EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:141:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 141, 02 юни 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 141

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
2 юни 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 604/2007 на Комисията от 1 юни 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 605/2007 на Комисията от 1 юни 2007 година за установяване на временни мерки за някои лицензии за внос и износ за търговия със селскостопански продукти между Общността в състава ѝ към 31 декември 2006 г. и България и Румъния

3

 

*

Регламент (ЕО) № 606/2007 на Комисията от 1 юни 2007 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 980/2005 на Съвета за прилагане на схема на общи тарифни преференции

4

 

*

Регламент (ЕО) № 607/2007 на Комисията от 1 юни 2007 година относно разделението между „доставки“ и „директни продажби“ на национални референтни количества, които за периода 2006—2007 г. са определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета

28

 

*

Регламент (ЕО) № 608/2007 на Комисията от 1 юни 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 795/2004 за определяне на подробни правила за прилагането на схемата за единно плащане, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители

31

 

*

Регламент (ЕО) № 609/2007 на Комисията от 1 юни 2007 година за адаптиране на определени квоти за риба за 2007 г. съгласно Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета относно определяне на допълнителни условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите

33

 

*

Регламент (ЕО) № 610/2007 на Комисията от 1 юни 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с тълкувание 10 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансови отчети (КРМСФО) (1)

46

 

*

Регламент (ЕО) № 611/2007 на Комисията от 1 юни 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с тълкуване 11 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансови отчети (КРМСФО) (1)

49

 

 

Регламент (ЕО) № 612/2007 на Комисията от 1 юни 2007 година за поправка на Регламент (ЕО) № 596/2007 относно определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури от 1 юни 2007 г.

53

 

*

Регламент (ЕО) № 613/2007 на Комисията от 1 юни 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2368/2002 относно въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти

56

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/32/ЕО на Комисията oт 1 юни 2007 година за изменение на приложение VI към Директива 96/48/EО на Съвета относно оперативната съвместимост на Трансевропейската високоскоростна железопътна система и приложение VI към Директива 2001/16/EО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на Трансевропейската конвенционална железопътна система (1)

63

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/376/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 15 февруари 2007 година за подписване и временно прилагане на Втори допълнителен протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Съединените мексикански щати, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

67

Втори Допълнителен Протокол към Споразумението за икономическо партньорство, политическа координация и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Съединените мексикански щати, от друга страна, във връзка с присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз

69

 

 

2007/377/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 7 май 2007 година за назначаване на един заместник-член от Испания в Комитета на регионите

74

 

 

2007/378/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 14 май 2007 година за назначаване на член от Франция в Европейския икономически и социален комитет

75

 

 

Комисия

 

 

2007/379/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 25 май 2007 година относно невключването на фенитротион в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета и отнемането на разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи това вещество (нотифицирано под номер C(2007) 2164)  (1)

76

 

 

2007/380/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 май 2007 година за признаване по принцип на пълнотата на документацията, представена за подробен преглед, с оглед на възможното включване на Candida oleophila, щам О, в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2007) 2213)  (1)

78

 

 

2007/381/ЕО

 

*

Решение на Комисията oт 1 юни 2007 година за определяне, за пазарната 2006—2007 година и за определен брой хектари, на индикативни финансови помощи за България и Румъния за преструктуриране и конверсия на лозя съгласно Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета (нотифицирано под номер C(2007) 2272)

80

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Правило № 48 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни разпоредби относно типово одобрение на превозни средства по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация (ОВ L 137, 30.5.2007 г.)

82

 

*

Поправка на Правило № 51 на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) — Единни разпоредби относно одобряването на моторни превозни средства, имащи най-малко четири колела, по отношение на шума, издаван от тях (ОВ L 137, 30.5.2007 г.)

82

 

*

Поправка на Решение 2007/252/ПВР от 19 април 2007 година за създаване за периода 2007—2013 г. на специална програма „Основни права и гражданство“ като част от общата програма „Основни права и правосъдие“ (ОВ L 110, 27.4.2007 г.)

83

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top