Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:015:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 15, 18 януари 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 15

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
18 януари 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 31/2008 на Съвета от 15 ноември 2007 година относно сключването на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Мадагаскар

1

 

 

Регламент (ЕО) № 32/2008 на Комисията от 17 януари 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

3

 

*

Регламент (ЕО) № 33/2008 на Комисията от 17 януари 2008 година за определяне на подробни правила за прилагането на Директива 91/414/ЕИО на Съвета във връзка с редовна и ускорена процедура за оценката на активни вещества, които са били част от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от същата директива, но не са били включени в приложение I към нея (1)

5

 

 

Регламент (ЕО) № 34/2008 на Комисията от 17 януари 2008 година относно определяне на представителни цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95

13

 

 

Регламент (ЕО) № 35/2008 на Комисията от 17 януари 2008 година за непредоставяне на възстановяване при износ на масло в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 581/2004

15

 

 

Регламент (ЕО) № 36/2008 на Комисията от 17 януари 2008 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на говеждото и телешкото месо

16

 

 

Регламент (ЕО) № 37/2008 на Комисията от 17 януари 2008 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година

20

 

 

Регламент (ЕО) № 38/2008 на Комисията от 17 януари 2008 година относно издаване на лицензии за внос на ориз в рамките на тарифните квоти, открити за подпериода януари 2008 г. с Регламент (ЕО) № 1529/2007

22

 

 

Регламент (ЕО) № 39/2008 на Комисията от 17 януари 2008 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

25

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/58/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 26 ноември 2007 година за разрешаване на подкисляването на мъстта и вината, произведени в лозарска зона В на Австрия за лозарската година 2007/2008 (нотифицирано под номер C(2007) 5615)

28

 

 

2008/59/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 18 декември 2007 година за адаптиране на корекционните коефициенти, приложими от 1 август 2006 г., 1 септември 2006 г., 1 октомври 2006 г., 1 ноември 2006 г., 1 декември 2006 г. и 1 януари 2007 г. спрямо възнагражденията на длъжностните лица, временно наетите служители или договорно наетите служители на Европейските общности на служба в трети страни, както и на някои длъжностни лица, останали на длъжност в двете нови държави-членки за максимален период от деветнадесет месеца след присъединяването

29

 

 

2008/60/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 21 декември 2007 година за изменение на Решение 2003/548/ЕО по отношение на премахването на специфични видове линии под наем от минималния пакет от линии под наем (нотифицирано под номер C(2007) 6635)  (1)

32

 

 

2008/61/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 17 януари 2008 година за изменение на приложение II към Решение 79/542/ЕИО на Съвета по отношение на вноса на прясно месо от едър рогат добитък от Бразилия (нотифицирано под номер C(2008) 28)  (1)

33

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top