Директива 2008/4/ЕО на Комисията от 9 януари 2008 година за изменение на Директива 94/39/ЕО по отношение на фуражите, предназначени за намаляване на риска от родилна треска при кравите (Текст от значение за ЕИП) (ОВ L 6, 10.1.2008 г.)

21

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top