Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:304:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 304, 22 ноември 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 304

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
22 ноември 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1354/2007 на Съвета от 15 ноември 2007 година за адаптиране на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), във връзка с присъединяването на България и Румъния (1)

1

 

*

Регламент (ЕО) № 1355/2007 на Съвета от 19 ноември 2007 година за приемане на автономни и преходни мерки за откриване на тарифни квоти на Общността за внос на колбаси и някои месни продукти с произход от Швейцария

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1356/2007 на Съвета от 19 ноември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1425/2006 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои пластмасови чували и торбички с произход от Китайската народна република и Тайланд и за прекратяване процедурата по вноса на някои пластмасови чували и торбички с произход от Малайзия

5

 

 

Регламент (ЕО) № 1357/2007 на Комисията от 21 ноември 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

7

 

*

Регламент (ЕО) № 1358/2007 на Комисията от 21 ноември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 8 (1)

9

 

*

Регламент (ЕО) № 1359/2007 на Комисията от 21 ноември 2007 година за определяне на условията за предоставяне на специални възстановявания при износ за някои разфасовки обезкостено месо от животни от рода на едрия рогат добитък (кодифицирана версия)

21

 

 

Регламент (ЕО) № 1360/2007 на Комисията от 21 ноември 2007 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година

32

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/751/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 8 ноември 2007 година относно присъединяването на България и Румъния към Конвенцията, приета на основание член К.3, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз, за борбата с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите-членки на Европейския съюз

34

 

 

Комисия

 

 

2007/752/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 15 ноември 2007 година за изменение на Решение 92/452/ЕИО по отношение на някои екипи за събиране и производство на ембриони в Канада, Нова Зеландия и Съединените американски щати (нотифицирано под номер C(2007) 5457)  (1)

36

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно действие 2007/753/ОВППС на Съвета от 19 ноември 2007 година за подкрепа на дейностите на МААЕ за наблюдение и контрол в Корейската народнодемократична република в рамките на изпълнението на стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение

38

 

 

IV   Други актове

 

 

ЕВРОПЕЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

 

The EEA Joint Committee

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 63/2007 от 15 юни 2007 година за изменение на протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

43

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 64/2007 от 15 юни 2007 година за изменение на протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

45

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 65/2007 от 15 юни 2007 година за изменение на протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

47

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 66/2007 от 15 юни 2007 година за изменение на протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

49

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 67/2007 от 29 юни 2007 година за изменение на протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

51

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 68/2007 от 15 юни 2007 година за изменение на протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

52

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 69/2007 от 15 юни 2007 година за изменение на протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

53

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 70/2007 от 29 юни 2007 година за изменение на протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

54

 

*

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 71/2007 от 29 юни 2007 година за изменение на протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

56

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top