EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:337:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 337, 21 декември 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 337

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
21 декември 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ СЪВМЕСТНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ОТ СЪВЕТА

 

*

Решение № 1530/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2007 година за мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС съгласно точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1531/2007 на Съвета от 10 декември 2007 година относно търговията с определени стоманени продукти между Европейската общност и Република Казахстан

2

 

*

Регламент № 1532/2007 на Съвета от 17 декември 2007 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3491/90 относно вноса на ориз с произход от Бангладеш

19

 

*

Регламент (ЕО) № 1533/2007 на Съвета от 17 декември 2007 година за изменение на регламенти (ЕО) № 2015/2006 и (ЕО) № 41/2007, по отношение на възможностите за риболов и съответните условия за някои рибни запаси

21

 

 

Регламент (ЕО) № 1534/2007 на Комисията от 20 декември 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

33

 

*

Регламент (ЕО) № 1535/2007 на Комисията от 20 декември 2007 година за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО към помощите de minimis в сектора на производството на селскостопански продукти

35

 

*

Регламент (ЕО) № 1536/2007 на Комисията от 20 декември 2007 година за образуване на процедура по преразглеждане във връзка с „нов износител“ на Регламент (ЕО) № 1659/2005 за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове магнезиеви тухли с произход от Китайската народна република, чрез който се отменя митото във връзка с вноса от един износител от тази държава и се въвежда регистрационен режим за въпросния внос

42

 

*

Регламент (ЕО) № 1537/2007 на Комисията от 20 декември 2007 година за отпускане на компенсаторно обезщетение на организациите на производители за количеството риба тон, доставено на преработвателната промишленост през периода от 1 януари до 31 март 2007 г.

46

 

*

Регламент (ЕО) № 1538/2007 на Комисията от 20 декември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 327/98 за откриване и за начин на управление на някои тарифни квоти при внос на цял и на натрошен ориз

49

 

*

Регламент (ЕО) № 1539/2007 на Комисията от 20 декември 2007 година за определяне на коефициентите, приложими към изнасяните под формата на шотландско уиски (Scotch whisky) зърнени култури за периода 2007/2008 година

50

 

*

Регламент (ЕО) № 1540/2007 на Комисията от 20 декември 2007 година за определяне на коефициентите, приложими за зърнени култури, изнасяни под формата на ирландско уиски в рамките на периода 2007/2008 година

52

 

*

Регламент (ЕО) № 1541/2007 на Комисията от 20 декември 2007 година относно доказателството за изпълняването на митническите формалности по вноса на захар в трети страни, предвидено в член 16 от Регламент (ЕО) № 800/1999

54

 

*

Регламент (ЕО) № 1542/2007 на Комисията от 20 декември 2007 година относно процедури за разтоварване и претегляне на херинга, скумрия и сафрид

56

 

*

Регламент (ЕО) № 1543/2007 на Комисията от 20 декември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 581/2004 относно откриване на постоянна тръжна процедура за възстановяванията при износ за някои видове масло и Регламент (ЕО) № 582/2004 относно откриване на постоянна тръжна процедура за възстановяванията при износ на обезмасленото сухо мляко

62

 

*

Регламент (ЕО) № 1544/2007 на Комисията от 20 декември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2707/2000 относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на мляко и някои млечни продукти на учениците в учебните заведения

64

 

*

Регламент (ЕО) № 1545/2007 на Комисията от 20 декември 2007 година за определяне на допълнително количество сурова тръстикова захар с произход от страните от АКТБ и Индия за снабдяване на рафинериите за периода от 1 октомври 2007 година до 30 септември 2008 година

67

 

*

Регламент (ЕО) № 1546/2007 на Комисията от 20 декември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1898/2005 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на мерките за пускане на пазара на Общността на сметана, масло и концентрирано масло

68

 

*

Регламент (ЕО) № 1547/2007 на Комисията от 20 декември 2007 година за установяване на преходен период за оттеглянето на Република Кабо Верде от списъка на страни бенефициери на специалния режим за най-слаборазвитите страни, определен с Регламент (ЕО) № 980/2005 на Съвета за прилагане на схема на общи тарифни преференции

70

 

*

Регламент (ЕО) № 1548/2007 на Комисията от 20 декември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1973/2004 за създаване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета по отношение на схемите за подпомагане, посочени в дял IV и в дял IVa от посочения регламент и по отношение на използването на земята, която е била оставена под угар за целите на производството на сурови материали

71

 

*

Регламент (ЕО) № 1549/2007 на Комисията от 20 декември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 616/2007 относно откриване и управление на някои тарифни квоти на Общността за птиче месо с произход от Бразилия, Тайланд и други трети страни

75

 

*

Регламент (ЕО) № 1550/2007 на Комисията от 20 декември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 796/2004 за определяне на подробните правила за прилагане на кръстосано спазване, модулации и интеграционната система за администриране и контрол, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета за установяване на общи правила за схеми за пряка помощ в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за помощ на земеделски производители

79

 

 

Регламент (ЕО) № 1551/2007 на Комисията от 20 декември 2007 година относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

85

 

 

Регламент (ЕО) № 1552/2007 на Комисията от 20 декември 2007 година за определяне на възстановяванията при износ в непреработено състояние на сиропи и някои други продукти от сектора на захарта

87

 

 

Регламент (ЕО) № 1553/2007 на Комисията от 20 декември 2007 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 900/2007

89

 

 

Регламент (ЕО) № 1554/2007 на Комисията от 20 декември 2007 година за определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянния публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1060/2007

90

 

 

Регламент (ЕО) № 1555/2007 на Комисията от 20 декември 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз

91

 

 

Регламент (ЕО) № 1556/2007 на Комисията от 20 декември 2007 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени зърнени и оризови продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

94

 

 

Регламент (ЕО) № 1557/2007 на Комисията от 20 декември 2007 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени продукти от сектора на захарта, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

98

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/76/ЕО на Комисията от 20 декември 2007 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на флудиоксонил, кломазон и просулфокарб като активни вещества (1)

100

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/858/ЕО

 

*

Решение на съвета от 17 декември 2007 година за назначаване на председател и заместник-председател на отделението по жалбите на Службата на Общността за сортовете растения

105

 

 

2007/859/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 22 октомври 2007 година за сключване на протокол за изменение на Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Кралство Тайланд относно производството, предлагането на пазара и търговията с маниока

106

Протокол за изменение на Споразумението за сътрудничество между европейската икономическа общност и кралство тайланд относно производството, предлагането на пазара и търговията с маниока

108

 

 

2007/860/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 10 декември 2007 година за предоставяне на макрофинансова помощ на Ливан от страна на Общността

111

 

 

2007/861/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 10 декември 2007 година за подписването и временно прилагане на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Беларус за изменение на споразумението между Европейската общност и Република Беларус относно търговията с текстилни продукти

113

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Република Беларус за изменение на споразумението между Европейската общност и Република Беларус относно търговията с текстилни продукти

114

 

 

Комисия

 

 

2007/862/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 13 декември 2007 година за изменение на Решение 2006/805/ЕО по отношение на мерките за контрол на здравето на животните, свързани с класическа чума по свинете в Унгария и Словакия (нотифицирано под номер C(2007) 6158)  (1)

119

 

 

2007/863/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 14 декември 2007 година за предоставяне на поисканата от Обединеното кралство дерогация по отношение на Северна Ирландия по силата на Директива 91/676/ЕИО на Съвета за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (нотифицирано под номер C(2007) 6281)

122

 

 

2007/864/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 20 декември 2007 година за изменение на допълнение Б към приложение XII към Акта за присъединяване от 2003 г. по отношение на някои предприятия в сектора на месото в Полша (нотифицирано под номер C(2007) 6490)  (1)

127

 

 

2007/865/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 20 декември 2007 година за изменение на допълнение Б към приложение XII към Акта за присъединяване от 2003 г. по отношение на някои предприятия в сектора на месото в Полша (нотифицирано под номер C(2007) 6494)  (1)

129

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top