Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_129_R_0039_01

2008/372/ЕО: Решение на Съвета от 12 февруари 2008 година за подписване и временно прилагане на Протокол към Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейската общност и Държавата Израел за общите принципи на участие на Държавата Израел в програмите на Общността
Протокол към Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейската общност и Държавата Израел за общите принципи на участие на Държавата Израел в програмите на Общността

OJ L 129, 17.5.2008, p. 39–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.5.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 129/39


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 12 февруари 2008 година

за подписване и временно прилагане на Протокол към Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейската общност и Държавата Израел за общите принципи на участие на Държавата Израел в програмите на Общността

(2008/372/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 310 от него във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо и второ изречение,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

На 18 юни 2007 г., Съветът упълномощи Комисията да проведе преговори относно протокол към Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, относно Рамково споразумение за общите принципи на участие на Държавата Израел в програмите на Общността.

(2)

Преговорите приключиха по удовлетворителен за Комисията начин.

(3)

В член 10 от протокола, който бе договорен с Държавата Израел, се предвижда временно прилагане на протокола преди влизането му в сила.

(4)

При условие за сключването му на по-късна дата, протоколът следва да бъде подписан от името на Общността и нейните държави-членки и да бъде прилаган временно,

РЕШИ:

Член 1

С настоящото председателят на Съвета се упълномощава да посочи лице/лица, оправомощено(и) да подпише(ат) от името на Общността и на нейните държави-членки Протокола към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейската общност и Държавата Израел за общите принципи на участие на Държавата Израел в програмите на Общността.

Член 2

Протоколът се прилага временно от датата на подписването му при условие за сключването му на по-късна дата.

Съставено в Брюксел на 12 февруари 2008 година.

За Съвета

Председател

A. BAJUK


ПРОТОКОЛ

към Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейската общност и Държавата Израел за общите принципи на участие на Държавата Израел в програмите на Общността

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана по-долу „Общността“,

от една страна,

и

ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ, наричана по-долу „Израел“,

от друга страна,

като имат предвид, че:

(1)

Израел сключи Евросредиземноморско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна, на 20 ноември 1995 г. (1)

(2)

На 17 и 18 юни 2004 г., Европейският съвет в Брюксел приветства предложенията на Комисията за европейска политика за съседство (ЕПС) и одобри свързаните с тях заключения на Съвета от 14 юни 2004 г.

(3)

Впоследствие, Съветът многократно е приемал заключения в подкрепа на тази политика.

(4)

На 5 март 2007 г., Съветът изрази подкрепата си за глобалния и общ подход, определен в Съобщение на Комисията от 4 декември 2006 г., за да бъде предоставена възможност на партньорите по ЕПС да вземат участие в работата на агенциите и в програмите на Общността в зависимост от заслугите си и тогава, когато основните актове позволяват това.

(5)

Израел е изразил желание да участва в редица програми на Общността.

(6)

Конкретните условия и срокове, по-специално финансовите вноски, както и процедурите за отчитане и оценка, свързани с участието на Израел във всяка отделна програма, следва да се определят чрез споразумение между Комисията, действаща от името на Общността, и Израел,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Израел се допуска до участие във всички текущи и бъдещи програми на Общността, които са отворени за участие на Израел, съгласно разпоредбите за приемане на тези програми.

Член 2

Израел участва финансово с вноски в общия бюджет на Европейския съюз в съответствие с конкретните програми, в които участва.

Член 3

Представителите на Израел се допускат да участват като наблюдатели и по въпросите, които засягат Израел, в управителните комитети, натоварени с мониторинга на програмите с неговото финансово участие.

Член 4

Доколкото е възможно, за проектите и инициативите, представени от участниците от Израел, по отношение на съответните програми важат същите условия, правила и процедури, като приложимите спрямо държавите-членки.

Член 5

Конкретните срокове и условия за участие на Израел във всяка програма, и по-конкретно дължимата финансова вноска, както и процедурите за отчитане и оценка, се определят чрез споразумение между Комисията, действаща от името на Общността, и компетентните власти на Израел (меморандум за разбирателство).

Ако Израел кандидатства за външна помощ от Общността, за да участва в определена програма на Общността въз основа на Регламент (ЕО) № 1638/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за определяне на общи разпоредби относно установяване на Европейски инструмент за съседство и партньорство (2) или съгласно друг, подобен регламент, предвиждащ външна помощ за Израел от Общността, който може да бъде приет в бъдеще, условията, свързани с ползването на помощта на Общността от страна на Израел, се определят чрез споразумение за финансиране.

Член 6

В съответствие с Финансовия регламент на Общността всеки меморандум за разбирателство трябва да посочва, че финансовите проверки или одитите се извършват от или под ръководството на Комисията, ОЛАФ и Сметната палата.

Следва да се изготвят подробни разпоредби, уреждащи финансовите проверки и одита, административните мерки, санкциите и възстановяването на суми, които позволяват предоставянето на Комисията, ОЛАФ и Сметната палата на правомощия, равностойни на тези, с които разполагат по отношение на бенефициерите или изпълнителите, установени в Общността.

Член 7

Настоящият протокол относно Рамково споразумение се прилага за периода на действие на Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна.

Настоящият протокол се подписва и одобрява от Общността и от Израел в съответствие с техните собствени процедури.

Всяка договаряща страна може да денонсира настоящия протокол чрез писмена нотификация до другата страна. Действието на настоящия се прекратява шест месеца след датата на такава нотификация.

Член 8

Не по-късно от три години след датата на влизане в сила на настоящия протокол и на всеки три години след това двете договарящи страни могат да преразгледат изпълнението на настоящия протокол въз основа на действителното участие на Израел в една или повече програми на Общността.

Член 9

Настоящият протокол се прилага на териториите, на които се прилага Договорът за създаване на Европейската общност, и при условията, предвидени в този договор, от една страна, и от друга страна — на територията на Израел.

Член 10

Настоящият протокол влиза в сила на първия ден от месеца, следващ датата, на която страните се нотифицират взаимно по дипломатически път за приключването на необходимите за влизането му в сила процедури.

Страните се споразумяват, че до влизането му в сила и без да се засяга изпълнението на вътрешните им процедури, разпоредбите на настоящия протокол се прилагат временно от датата на неговото подписване при условие за сключването му на по-късна дата.

Член 11

Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра на всеки от официалните езици на договарящите страни.

Текстовете на всички езици са автентични.

Член 12

Настоящият протокол съставлява неразделна част от Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Държавата Израел, от друга страна.

Съставено в Брюксел на петнадесетия ден от месец април две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de abril de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého dubna dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles, den femtende april to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten April zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta aprillikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of April in the year two thousand and eight, which corresponds to the tenth day of Av in the year five thousand seven hundred and sixty eight in the Hebrew calendar.

Fait à Bruxelles, le quinze avril deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici aprile duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų balandžio penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év április havának tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' April tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende april tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia piętnastego kwietnia roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Abril de dois mil e oito.

Adoptat la Bruxelles, cincisprezece aprilie două mii opt.

V Bruseli dňa pätnásteho apríla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega aprila leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde april tjugohundraåtta.

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

За държавата Израел

Por el Estado de Israel

Za Stát Izrael

For Staten Israel

Für den Staat Israel

Iisraeli Riigi nimel

Για το Κράτος του Ισραήλ

For the State of Israel

Pour l'État d'Israël

Per lo Stato di Israele

Izraēlas Valsts vārdā

Izraelio Valstybės vardu

Izrael Állam részéről

Għall-Istat ta' l-Iżrael

Voor de staat Israël

W imieniu państwa Izrael

Pelo Estado de Israel

Pentru Statul Israel

Za Izraelský štát

Za Državo Izrael

Israelin valtion puolesta

För Staten Israel

Image

Image


(1)  ОВ L 147, 21.6.2000 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 1.


Top