Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:097:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 97, 12 април 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 97

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
12 април 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 387/2007 на Комисията от 11 април 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 388/2007 на Комисията от 11 април 2007 година за изменение на Регламент (EО) № 1622/2000 относно определяне на някои подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 1493/1999 относно общата организация на пазара на вино и за установяване на кодекс на Общността на eнологичните практики и обработки

3

 

*

Регламент (ЕО) № 389/2007 на Комисията от 11 април 2007 година за изменение на Регламент (EО) № 1622/2000 относно определяне на някои подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 1493/1999 относно общата организация на пазара на вино и за установяване на кодекс на Общността на eнологичните практики и обработки

5

 

*

Регламент (ЕО) № 390/2007 на Комисията от 11 април 2007 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на пероксосулфати (персулфати) с произход от Съединените американски щати, Китайската народна република и Тайван

6

 

*

Регламент (ЕО) № 391/2007 на Комисията от 11 април 2007 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета във връзка с разходите, направени от държавите-членки при въвеждането на системите за мониторинг и контрол, приложими към Общата политика по рибарство

30

 

 

Регламент (EO) № 392/2007 на Комисията от 11 април 2007 година за определяне на коефициент на разпределение за издаване на лицензии, за които са подадени заявления за периода от 2 до 6 април 2007 година, за внос на захарни продукти по тарифни квоти и преференциални споразумения

39

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2007/21/ЕО на Комисията от 10 април 2007 година за изменение на Директива 91/414/EИО на Съвета по отношение на датите, на които изтича включването в приложение I на активните вещества азоксистробин, имазалил, крезоксим-метил, спироксамин, азимсулфурон, прохексадион-калций и флуроксипир (1)

42

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/226/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 11 април 2007 година за удължаване на крайния срок за пускане на пазара на биоциди, съдържащи някои активни вещества, които не са били проучени в рамките на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2007) 1545)

47

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 2007/19/ЕО на Комисията от 30 март 2007 година за изменение на Директива 2002/72/ЕО относно материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни, и на Директива 85/572/ЕИО на Съвета за определяне на списък на симуланти, които да бъдат използвани за изпитване на миграцията на съставките на пластмасовите материали и предмети, предназначени за контакт с храни (ОВ L 91, 31.3.2007 г.)

50

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 372/2007 на Комисията от 2 април 2007 година за определяне на преходни норми за граници на миграция на пластификатори в уплътнители на капачки, предназначени за контакт с храни (ОВ L 92, 3.4.2007 г.)

70

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top