Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2009_169_R_0023_01

2009/481/ЕО: Решение на Съвета от 6 април 2009 година относно подписването и временното прилагане на Споразумението между Европейската общност и Бахамската общност за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване
Споразумение между Европейската общност и Бахамската общност за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване

OJ L 169, 30.6.2009, p. 23–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 169/23


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 6 април 2009 година

относно подписването и временното прилагане на Споразумението между Европейската общност и Бахамската общност за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване

(2009/481/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 62, параграф 2, буква б), подточка i) във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1932/2006 на Съвета (1) измени Регламент (ЕО) № 539/2001 (2) за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на Европейския съюз (отрицателен списък), както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (положителен списък), чрез — inter alia — прехвърляне на Бахамската общност (наричана по-долу „Бахамски острови“) от отрицателния в положителния списък. Регламент (ЕО) № 1932/2006 предвижда освен това, че освобождаването от изискването за виза ще се прилага от датата на влизане в сила на споразумение за освобождаване от изискването за виза, което предстои да бъде сключено между Европейската общност и Бахамските острови.

(2)

С решение от 5 юни 2008 г. Съветът упълномощи Комисията да договори споразумение между Европейската общност и Бахамските острови за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване.

(3)

Преговорите за споразумението започнаха на 4 юли 2008 г. и приключиха на 16 октомври 2008 г.

(4)

Споразумението, парафирано в Брюксел на 19 ноември 2008 г., следва да бъде подписано и приложените декларации — одобрени. Споразумението следва да се прилага временно до окончателното изпълнение на процедурите, необходими за неговото сключване.

(5)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, и без да се засяга член 4 от посочения протокол, тези държави-членки не участват в приемането на настоящото решение, не са обвързани от него, нито от неговото прилагане.

РЕШИ:

Член 1

Подписването на Споразумението между Европейската общност и Бахамската общност за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (наричано по-долу „Споразумението“) се одобрява от името на Общността при условие сключването на посоченото споразумение.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Декларациите, приложени към настоящото решение, се одобряват от името на Общността.

Член 3

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето(ата), упълномощено(и) да подпише(ат) Споразумението от името на Общността при условие сключването му.

Член 4

Споразумението се прилага временно от датата на подписването му (3) до окончателното изпълнение на процедурите, необходими за неговото сключване.

Съставено в Люксембург на 6 април 2009 година.

За Съвета

Председател

J. POSPÍŠIL


(1)  ОВ L 405, 30.12.2006 г., стр. 23.

(2)  ОВ L 81, 21.3.2001 г., стр. 1.

(3)  Датата на подписването на Споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от генералния секретариат на Съвета.


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейската общност и Бахамската общност за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана по-долу „Общността“, и

БАХАМСКАТА ОБЩНОСТ, наричана по-долу „Бахамски острови“,

наричани заедно по-долу „договарящи се страни“;

С ЦЕЛ по-нататъшно развиване на приятелските отношения между договарящите се страни и желаейки да улеснят пътуването чрез осигуряване на безвизово влизане и краткосрочно пребиваване за своите граждани;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Регламент (ЕО) № 1932/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (1) чрез — inter alia — прехвърляне на шест трети страни, включително Бахамските острови, в списъка с трети страни, чиито граждани са освободени от изискването за виза за краткосрочно пребиваване в държавите-членки на Европейския съюз (ЕС);

КАТО ОТЧИТАТ, че член 2 от Регламент (ЕО) № 1932/2006 постановява, че за тези шест страни освобождаването от изискването за виза ще се прилага от датата на влизане в сила на споразумение за освобождаване от изискването за виза, което трябва да се сключи от Европейската общност с въпросната страна;

КАТО ПРИЗНАВАТ, че гражданите на няколко държави-членки са освободени от изискването за виза, когато пътуват до Бахамските острови за период, ненадвишаващ 3 или 8 месеца, докато за тези на другите държави-членки изискването за виза е в сила;

ЖЕЛАЕЙКИ да защитят принципа на еднакво третиране на всички граждани на ЕС;

КАТО ИМАТ предвид, че лицата, пътуващи с цел упражняване на доходоносна дейност по време на своето краткосрочно пребиваване, не попадат в приложното поле на настоящото споразумение и следователно за тази категория продължават да се прилагат съответните правила на общностното право и националното право на държавите-членки и националното право на Бахамските острови във връзка със задължението за виза или освобождаването от изискването за виза и във връзка с достъпа до трудова заетост;

КАТО ВЗЕХА предвид Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия и Протокола относно интегрирането на достиженията на правото от Шенген в рамките на Европейския съюз, приложени към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, и като потвърждават, че разпоредбите на настоящото споразумение не се прилагат за Обединеното кралство и Ирландия,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Цел

Настоящото споразумение предвижда безвизово пътуване за гражданите на Европейския съюз и за гражданите на Бахамските острови, когато пътуват до територията на другата договаряща се страна за максимален срок от три месеца в продължение на шестмесечен период.

Член 2

Определения

За целта на настоящото споразумение:

а)

„държава-членка“ означава всяка държава — членка на Европейския съюз, с изключение на Обединеното кралство и Ирландия;

б)

„гражданин на Европейския съюз“ означава гражданин на държава-членка съгласно определението в буква а);

в)

„гражданин на Бахамските острови“ означава всяко лице, което притежава бахамско гражданство;

г)

„Шенгенско пространство“ означава пространството без вътрешни граници, обхващащо териториите на държавите-членки съгласно определението в буква а), които прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген.

Член 3

Приложно поле

1.   Гражданите на Европейския съюз, които притежават валиден обикновен, дипломатически или служебен паспорт, издаден от държава-членка, могат да влизат и пребивават без виза на територията на Бахамските острови за срок на престоя съгласно определението в член 4, параграф 1.

Гражданите на Бахамските острови, които притежават валиден обикновен, дипломатически или служебен паспорт, издаден от Бахамските острови, могат да влизат и пребивават без виза на територията на държавите-членки за срок на престоя съгласно установеното в член 4, параграф 2.

2.   Параграф 1 не се прилага за лицата, пътуващи с цел упражняване на доходоносна дейност.

За тази категория лица всяка държава-членка може самостоятелно да реши да наложи изискването за виза за гражданите на Бахамските острови или да го оттегли съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 539/2001.

За тази категория лица Бахамските острови могат да решат да наложат изискването за виза или да отменят визовия режим за гражданите на всяка държава-членка поотделно в съответствие със своето национално право.

3.   Отмяната на визовия режим, предвидена с настоящото споразумение, се прилага, без да се засягат законите на договарящите се страни във връзка с условията за влизане и краткосрочно пребиваване. Държавите-членки и Бахамските острови си запазват правото да откажат влизане и краткосрочно пребиваване на своята територия, ако едно или повече от тези условия не са изпълнени.

4.   Отмяната на визовия режим се прилага независимо от вида транспорт, използван за преминаване на границите на договарящите се страни.

5.   Необхванатите от настоящото споразумение въпроси се уреждат от общностното право, националното право на държавите-членки или националното право на Бахамските острови.

Член 4

Продължителност на пребиваването

1.   Гражданите на Европейския съюз могат да остават на територията на Бахамските острови за максимален срок от три месеца в продължение на шестмесечен период след датата на първото влизане на територията на страната.

2.   Гражданите на Бахамските острови могат да пребивават в Шенгенското пространство за максимален срок от три месеца в продължение на шестмесечен период след датата на първото влизане на територията на която и да е държава-членка, която прилага изцяло достиженията на правото от Шенген. Този срок от три месеца в продължение на шестмесечен период се изчислява независимо от пребиваването в държава-членка, която все още не прилага изцяло достиженията на правото от Шенген.

Гражданите на Бахамските острови могат да пребивават за максимален срок от три месеца в продължение на шестмесечен период след датата на първото влизане на територията на всяка от държавите-членки, които все още не прилагат изцяло достиженията на правото от Шенген, независимо от продължителността на пребиваването, изчислена за Шенгенското пространство.

3.   Настоящото споразумение не засяга възможността Бахамските острови и държавите-членки да удължат срока на пребиваване над три месеца в съответствие с националното право и общностното право.

Член 5

Териториално приложение

1.   По отношение на Френската република разпоредбите на настоящото споразумение се прилагат само за европейската територия на Френската република.

2.   По отношение на Кралство Нидерландия разпоредбите на настоящото споразумение се прилагат само за европейската територия на Кралство Нидерландия.

Член 6

Съвместен комитет за управление на споразумението

1.   Договарящите се страни създават Съвместен комитет от експерти (наричан по-долу „Комитета“), съставен от представители на Европейската общност и представители на Бахамските острови. Общността се представлява от Европейската комисия.

2.   Комитетът има, inter alia, следните задачи:

а)

наблюдение на изпълнението на настоящото споразумение;

б)

предлагане на изменения или допълнения към настоящото споразумение;

в)

уреждане на спорове, произтичащи от тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящото споразумение.

3.   Комитетът се свиква при необходимост по искане на една от договарящите се страни.

4.   Комитетът създава свой процедурен правилник.

Член 7

Връзка между настоящото споразумение и съществуващите двустранни споразумения за отмяна на визовия режим между държавите-членки и Бахамските острови

Настоящото споразумение има предимство пред разпоредбите на всички двустранни споразумения или договорености, сключени между отделните държави-членки и Бахамските острови, доколкото техните разпоредби обхващат въпроси, попадащи в приложното поле на настоящото споразумение.

Член 8

Заключителни разпоредби

1.   Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от договарящите се страни в съответствие с техните съответни вътрешни процедури и влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която договарящите се страни се нотифицират взаимно относно приключването на посочените по-горе процедури.

2.   Настоящото споразумение се сключва за неопределен срок, освен ако не се прекрати в съответствие с параграф 5.

3.   Настоящото споразумение може да бъде изменяно с писменото съгласие на договарящите се страни. Измененията влизат в сила, след като договарящите се страни са се нотифицирали взаимно за приключването на необходимите за тази цел техни вътрешни процедури.

4.   Всяка договаряща се страна може временно да спре изцяло или частично изпълнението на настоящото споразумение, по-специално по причини, свързани с обществения ред, защитата на националната сигурност или защитата на общественото здраве, незаконната имиграция или повторното въвеждане на изискването за виза от която и да е договаряща се страна. Другата договаряща се страна се уведомява за решението за временно спиране на изпълнението не по-късно от 2 месеца преди неговото влизане в сила. Договарящата се страна, която временно е спряла изпълнението на настоящото споразумение, незабавно информира другата договаряща се страна веднага щом причините за това преустановяване престанат да съществуват.

5.   Всяка договаряща се страна може да прекрати настоящото споразумение с писмено уведомление на другата страна. Настоящото споразумение престава да бъде в сила 90 дни след датата на такова уведомление.

6.   Бахамските острови могат временно да спрат изпълнението или да прекратят настоящото споразумение само по отношение на всички държави-членки.

7.   Общността може временно да спре изпълнението или да прекрати настоящото споразумение само по отношение на всички свои държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 май 2009 г. в два оригинални екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За Бахамската общност

Por la Commonwealth de Las Bahamas

Za Bahamské společenství

For Commonwealth of The Bahamas

Für das Commonwealth der Bahamas

Bahama Ühenduse nimel

Για την Κοινοπολιτεία των Νήσων Μπαχάμες

For the Commonwealth of The Bahamas

Pour le Commonwealth des Bahamas

Per il Commonwealth delle Bahamas

Bahamu Salu Sadraudzības vārdā

Bahamų Sandraugos vardu

A Bahamai Közösség részéről

Għall-Commonwealth tal-Bahamas

Voor het Gemenebest van de Bahama’s

W imieniu Wspólnoty Bahamów

Pela Comunidade das Baamas

Pentru Uniunea Bahamas

Za Bahamské spoločenstvo

Za Zvezo Bahami

Bahaman liittovaltion puolesta

För Samväldet Bahamas

Image


(1)  ОВ L 405, 30.12.2006 г., стр. 23.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИСЛАНДИЯ, НОРВЕГИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ И ЛИХТЕНЩАЙН

Договарящите се страни отбелязват съществуващите тесни връзки между Европейската общност и Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн, по-конкретно по силата на споразуменията от 18 май 1999 г. и 26 октомври 2004 г. относно асоциирането на тези държави към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген.

При тези обстоятелства е желателно органите на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн, от една страна, и на Бахамските острови, от друга страна, незабавно да сключат двустранни споразумения за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване с подобни клаузи като тези на настоящото споразумение.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕТО НА КАТЕГОРИЯТА ЛИЦА, ПЪТУВАЩИ С ЦЕЛ УПРАЖНЯВАНЕ НА ДОХОДОНОСНА ДЕЙНОСТ, СЪГЛАСНО ПРЕДВИДЕНОТО В ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 2 ОТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

В желанието си да гарантират общо тълкуване договарящите се страни се съгласяват, че за целта на настоящото споразумение категорията лица, упражняващи доходоносна дейност, обхваща лицата, които влизат с цел упражняване на доходоносна дейност на територията на другата договаряща се страна като наето лице или като доставчик на услуги.

Тази категория следва да не обхваща:

бизнес лицата, т.е. лицата, пътуващи по служба (без да са наети в държавата на другата договаряща се страна),

спортистите и хората на изкуството, извършващи дейност по конкретен повод,

журналистите, изпратени от медиите на своята страна на пребиваване, и

стажантите в рамките на корпоративни стажове.

Изпълнението на настоящата декларация се наблюдава от Съвместния комитет в рамките на отговорностите му съгласно член 6 от настоящото споразумение, който може да предложи изменения, когато въз основа на опита на договарящите се страни счита това за необходимо.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕТО НА СРОКА ОТ ТРИ МЕСЕЦА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ШЕСТМЕСЕЧЕН ПЕРИОД СЛЕД ДАТАТА НА ПЪРВОТО ВЛИЗАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 4 ОТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Договарящите се страни се съгласяват, че максималният срок от три месеца в продължение на шестмесечен период след датата на първото влизане на територията на Бахамските острови или в Шенгенското пространство съгласно член 4 от настоящото споразумение означава или непрекъснато пребиваване, или няколко последователни пребивавания, чиято продължителност не надвишава общо три месеца през който и да е шестмесечен период.


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ИНФОРМИРАНЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ОТМЯНАТА НА ВИЗОВИЯ РЕЖИМ

Като признават значението на прозрачността за гражданите на Европейския съюз и на Бахамските острови, договарящите се страни се съгласяват да гарантират пълно разпространение на информацията за съдържанието и последствията от споразумението за отмяна на визовия режим и свързаните с него въпроси, като условията за влизане.


Top