EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:088:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 88, 29 март 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 88

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
29 март 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 329/2007 на Съвета от 27 март 2007 година относно ограничителни мерки срещу Народна демократична република Корея

1

 

 

Регламент (ЕО) № 330/2007 на Комисията от 28 март 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

12

 

 

Регламент (ЕО) № 331/2007 на Комисията от 28 март 2007 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1002/2006 за пазарната 2006/2007 година

14

 

*

Регламент (ЕО) № 332/2007 на Комисията от 27 март 2007 година относно техническите предписания за предоставяне на статистически данни за железопътния транспорт (1)

16

 

*

Регламент (ЕО) № 333/2007 на Комисията от 28 март 2007 година за определяне на методите за вземане на проби и анализ за официалния контрол върху съдържанието на олово, кадмий, живак, неорганичен калай, 3-MCPD и бензо[a]пирен в храни (1)

29

 

*

Регламент (ЕО) № 334/2007 на Комисията от 28 март 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1592/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност (1)

39

 

*

Регламент (ЕО) № 335/2007 на Комисията от 28 март 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1702/2003 по отношение на определянето на правила за сертифициране за околна среда на въздухоплавателните средства и свързаните с тях продукти, части и оборудване (1)

40

 

*

Регламент (ЕО) № 336/2007 на Комисията от 28 март 2007 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета относно въвеждането на такса в сектора на млякото и млечните продукти по отношение на референтната масленост за Румъния

43

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2007/193/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 26 април 2006 година постановяващо концентрацията за съвместима с общия пазар и с действието на Споразумението за създаване на ЕИП (Дело COMP/M.3916 — T-Mobile Austria/tele.ring) (нотифицирано под номер C(2006) 1695)

44

 

 

2007/194/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 14 ноември 2006 година обявяващо операция по концентрация, съвместима с общия пазар и с функционирането на споразумението за EИП (дело COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez) (нотифицирано под номер C(2006) 5419)

47

 

 

2007/195/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 27 март 2007 година за определяне на механизъм за разпределяне на квоти за производителите и вносителите на ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди (HCFC) за годините 2003 до 2009, съгласно Регламент (ЕО) № 2037/2000 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2007) 819_2)

51

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

2007/196/ЕО

 

*

Препоръка на Комисията от 28 март 2007 година относно мониторинга на наличието на фуран в храните (1)

56

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

 

2007/197/ОВППС

 

*

Общ списък на оръжията на Европейския съюз (приет от Съвета на 19 март 2007 г.) (оборудване, обхванато от Кодекса за поведение на Европейския съюз при износа на оръжие) (актуализиращ и заменящ Общия списък на оръжията на Европейския съюз, приет от Съвета на 27 февруари 2006 г.)

58

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top