EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:165:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 165, 27 юни 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 165

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
27 юни 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2007 на Съвета от 18 юни 2007 година за адаптиране на корекционните коефициенти за заплатите на длъжностните лица и другите служители на Европейските общности

1

 

*

Регламент (ЕО) № 724/2007 на Комисията от 27 февруари 2007 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3149/92 относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността

2

 

*

Регламент (ЕО) № 725/2007 на Комисията от 27 февруари 2007 година за привеждане в съответствие на Регламент (ЕИО) № 3149/92 относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността вследствие на присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз

4

 

 

Регламент (ЕО) № 726/2007 на Комисията от 26 юни 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

6

 

*

Регламент (ЕО) № 727/2007 на Комисията от 26 юни 2007 година за изменение на приложения I, III, VII и X към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (1)

8

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 година за изменение на Директива 89/391/ЕИО на Съвета, на нейните специални директиви и на директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО на Съвета, с цел опростяване и рационализиране на докладите относно практическото прилагане (1)

21

 

*

Директива 2007/39/ЕО на Комисията от 26 юни 2007 година за изменение на приложение II към Директива 90/642/ЕИО на Съвета относно определянето на максимални количества на остатъци от диазинон (1)

25

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/441/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 18 юни 2007 година за упълномощаване на Италианската република да прилага мерки за дерогация от член 26, параграф 1, буква а) и член 168 от Директива 2006/112/EО относно общата система на данъка върху добавената стойност

33

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 208/2007 на Комисията от 27 февруари 2007 година за привеждане в съответствие на Регламент (ЕИО) № 3149/92 относно установяване на подробни правила за снабдяване с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността вследствие на присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз (ОВ L 61, 28.2.2007 г.)

35

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 209/2007 на Комисията от 27 февруари 2007 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3149/92 относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността (ОВ L 61, 28.2.2007 г.)

35

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top