EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:169:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 169, 29 юни 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 169

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
29 юни 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 733/2007 на Съвета от 22 февруари 2007 година за прилагане на Споразумението между Европейската общност и правителството на Канада относно приключването на преговорите на основание член ХХIV:6 от ГАТТ, за изменение и допълнение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

1

 

*

Регламент (ЕО) № 734/2007 на Съвета от 11 юни 2007 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1883/78 относно определяне на общи правила за финансирането на интервенции от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, секция „Гарантиране“

5

 

*

Регламент (ЕО) № 735/2007 на Съвета от 11 юни 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1784/2003 относно общата организация на пазара на зърнени култури

6

 

 

Регламент (ЕО) № 736/2007 на Комисията от 28 юни 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

8

 

*

Регламент (ЕО) № 737/2007 на Комисията от 27 юни 2007 година относно установяване на процедурата за подновяване на включването на първа група активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и изготвяне на списък на тези вещества (1)

10

 

*

Регламент (ЕО) № 738/2007 на Комисията от 28 юни 2007 година за коригиране на задълженията за доставка на захар от захарна тръстика, подлежаща на внос съгласно Протокола АКТБ и споразумението с Индия за периода на доставка 2006—2007 г.

19

 

*

Регламент (ЕО) № 739/2007 на Комисията от 28 юни 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 493/2006 за установяване на преходни мерки в рамките на реформата на общата организация на пазарите в сектора на захарта

22

 

*

Регламент (ЕО) № 740/2007 на Комисията от 28 юни 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1994/2006 за откриване на тарифни квоти на Общността за 2007 г. за овце, кози, овче и козе месо

24

 

 

Регламент (ЕО) № 741/2007 на Комисията oт 28 юни 2007 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени млечни продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

27

 

 

Регламент (ЕО) № 742/2007 на Комисията от 28 юни 2007 година за непредоставяне на възстановяване при износ на масло в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 581/2004

30

 

 

Регламент (ЕО) № 743/2007 на Комисията от 28 юни 2007 година относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

31

 

 

Регламент (ЕО) № 744/2007 на Комисията от 28 юни 2007 година за определяне на възстановяванията при износ в непреработено състояние на сиропи и някои други продукти от сектора на захарта

33

 

 

Регламент (EO) № 745/2007 на Комисията от 28 юни 2007 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 958/2006

35

 

 

Регламент (ЕО) № 746/2007 на Комисията от 28 юни 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз

36

 

 

Регламент (ЕО) № 747/2007 на Комисията от 28 юни 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на зърнени смески за животни

39

 

 

Регламент (ЕО) № 748/2007 на Комисията от 28 юни 2007 година за определяне на възстановявания при производство в сектора на зърнените култури

41

 

 

Регламент (ЕО) № 749/2007 на Комисията от 28 юни 2007 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени зърнени и оризови продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

42

 

 

Регламент (ЕО) № 750/2007 на Комисията от 28 юни 2007 година за установяване, че някои лимити, свързани с издаването на лицензии за внос за продукти от сектора на захарта в рамките на тарифните квоти и преференциалните споразумения, не са достигнати

46

 

 

Регламент (ЕО) № 751/2007 на Комисията oт 28 юни 2007 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени продукти от сектора на захарта, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

47

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/40/ЕО на Комисията от 28 юни 2007 година за изменение на Директива 2001/32/ЕО относно признаване на защитени зони в Общността, изложени на специфични фитосанитарни рискове

49

 

*

Директива 2007/41/ЕО на Комисията от 28 юни 2007 година за изменение на някои приложения към Директива 2000/29/ЕО на Съвета относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността

51

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/444/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 22 февруари 2007 година за сключване на споразумение между Европейската общност и правителството на Канада относно приключването на преговорите съгласно член XXIV:6 от ГАТТ

53

Споразумение между Европейската общност и правителството на Канада относно приключването на преговорите по член ХХIV:6 от ГАТТ

55

 

 

2007/445/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 28 юни 2007 година за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на решения 2006/379/EО и 2006/1008/EО

58

 

 

Комисия

 

 

2007/446/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 21 юни 2007 година относно участието на Комисията на Европейските общности в международния форум за биогоривата

63

 

 

2007/447/ЕО

 

*

Решение на Комисията oт 26 юни 2007 година за изменение за втори път на Решение 2005/263/ЕО за упълномощаване на държавите-членки да приемат определени дерогации съгласно Директива 94/55/ЕО на Съвета по отношение на автомобилния превоз на опасни товари (нотифицирано под номер C(2007) 2587)  (1)

64

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Обща позиция 2007/448/ОВППС на Съвета от 28 юни 2007 година относно актуализиране на Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма и за отмяна на общи позиции 2006/380/ОВППС и 2006/1011/ОВППС

69

 

*

Решение 2007/449/ОВППС на Съвета от 28 юни 2007 година за изпълнение на Обща позиция 2004/694/ОВППС за по-нататъшни мерки в подкрепа на ефективното изпълнение на мандата на Международния трибунал за престъпленията в бивша Югославия (МТПЮ)

75

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top