EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:317:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 317, 05 декември 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 317

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
5 декември 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1419/2007 на Съвета от 29 ноември 2007 година за прекратяване на частичното междинно преразглеждане на антидъмпинговите мерки, приложими спрямо вноса на интегрирани компактни електронни флуоресцентни лампи (КФЛ-и) с произход от Китайската народна република

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1420/2007 на Съвета от 4 декември 2007 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на силикоманган с произход от Китайската народна република и Казахстан и за прекратяване на процедурата по отношение на вноса с произход от Украйна

5

 

 

Регламент (ЕО) № 1421/2007 на Комисията от 4 декември 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

32

 

*

Регламент (ЕО) № 1422/2007 на Комисията от 4 декември 2007 година за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите от тях прагове за процедурите за възлагане на обществени поръчки (1)

34

 

*

Регламент (ЕО) № 1423/2007 на Комисията от 4 декември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1291/2000 относно определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии и сертификати за предварително фиксиране за селскостопански продукти

36

 

*

Регламент (ЕО) № 1424/2007 на Комисията от 4 декември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2304/2002 за прилагане на Решение 2001/822/ЕО на Съвета относно асоциирането на отвъдморските страни и територии към Европейската общност и разпределяне на примерни суми от Десетия европейски фонд за развитие

38

 

*

Регламент (ЕО) № 1425/2007 на Комисията от 3 декември 2007 година относно установяване на забрана за риболова на атлантическа треска в зона IV на ICES и във водите на ЕО от зона IIа от плавателни съдове под флага на Белгия

55

 

*

Регламент (ЕО) № 1426/2007 на Комисията от 3 декември 2007 година относно установяване на забрана за риболова на атлантическа треска в зони VIIb—k, VIII, IХ и Х на ICES и във водите на ЕО в зоната CECAF 34.1.1 от страна на плавателни съдове под флага на Белгия

57

 

*

Регламент (ЕО) № 1427/2007 на Комисията от 3 декември 2007 година относно установяване на забрана за риболова на молва във водите на ЕО от зона IV на ICES от страна на плавателни съдове под флага на Белгия

59

 

*

Регламент (ЕО) № 1428/2007 на Комисията от 4 декември 2007 година за изменение на приложение VII към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (1)

61

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/786/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 22 октомври 2007 година за подписване и временно прилагане на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, за вземане предвид на присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

63

Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, за вземане предвид на присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

65

 

 

2007/787/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 29 ноември 2007 година за сключване на протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и държавата Израел, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз

75

 

 

Комисия

 

 

2007/788/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 13 септември 2007 година относно производство съгласно член 81 от Договора за ЕО (дело COMP/E-2/39.140 — DaimlerChrysler) (нотифицирано под номер C(2007) 4275)

76

 

 

2007/789/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 4 декември 2007 година за суспендиране на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 1420/2007 върху вноса на силикоманган с произход от Китайската народна република и от Казахстан

79

 

 

Европейска централна банка

 

 

2007/790/ЕО

 

*

Решение на Европейската централна банка от 23 ноември 2007 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2008 г. (ЕЦБ/2007/16)

81

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2007/791/ОВППС на Съвета от 4 декември 2007 година за изпълнение на Съвместно действие 2007/749/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина (БиХ)

83

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top