EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_309_R_0042_01_REG_2007_614_43

Поправка на Регламент (ЕО) № 614/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 година относно финансовия инструмент за околна среда (LIFE+) ( ОВ L 149, 9.6.2007 г. )

OJ L 309, 20.11.2008, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, ET, EL, FR, IT, LV, LT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV)

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

20.11.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 309/42


Поправка на Регламент (ЕО) № 614/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 година относно финансовия инструмент за околна среда (LIFE+)

( Официален вестник на Европейския съюз L 149 от 9 юни 2007 г. )

Навсякъде в текста:

вместо:

„защитени места“

да се чете:

„защитени територии“.

На страница 1 в преамбюла съображение 4:

вместо:

„(4)

Проектите, финансирани по LIFE+, следва да отговарят на критериите за подбор за осигуряване на възможно най-добра употреба на фондовете на Общността, за да подсигурят придаването на европейска „добавена стойност“ и да избегнат финансирането на повтарящи се дейности, като например рутинни операции. Това не следва да предотвратява финансирането на иновационни и демонстрационни проекти“

да се чете:

„(4)

Проектите, финансирани по LIFE+, следва да отговарят на критериите за подбор, за осигуряване на оптимално използване на фондовете на Общността, за гарантиране на европейска добавена стойност и за избягване на финансирането на повтарящи се дейности, като например рутинни операции. Това не следва да възпрепятства финансирането на иновативни и демонстрационни проекти“.

На страница 2 в преамбюла съображение 5:

вместо:

„(5)

В областта на природата и биологичното разнообразие прилагането на политиката и законодателството на Общността само по себе си предоставя рамка за европейска „добавена стойност“. Демонстрационните мерки и проекти или тези с най-добри практики, включително отнасящите се до управлението и определянето на обектите по Натура 2000, съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна (1) и Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. за опазване на дивите птици (2), следва да бъдат допустими за финансиране от Общността по линия на LIFE+, освен в случаите, когато са допустими за финансиране по други финансови инструменти на Общността.“

да се чете:

„(5)

В областта на природата и биологичното разнообразие прилагането на политиката и законодателството на Общността само по себе си предоставя рамка за европейска добавена стойност. Демонстрационните проекти или тези с най-добри практики, включително отнасящите се до управлението и определянето на териториите по „Натура 2000“ съгласно Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна (1) и Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. за опазване на дивите птици (2), следва да бъдат допустими за финансиране от Общността по линия на LIFE+, освен в случаите, когато са допустими за финансиране по други финансови инструменти на Общността.“

На страница 2 в съображение 6 от преамбюла второто изречение:

вместо:

„Тъй като целта на настоящия регламент е да финансира само най-добрите практики или демонстрационни проекти, свързани с управлението на местности по Натура 2000, Комисията и държавите-членки следва да гарантират, че са налични достатъчно фондове чрез други инструменти за управление на мрежата, годишните разходи, за която през 2004 г. са бири в размер на около 6 100 милиона EUR.“

да се чете:

„Тъй като целта на настоящия регламент е да финансира само проекти с най-добри практики или демонстрационни проекти, свързани с управлението на територии по „Натура 2000“, Комисията и държавите-членки следва да гарантират, че са налични достатъчно средства чрез други инструменти за управление на мрежата, годишните разходи за която през 2004 г. са били в размер на около 6 100 милиона евро.“

На страница 2 в съображение 7 от преамбюла първото изречение:

вместо:

„Новаторски или иновационни проекти, които се отнасят до целите на Общността в областта на околната среда …“

да се чете:

„Иновативни или демонстрационни проекти, които се отнасят до целите на Общността в областта на околната среда …“

На страница 2 в съображение 9 от преамбюла в първото изречение:

вместо:

„… демонстрация на оригинални политически подходи, нови технологии, методи и инструменти;“

да се чете:

„… демонстрация на иновативни политически подходи, технологии, методи и инструменти;…“

На страница 4 в член 3, параграф 1 втората алинея:

вместо:

„Когато е възможно, мерките и проектите, финансирани по LIFE+, насърчават обединяването на различни приоритети съгласно 6-та ПДООС за постигане на по-висока ефективност, и интеграцията.“

да се чете:

„Когато е възможно проектите, финансирани по LIFE+, насърчават обединяването на различни приоритети съгласно 6-та ПДООС за постигане на по-висока ефективност и интеграцията.“

На страница 4 в член 3, параграф 2, буква б):

вместо:

„… включително разработката и разпространението на най-добри практики,…“

да се чете:

„… включително разработката или разпространението на най-добри практики,…“.

На страница 5 в член 6, параграф 2 уводната част:

вместо:

„Комисията осигурява пропорционално разпределение на проектите като установява индикативни национални разпределения за периодите 2007-2010 г. и 2011-2013 г.,…“

да се чете:

„Комисията осигурява пропорционално разпределение на проектите, като установява индикативни годишни национални средства, разпределени за периодите 2007—2010 г. и 2011—2013 г.,…“.

На страница 7 в член 9 първото изречение:

вместо:

„Настоящият регламент не финансира мерки, които отговарят на критериите за подбор, или получават подкрепа за същата цел от други финансови инструменти на Общността,…“

да се чете:

„Настоящият регламент не финансира мерки, които отговарят на критериите за подбор и попадат в основния обхват или получават подкрепа за същата цел от други финансови инструменти на Общността,…“.

На страница 10 в приложение I, буква и):

вместо:

„и)

демонстрация на новаторски политически подходи, нови технологии, методи и инструменти;“

да се чете:

„и)

демонстрация на иновативни политически подходи, технологии, методи и инструменти;“.

На страница 10 в приложение I, буква й), пето тире, първото подтире:

вместо:

„закупуването ще допринесе за поддръжката или възстановяването цялостността на обект на Натура 2000,“

да се чете:

„закупуването ще допринесе за поддръжката или възстановяването на целостта на територия от „Натура 2000“ “.

На страница 10 в приложение I, буква й), пето тире, четвъртото подтире:

вместо:

„съответните държавите-членки гарантират,…“

да се чете:

„съответната държава-членка гарантира,…“.


Top