EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:325:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 325, 11 декември 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 325

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
11 декември 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1450/2007 на Комисията от 10 декември 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 година относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (1)

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1452/2007 на Комисията от 7 декември 2007 година относно класирането на някои продукти в Комбинираната номенклатура

66

 

*

Регламент (ЕО) № 1453/2007 на Комисията от 10 декември 2007 година за определяне на фиксирано възнаграждение за всеки земеделски статистически отчет за счетоводната 2008 г. на Системата за земеделска счетоводна информация

68

 

*

Регламент (ЕО) № 1454/2007 на Комисията от 10 декември 2007 година за установяване на общи правила за въвеждане на тръжна процедура за определяне на възстановяванията при износ на някои селскостопански продукти

69

 

*

Регламент (ЕО) № 1455/2007 на Комисията от 10 декември 2007 година за откриване на определени квоти на Общността за внос на ориз с произход от Египет

74

 

*

Регламент (ЕО) № 1456/2007 на Комисията от 10 декември 2007 година за изменение на регламенти (ЕО) № 2058/96, (ЕО) № 2375/2002, (ЕО) № 2377/2002, (ЕО) № 2305/2003, (ЕО) № 955/2005, (ЕО) № 969/2006 и (ЕО) № 1964/2006 за откриване и управление на тарифни квоти за внос в сектора на ориза и зърнените култури

76

 

 

Регламент (ЕО) № 1457/2007 на Комисията от 10 декември 2007 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година

81

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/810/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 19 ноември 2007 година относно сключването, от името на Европейската общност и нейните държави-членки, на протокол към Споразумението за сътрудничество и митнически съюз между Европейската икономическа общност и Република Сан Марино във връзка с участието, в качеството им на договарящи страни, на Република България и Румъния вследствие на присъединяването им към Европейския съюз

83

Протокол към Споразумението за сътрудничество и митнически съюз между Европейската икономическа общност и Република Сан Марино във връзка с участието, в качеството им на договарящи страни, на Република България и Румъния вследствие на присъединяването им към Европейския съюз

84

 

 

Конференция на представителите на правителствата на държавите-членки

 

 

2007/811/ЕО, Евратом

 

*

Решение на представителите на правителствата на държавите-членки от 5 декември 2007 година за назначаване на съдия в Съда на Европейските общности

89

 

 

Комисия

 

 

2007/812/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 28 ноември 2007 година за отпускане на Нидерландия на три допълнителни дни в морето за програма за засилено присъствие на наблюдатели в съответствие с приложение IIА към Регламент (ЕО) № 41/2007 на Съвета (нотифицирано под номер C(2007) 5711)

90

 

 

2007/813/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 28 ноември 2007 година за предоставяне на Испания на допълнителни дни в морето в рамките на участъци VIIIc и IXa на ICES, като се изключва заливът на Кадис (нотифицирано под номер C(2007) 5719)

92

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top