EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:333:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 333, 19 декември 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 333

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
19 декември 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1495/2007 на Комисията от 18 декември 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1496/2007 на Комисията от 18 декември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1043/2005 за прилагане на Регламент (ЕО) № 3448/93 на Съвета относно системата за възстановяване на средства при износа на някои селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, както и на критериите за определяне на размера на такова възстановяване

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1497/2007 на Комисията от 18 декември 2007 година за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на стандартни изисквания за проверка за течове на стационарни системи за противопожарна защита, съдържащи някои флуорирани парникови газове (1)

4

 

*

Регламент (ЕО) № 1498/2007 на Комисията от 18 декември 2007 година относно специфични правила за издаването на лицензии за внос на захар и смеси от захар и какао с кумулиране на произход от АКТБ/ОСТ или ЕО/ОСТ

6

 

*

Регламент (ЕО) № 1499/2007 на Комисията от 18 декември 2007 година относно публикуване за 2008 г. на номенклатурата на селскостопанските продукти за възстановявания при износ, въведена с Регламент (ЕИО) № 3846/87

10

 

*

Регламент (ЕО) № 1500/2007 на Комисията от 18 декември 2007 година за разрешаване на нова употреба на 6-фитаза EC 3.1.3.26 (Ronozyme) като фуражна добавка (1)

54

 

*

Регламент (ЕО) № 1501/2007 на Комисията от 18 декември 2007 година за разрешаване на нова употреба на ендо-1,4-бета-ксиланаза EC 3.2.1.8 (Safizym X) като фуражна добавка (1)

57

 

 

Регламент (ЕО) № 1502/2007 на Комисията от 18 декември 2007 година за издаване на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец декември 2007 година в рамките на тарифната квота, открита по силата на Регламент (ЕО) № 812/2007 за свинско месо

60

 

 

Регламент (ЕО) № 1503/2007 на Комисията от 18 декември 2007 година за издаване на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец декември 2007 година в рамките на тарифната квота, открита по силата на Регламент (ЕО) № 979/2007 за свинско месо

61

 

 

Регламент (ЕО) № 1504/2007 на Комисията от 18 декември 2007 година за издаване на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец декември 2007 година в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 806/2007 за свинско месо

62

 

 

Регламент (ЕО) № 1505/2007 на Комисията от 18 декември 2007 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на декември 2007 година в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 533/2007 за птиче месо

64

 

 

Регламент (ЕО) № 1506/2007 на Комисията от 18 декември 2007 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на декември 2007 година в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 539/2007 за определени продукти в сектора на яйцата и яйчния албумин

66

 

 

Регламент (ЕО) № 1507/2007 на Комисията от 18 декември 2007 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на декември 2007 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 536/2007 за птичето месо

68

 

 

Регламент (ЕО) № 1508/2007 на Комисията от 18 декември 2007 година за определяне в каква степен може да бъде даден ход на заявленията за права за внос, подадени за квотата за 2008 г. за внос на живи животни от рода на едрия рогат добитък с тегло, превишаващо 160 кг, с произход от Швейцария, предвидена в Регламент (ЕО) № 2172/2005

69

 

 

Регламент (ЕО) № 1509/2007 на Комисията от 18 декември 2007 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година

70

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/846/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 6 декември 2007 година за определяне на образец на списъци на одобрените от държавите-членки структури съгласно редица разпоредби на ветеринарното законодателство в Общността и правилата, които се прилагат за предаването на тези списъци на Комисията (нотифицирано под номер C(2007) 5882) (кодифицирана версия) (1)

72

 

 

2007/847/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 6 декември 2007 година относно разрешаване на дерогация от някои разпоредби на Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на растения от Vitis L., различни от плодове, с произход от Хърватия или Бившата югославска република Македония (нотифицирано под номер C(2007) 5897)

78

 

 

2007/848/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 11 декември 2007 година относно одобрение на някои национални програми за контрол на салмонелата при стада от кокошки носачки от вида Gallus gallus (нотифицирано под номер C(2007) 6100)  (1)

83

 

 

2007/849/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 12 декември 2007 година относно одобрение на промените в националната програма за контрол на салмонелата при птици за разплод от вида Gallus gallus, представена от Финландия (нотифицирано под номер C(2007) 6097)

85

 

 

Европейска централна банка

 

 

2007/850/ЕО

 

*

Решение на Европейската централна банка от 22 ноември 2007 година за изменение на Решение ЕЦБ/2001/16 относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на участващите държави-членки от финансовата 2002 година (ЕЦБ/2007/15)

86

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top