Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2012_350_R_0089_01

2012/804/ЕС: Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2012 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2010 година
Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2012 година съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2010 година

OJ L 350, 20.12.2012, p. 89–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 350/89


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 23 октомври 2012 година

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2010 година

(2012/804/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2010 година,

като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2010 година, придружен от отговорите на Агенцията (1),

като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2012 г. (06083/2012 – C7–0051/2012),

като взе предвид своето решение от 10 май 2012 г. (2) за отлагане на решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2010 година, придружаващата го резолюция, както и отговорите на изпълнителния директор на Агенцията,

като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (3), и по-специално член 185 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. за създаване на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда (4), и по-специално член 13 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околната среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (5), и по-специално член 13 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (6), и по-специално член 94 от него,

като взе предвид съвместното изявление относно децентрализираните агенции и Общия подход, приложен към него, приети през юни 2012 г. от Европейския парламент, Съвета и Комисията, в резултат на работата на междуинституционалната работна група по децентрализираните агенции, създадени през март 2009 г., и по-специално разделите относно управлението, операциите, програмирането, отчетността и прозрачността на Общия подход,

като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0300/2012),

1.

Освобождава изпълнителния директор на Европейската агенция за околната среда във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2010 година.

2.

Представя своите забележки в резолюцията по-долу.

3.

Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за околната среда, на Съвета, Комисията и на Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

Председател

Martin SCHULZ

Генерален секретар

Klaus WELLE


(1)  ОВ C 366, 15.12.2011 г., стр. 57.

(2)  ОВ L 286, 17.10.2012 г., стр. 356.

(3)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.

(6)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.


РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 23 октомври 2012 година

съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2010 година

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2010 година,

като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2010 година, придружен от отговорите на Агенцията (1),

като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2012 г. (06083/2012 – C7–0051/2012),

като взе предвид своето решение от 10 май 2012 г. (2) за отлагане на решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2010 година, придружаващата го резолюция, както и отговорите на изпълнителния директор на Агенцията,

като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (3), и по-специално член 185 от него,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 1210/90 на Съвета от 7 май 1990 г. за създаване на Европейска агенция за околната среда и Европейска мрежа за информация и наблюдение на околната среда (4), и по-специално член 13 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 401/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно Европейската агенция за околната среда и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (5), и по-специално член 13 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (6), и по-специално член 94 от него,

като взе предвид съвместното изявление относно децентрализираните агенции и Общия подход, приложен към него, приети през юни 2012 г. от Европейския парламент, Съвета и Комисията, в резултат на работата на междуинституционалната работна група по децентрализираните агенции, създадени през март 2009 г., и по-специално разделите относно управлението, операциите, програмирането, отчетността и прозрачността на Общия подход,

като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A7-0300/2012),

А.

като има предвид, че на 10 май 2012 г. Европейският парламент отсрочи вземането на решение относно освобождаването от отговорност и приключването на сметките на Европейската агенция за околната среда („Агенцията“) за финансовата 2010 година;

Б.

като има предвид, че Агенцията предостави отговори на органа по освобождаване от отговорност с писма от 24 май, 15 юни и 3 юли 2012 г.; като има предвид, че управителният съвет на Агенцията предостави на органа по освобождаване от отговорност информация относно мерките, предприети след отсрочването на вземането на решение относно освобождаването от отговорност с писмо от 6 юни 2012 г.;

В.

като има предвид, че освобождаването от отговорност представлява надежден инструмент на Европейския парламент за оценка на правилното разходване на субсидии от Съюза въз основа на фактически и съществени аргументи; като припомня в тази връзка съществуващите правила, а именно Правилника за длъжностните лица и Условията за наемане на работа на други служители на Европейските общности, Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности, учредителния регламент на Агенцията и специфичните политики и процедури, установени от Агенцията;

Г.

като има предвид, че бюджетът на Агенцията за 2010 г. възлиза на 50 600 000 EUR, като той е с 26 % по-висок от този за 2009 г.; като има предвид, че вноската на Съюза в бюджета на Агенцията за 2010 г. е била 35 258 000 EUR спрямо 34 560 000 EUR през 2009 г., което представлява увеличение от 2 %;

1.

Винаги е приветствал професионалното, надеждно и независимо предоставяне на информация от Агенцията за всички институции, държавите членки и органите, определящи политиките на Съюза, и ще продължи да очаква този професионализъм в бъдеще.

2.

Отбелязва, че равнищата на изпълнение на бюджета на Агенцията под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания бяха съответно 100 % и 90,75 %.

3.

Посочва параграф 16 от общия подход, приложен към съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно децентрализираните агенции; очаква, без да се засяга независимостта на агенциите, открита и прозрачна процедура за подбор във връзка с назначаването на изпълнителен директор през юни 2013 г., която гарантира взискателно оценяване на кандидатите и висока степен на независимост; следователно предлага изслушването на кандидатите в компетентните комисии на Парламента да стане част от процедурата по назначаване на длъжността изпълнителен директор.

Бюджетно и финансово управление

4.

Припомня, че в продължение на пет месеца, от 22 май 2010 г. до октомври 2010 г., Агенцията е покрила сградата си с екологична фасада, която струва 294 641 EUR, и че не е бил проведен публичен търг.

5.

Припомня, че с цел покриване на разходите, свързани с екологичната фасада, бюджетният ред „2140 — Оборудване на помещения“ е бил увеличен с бюджетен трансфер в размер на 180 872 EUR, взети от бюджетен ред „2100 — Наем“ на 9 април 2010 г.

6.

Следователно призовава Агенцията да установи ясни вътрешни правила за позоваване на член 126, параграф 1, буква б) от правилата за прилагане на Финансовия регламент; отбелязва, че управителният съвет е взел решение да прилага предварителни проверки във връзка с извънредни разходи.

7.

Твърдо е убеден, че при неизпълнение на действащите правила трябва да се предприемат необходимите мерки; счита, че в такива случаи Агенцията следва да изготви план за действие, придружен от точен график, за отстраняване на слабостите, като Европейският парламент следва да наблюдава прилагането на този план и тези проблеми следва да бъдат решени чрез промяна на действащите правила и разпоредби с цел премахване на евентуалните нормативни пропуски.

Човешки ресурси

8.

Отбелязва, че Агенцията е приела 12 гостуващи учени, осъществяващи дейност в нейните помещения, без да публикува биографиите на 11 от тях — включително най-малко данните във връзка с образованието и професионалния опит; отчита заявлението на управителния съвет, че правилата за подбор и поведение на гостуващи учени ще бъдат засилени, за да се гарантират по-голяма яснота и прозрачност, и че настоящата политика на Агенцията за прием на гостуващи учени е в процес на преразглеждане.

9.

Припомня, че от юни 2010 г. до април 2011 г. изпълнителният директор на Агенцията е била попечител и член на международния консултативен съвет на НПО Earthwatch — международна благотворителна организация в областта на околната среда, и за нея погрешно беше докладвано, че е член на европейския консултативен съвет на Worldwatch Europe; потвърждава, че тя се е оттеглила от заеманите от нея длъжности в Earthwatch вследствие на препоръката на председателя на Сметната палата в контекста на възможен конфликт на интереси.

10.

Отбелязва, че през февруари 2010 г., преди изпълнителният директор на Агенцията да е била ангажирана пряко с Earthwatch, е договорено обучение за 29 служители на Агенцията, включително изпълнителният директор, които са участвали за период от не повече от 10 дни в изследователска дейност по различни управлявани от Earthwatch проекти в областта на биологичното разнообразие на Карибите или в Средиземноморието, и че Агенцията е платила на тази НПО общо 33 791,28 EUR, както се посочва в изявлението на изпълнителния директор на Агенцията; отбелязва наред с това, че окончателният доклад на Сметната палата за 2010 г. не съдържа констатации относно конфликт на интереси в тази връзка.

11.

Отчита решението на управителния съвет за прилагане на предварителни проверки във връзка с членството на изпълнителния директор във външни съвети, както и във връзка с политиката на Агенцията в областта на обучението.

12.

Отбелязва уверенията на Агенцията, че през ноември 2010 г. Worldwatch Institute Europe е регистрирал като свой адрес за контакти адреса на Агенцията без нейно съгласие; отбелязва наред с това, че изпълнителният директор на Worldwatch Institute Europe е бил гост — научен изследовател на Агенцията; призовава Агенцията да гарантира абсолютна яснота във връзка с всички договорености относно гостуващи учени в бъдеще; отбелязва наред с това:

в писмото от 11 април 2012 г. изпълнителният директор на Агенцията посочва: „когато ЕАОС узна, че World Watch Institute Europe е публикувала на собствения си уебсайт, че е създаден европейски офис в помещенията на Агенцията, бяха предприети незабавни действия...“,

учредителният акт на World Watch Institute Europe доказва, че организацията е създадена на 5 ноември 2010 г. в помещенията на Агенцията,

освен това откриването на World Watch Institute Europe се е състояло в помещенията на Агенцията на 25 февруари 2011 г., а директорът е бил гост оратор, както е видно от уебсайта на World Watch Institute Europe.

13.

Отбелязва, че Агенцията е изготвила актуализирана политика и план за действие за борба с конфликт на интереси в съответствие с препоръките на Европейския омбудсман; призовава Агенцията да направи проекта публично достояние и да насърчи дебат относно политиката и плана за действие преди тяхното представяне на управителния съвет.

14.

Отбелязва, че биографиите на ръководните служители и на членовете на научния комитет са публикувани на уебсайта на Агенцията; освен това отбелязва, че декларациите за наличие на интереси на членовете на научния комитет също са публикувани; подчертава, че противно на заявлението на Агенцията в писмо от 15 юни 2012 г. никоя от биографиите на членовете на управителния съвет понастоящем не е публикувана на нейния уебсайт и отбелязва, че е предоставен единствено линк на тяхната организация; призовава Агенцията, в опит да насърчи по-голяма прозрачност по отношение на предотвратяването на конфликти на интереси и борба с тях, да публикува на своя уебсайт декларациите за наличие на интереси и биографиите на експертите, бъдещите гостуващи учени и членовете на управителния съвет; счита, че такива мерки биха позволили на органа по освобождаване от отговорност и на обществеността да следят тяхната квалификация и да предотвратят възможни конфликти на интереси.

15.

Очаква да получи информация относно текущите административни разследвания, свързани с Агенцията.

16.

Посочва, че водещата комисия поддържа тесни връзки с Агенцията, като кани изпълнителния директор за размяна на мнения поне веднъж годишно, като е назначила лице за контакт измежду своите членове и като посещава редовно Агенцията; отбелязва, че последното посещение е направено през септември 2011 г.

17.

Подчертава, че Агенцията е длъжна да установи подходящи контакти със заинтересованите страни и да си сътрудничи със заинтересованите страни, като например външни организации; отбелязва, че тези дейности не са придружени от съответни мерки и правила, за да се изключи евентуален риск, свързан с репутацията; следователно приветства ангажимента на управителния съвет и на изпълнителния директор да предприемат подходящи мерки за незабавно отстраняване на подобни рискове.

18.

Приветства като цяло споразумението относно съвместното изявление и Общия подход относно горепосочените децентрализирани агенции, които разглеждат и вземат предвид някои важни елементи във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност, и вярва, че тези въпроси ще бъдат надлежно взети предвид в пътната карта относно последващите действия във връзка с Общия подход, която предстои да бъде представена от Комисията до края на 2012 г.

Изпълнение

19.

Запознат е с факта, че понастоящем Агенцията е подложена на периодична външна оценка, която следва да бъде предоставена на органа по освобождаване от отговорност през 2013 г.; отбелязва заявлението на управителния съвет, че вътрешните процедури на Агенцията ще бъдат включени в оценката.

20.

По отношение на другите забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 10 май 2012 г. (7) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.


(1)  ОВ C 366, 15.12.2011 г., стр. 57.

(2)  ОВ L 286, 17.10.2012 г., стр. 356.

(3)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 120, 11.5.1990 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 13.

(6)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(7)  ОВ L 286, 17.10.2012 г., стр. 388.


Top