EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_334_R_0108_01

2007/823/ЕО: Решение на Съвета от 8 ноември 2007 година относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Република Черна гора за улесняване на издаването на визи
Споразумение между Европейската общност и Република Черна гора за улесняване на издаването на визи

OJ L 334, 19.12.2007, p. 108–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 334/108


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 8 ноември 2007 година

относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Република Черна гора за улесняване на издаването на визи

(2007/823/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 62, параграф 2, буква б), i) и ii), във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение и член 300, параграф 3, първа алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Комисията договори от името на Европейската общност Споразумение с Република Черна гора за улесняване на издаването на визи.

(2)

Споразумението бе подписано от името на Европейската общност на 18 септември 2007 г. при условие възможното му сключване на по-късна дата, в съответствие с решението на Съвета, прието на 18 септември 2007 г.

(3)

Споразумението следва да бъде одобрено.

(4)

Със споразумението се създава Съвместен комитет за управление на споразумението, който може да приема свой процедурен правилник. В този случай е уместно да се предвиди опростена процедура за определяне на позицията на Общността.

(5)

В съответствие с Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия и Протокола относно интегрирането на достиженията на правото от Шенген в рамките на Европейския съюз, приложени към Договора за Европейския Съюз и Договора за създаване на Европейската общност, Обединеното кралство и Ирландия не участват в приемането на това решение, не са обвързани от него и не го прилагат.

(6)

В съответствие с Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Дания не участва в приемането на настоящото решение, не е обвързана от него и не го прилага,

РЕШИ:

Член 1

Споразумението между Европейската общност и Република Черна гора за улесняване на издаването на визи се одобрява с настоящото от името на Общността.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета връчва уведомлението съгласно член 14, параграф 1 от споразумението (2).

Член 3

Комисията, подпомагана от експерти от държавите-членки, представлява Общността в Съвместния комитет от експерти, създаден с член 12 от споразумението.

Член 4

Позицията на Общността в рамките на Съвместния комитет от експерти с оглед приемането на негов процедурен правилник съгласно член 12, параграф 4 от споразумението се приема от Комисията след консултация със специален комитет, определен от Съвета.

Член 5

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 8 ноември 2007 година.

За Съвета

Председател

R. PEREIRA


(1)  Становище от 24 октомври 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от генералния секретариат на Съвета.


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейската общност и Република Черна гора за улесняване на издаването на визи

EВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана по-долу в текста „Общността“,

и

РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА,

наричани по-долу „страните“,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД европейската перспектива на Република Черна гора, преговорите по Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) между Европейската общност и Република Черна гора;

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ намерението за тясно сътрудничество в рамките на бъдещите структури на ССА за либерализация на визовия режим между Република Черна гора и Европейския съюз в съответствие със заключенията на срещата на върха Европейски съюз — Западни Балкани, състояла се в Солун на 21 юни 2003 г.;

В ЖЕЛАНИЕТО СИ, КАТО ПЪРВА КОНКРЕТНА СТЪПКА КЪМ БЕЗВИЗОВ РЕЖИМ НА ПЪТУВАНЕ, да улеснят контактите между народите като важно условие за стабилно развитие на икономическите, хуманитарните, културните, научните и други връзки чрез улесняване издаването на визи за граждани на Република Черна гора;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че всички граждани на ЕС са освободени от изискването за визи, когато пътуват до Република Черна гора за период от време, ненадвишаващ 90 дни, или за транзитно преминаване през територията на Република Черна гора;

КАТО ПРИЕМАТ, че ако Република Черна гора въведе отново изискването за визи за гражданите на ЕС, същите улеснения, предоставени съгласно настоящото споразумение на гражданите на Република Черна гора, ще се прилагат автоматично, на базата на реципрочност, за гражданите на ЕС;

КАТО ПРИЕМАТ, че улесненията за издаване на визи не трябва да водят до незаконна миграция и като отделят специално внимание на сигурността и на обратното приемане;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия и Протокола относно интегрирането на достиженията на правото от Шенген в рамките на Европейския съюз, приложени към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, и като потвърждават, че разпоредбите на настоящото споразумение не се прилагат за Обединеното кралство и Ирландия;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, и като потвърждават, че разпоредбите на настоящото споразумение не се прилагат за Кралство Дания,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Цел и приложно поле

1.   Целта на настоящото споразумение е да улесни издаването на визи на гражданите на Република Черна гора за планиран престой за срок от не повече от 90 дни в рамките на период от 180 дни.

2.   Ако Република Черна гора въведе отново изискването за визи за гражданите на ЕС или за определени категории граждани на ЕС, същите улеснения, предоставени съгласно това споразумение на гражданите на Република Черна гора, ще се прилагат автоматично, на базата на реципрочност, за съответните граждани на ЕС.

Член 2

Обща клауза

1.   Визовите облекчения, предвидени в това споразумение, се прилагат за гражданите на Република Черна гора само дотолкова, доколкото те не са освободени от изискването за визи от законовите и подзаконовите разпоредби на Общността или държавите-членки, настоящото споразумение или други международни споразумения.

2.   Гражданското право на Република Черна гора или на държавите-членки, или законодателството на Общността, се прилага по отношение на въпроси, които не са обхванати от разпоредбите на това споразумение, като отказ за издаване на виза, признаване на пътнически документи, доказателство за достатъчни средства за издръжка, отказ за влизане в страната и мерки за експулсиране.

Член 3

Определения

За целите на настоящото споразумение:

а)

„държава-членка“ означава всяка държава-членка на Европейския съюз, с изключение на Кралство Дания, Република Ирландия и Обединеното кралство;

б)

„гражданин на Европейския съюз“ означава гражданин на държава-членка съгласно посоченото в буква a);

в)

„гражданин на Република Черна гора“: означава лице, което притежава гражданство на Република Черна гора;

г)

„виза“ означава разрешително, издадено от държава-членка, или решение, взето от такава държава, което е необходимо с оглед на:

влизане за планиран престой в държава-членка или в няколко държави-членки за срок от не повече от 90 дни общо,

влизане с цел транзитно преминаване през територията на тази държава-членка или на няколко държави-членки;

д)

„законно пребиваващо лице“ означава гражданин на Република Черна гора, на когото е разрешено или който има право да остане за повече от 90 дни на територията на държава-членка въз основа на законодателството на Общността или на националното законодателство.

Член 4

Писмени доказателства относно целта на пътуването

1.   За следните категории граждани на Република Черна гора са достатъчни следните документи за обосноваване на целта на пътуване до другата страна:

а)

за членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Република Черна гора, участват в срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на държавите-членки от междуправителствени организации:

писмо, издадено от орган на Република Черна гора, потвърждаващо, че кандидатът е член на делегация, която пътува до територията на държавите-членки, за да участва в гореспоменатите мероприятия, придружено от копие на официалната покана;

б)

бизнесмени и представители на бизнес организации:

писмено искане от домакин — юридическо лице или дружество, организация, или офис или филиал на такова юридическо лице или дружество, държавни или местни власти на държавата-членка или организационни комитети на търговско-промишлени изложения, конференции и симпозиуми, провеждани на териториите на държавите-членки, заверено от Търговската палата, Съюза на работодателите на Република Черна гора или Черногорския бизнес алианс;

в)

шофьори, извършващи международни транспортни услуги на товари и пътници до териториите на държавите-членки с превозни средства, регистрирани в Република Черна гора:

писмено искане от националната асоциация на превозвачите на Република Черна гора, предвиждащо превоз по международните пътища, в което се посочват целта, продължителността и честотата на пътуванията;

г)

членове на влаков и локомотивен персонал и персонал на хладилни вагони, пътуващи до териториите на държавите-членки:

писмено искане от компетентното железопътно дружество на Република Черна гора, посочващо целта, продължителността и честотата на пътуванията;

д)

журналисти:

удостоверение или друг документ, издаден от професионална организация, доказващ, че въпросното лице е квалифициран журналист, и документ, издаден от неговия/нейния работодател, в който се посочва, че целта на пътуването е осъществяване на журналистическа дейност;

е)

лица, участващи в научни, културни и артистични дейности, включително университетски и други програми за обмен:

писмено искане от организацията домакин за участие в тези дейности;

ж)

ученици, студенти, докторанти и специализанти и придружаващи ги преподаватели, които предприемат пътувания с цел обучение или образование, включително в рамките на програми за обмен, както и други училищни дейности:

писмено искане или удостоверение за записване от приемащия университет, академия, колеж или училище, или студентска карта или удостоверение за курсовете, които лицето ще посещава;

з)

участници в международни спортни мероприятия и лица, които ги придружават служебно:

писмено искане от организацията домакин: компетентни органи, национални спортни федерации и национални олимпийски комитети на държавите-членки;

и)

участници в официални програми за обмен, организирани от побратимени градове:

писмено искане от административния ръководител/кмет на тези градове;

й)

близки роднини — съпруг(а), деца (включително осиновени), родители (включително настойници), баби и дядовци и внуци — посещаващи граждани на Република Черна гора, които пребивават законно на територията на държавите-членки:

писмено искане от лицето домакин;

к)

за посещение на военни и граждански гробища:

официален документ, потвърждаващ съществуването и опазването на гроба, както и семейната или друга родствена връзка между кандидата за виза и покойника;

л)

лица на посещение по медицински причини и необходимите придружаващи лица:

официален документ от медицинската институция, потвърждаващ необходимостта от медицинска грижа в тази институция и необходимостта от придружител, и доказателство за достатъчни финансови средства за заплащане на лечението;

м)

лица на посещение с цел присъствие на погребални церемонии:

официален документ, потвърждаващ смъртта, както и семейната или друга родствена връзка между кандидата и покойника;

н)

за представители на организации на гражданското общество, когато предприемат пътуване с цел образователна подготовка, семинари, конференции, включително в рамките на програми за обмен:

писмено искане, издадено от организацията домакин, потвърждение, че лицето представлява организация на гражданското общество и удостоверение за учредяване на такава организация от съответния регистър, издадено от държавен орган в съответствие с националното законодателство;

о)

упражняващите свободни професии, участващи в международни изложения, конференции, симпозиуми, семинари и други подобни мероприятия, провеждани на територията на държавите-членки:

писмено искане от организацията домакин, потвърждаващо, че въпросното лице участва в събитието;

п)

съдии, участващи в международни програми за обмен, симпозиуми, семинари и други подобни образователни мероприятия, провеждани на територията на държавите-членки:

писмено искане от организацията домакин за участие в тези дейности;

р)

за представители на религиозни общности в Република Черна гора:

писмено искане от религиозна общност, регистрирана в Република Черна гора, посочващо целта, продължителността и честотата на пътуванията;

с)

лица, пътуващи с цел туризъм:

удостоверение или документ за извършено плащане, издаден от пътническа агенция или туроператор, акредитиран от държава-членка в рамките на местното консулско сътрудничество, потвърждаващ резервацията за организирано пътуване.

2.   Писменото искане, посочено в параграф 1 от настоящия член, следва да съдържа следните данни:

а)

за поканеното лице — име и фамилия, дата на раждане, пол, гражданство, номер на документа за самоличност, период и цел на пътуването, брой на влизанията и, където е уместно, имената на съпруга(та) и децата, придружаващи поканеното лице;

б)

за лицето, което отправя поканата — име, фамилия и адрес; или

в)

за юридическото лице, дружеството или организацията, които отправят поканата — пълно наименование и адрес; и

ако искането е издадено от организация — името и длъжността на лицето, което подписва искането,

ако лицето, което отправя поканата, е юридическо лице или дружество, офис или филиал на такова юридическо лице или дружество със седалище на територията на държава-членка, регистрационният номер съгласно националното законодателство на съответната държава-членка.

3.   За категориите лица, посочени в параграф 1 от настоящия член, всички категории визи се издават по опростената процедура без изискване на друга обосновка, покана или потвърждаване във връзка с целта на пътуването, предвидени от законодателството на държавите-членки.

Член 5

Издаване на многократни визи

1.   Дипломатическите мисии и консулските служби на държавите-членки издават многократни визи със срок на валидност до пет години на следните категории лица:

а)

членове на националното правителство, парламента, на Конституционния и на Върховния съд, председателя на Апелативния съд, председателя на Административния съд, ако те не са освободени от изискването за виза с настоящото споразумение, при изпълнението на служебните им задължения със срок на валидност, ограничен до срока им на работа, ако той е по-кратък от 5 години;

б)

за постоянни членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Република Черна гора, участват редовно в срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на държавите-членки от междуправителствени организации:

в)

съпрузи и деца (включително осиновени), които са на възраст под 21 години или са на издръжка, и родители, посещаващи граждани на Република Черна гора, които пребивават законно на територията на държавите-членки, със срок на валидност, ограничен до срока на валидност на разрешителното им за законно пребиваване.

2.   Дипломатическите мисии и консулските служби на държавите-членки издават многократни визи със срок на валидност до една година на следните категории лица, при условие че през предходната година са получили поне една виза, използвали са я в съответствие със законите за влизане и престой на посетената страна и че съществуват основания за искане на многократна виза:

а)

членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Република Черна гора, участват редовно в срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на държавите-членки от междуправителствени организации:

б)

бизнесмени и представители на бизнес организации, които пътуват редовно до държавите-членки;

в)

шофьори, извършващи международни транспортни услуги на товари и пътници до териториите на държавите-членки с превозни средства, регистрирани в Република Черна гора;

г)

членове на влаков и локомотивен персонал, и на персонал на хладилни вагони на международни влакове, пътуващи до териториите на държавите-членки;

д)

упражняващите свободни професии, участващи в международни изложения, конференции, симпозиуми, семинари и други подобни мероприятия, които пътуват редовно до държавите-членки;

е)

лица, участващи в научни, културни и артистични дейности, включително университетски и други програми за обмен, които пътуват редовно до държавите-членки;

ж)

участници в международни спортни мероприятия и лица, които ги придружават служебно;

з)

журналисти;

и)

участници в официални програми за обмен, организирани от побратимени градове;

й)

студенти и докторанти и специализанти, които предприемат редовни пътувания с цел обучение или образование, включително в рамките на програми за обмен;

к)

лица, които се нуждаят от редовни посещения по медицински причини и необходимите придружаващи лица;

л)

представители на религиозни общности, регистрирани в Република Черна гора, които пътуват редовно до държавите-членки;

м)

представители на организации на гражданското общество, когато предприемат редовни пътувания с цел обучение, семинари, конференции, включително в рамките на програми за обмен;

н)

съдии, участващи в международни програми за обмен, симпозиуми, семинари и други подобни образователни мероприятия, които пътуват редовно до държавите-членки.

3.   Дипломатическите мисии и консулските служби на държавите-членки издават многократни визи със срок на валидност минимум 2 години и максимум 5 години на категориите лица, посочени в параграф 2 от настоящия член, при условие че през предходните две години те са използвали едногодишната многократна виза в съответствие със законите за влизане и престой на посетената държава и че основанията за искане на многократна виза все още са валидни.

4.   Общият срок на престой за лицата, посочени в параграфи от 1 до 3 от настоящия член, не трябва да надвишава 90 дни в рамките на период от 180 дни на територията на държавите-членки.

Член 6

Такси за обработка на заявленията за визи

1.   Таксата за обработка на заявленията за визи на граждани на Република Черна гора е в размер на 35 EUR.

Горепосочената сума може да бъде преразгледана в съответствие с процедурата, предвидена в член 14, параграф 4.

Ако Република Черна гора въведе отново изискването за визи за гражданите на ЕС, визовата такса, която ще наложи Република Черна гора, няма да е по-висока от 35 EUR или от уговорената сума, ако таксата бъде преразгледана в съответствие с процедурата, предвидена в член 14, параграф 4.

2.   Следните категории лица са освободени от такси за обработка на заявлението за виза:

а)

членове на националното правителство, парламента, на Конституционния и на Върховния съд, председателя на Апелативния съд, председателя на Административния съд и лицата, посочени в член 5, параграф 1, буква а), ако те не са освободени от изискването за виза с настоящото споразумение;

б)

близки роднини — съпруг(а), деца (включително осиновени), родители (включително настойници), баби и дядовци и внуци, посещаващи граждани на Република Черна гора, които пребивават законно на територията на държавите-членки;

в)

членове на официални делегации, които в резултат на официална покана, отправена до Република Черна гора, участват в срещи, консултации, преговори или програми за обмен, както и в мероприятия, провеждани на територията на държавите-членки от междуправителствени организации;

г)

ученици, студенти, докторанти и специализанти и придружаващите ги преподаватели, които предприемат пътувания с цел обучение или образование;

д)

лица с увреждания и лицето, което ги придружава, ако е необходимо;

е)

лица, които са представили документи, доказващи необходимостта от пътуването им по хуманитарни причини, включително с цел получаване на спешна медицинска помощ, и човекът, придружаващ такова лице, или с цел присъствие на погребение на близък роднина, или за посещение на близък роднина, който е сериозно болен;

ж)

участници в международни спортни мероприятия и лица, които ги придружават служебно;

з)

лица, участващи в научни, културни и артистични дейности, включително университетски и други програми за обмен;

и)

участници в официални програми за обмен, организирани от побратимени градове;

й)

журналисти;

к)

пенсионери;

л)

съдии, участващи в международни програми за обмен, симпозиуми, семинари и други подобни образователни мероприятия;

м)

представители на религиозни общности, регистрирани в Република Черна гора;

н)

представители на организации на гражданското общество, пътуващи с цел участие в срещи, семинари, програми за обмен и образователни курсове;

о)

упражняващите свободни професии, участващи в международни изложения, конференции, симпозиуми, семинари и други подобни мероприятия, провеждани на територията на държавите-членки;

п)

шофьори, извършващи международни транспортни услуги на товари и пътници до териториите на държавите-членки с превозни средства, регистрирани в Република Черна гора;

р)

членове на влаков и локомотивен персонал, и на персонал на хладилни вагони на международни влакове, пътуващи до териториите на държавите-членки;

с)

деца на възраст под 6 години.

Член 7

Продължителност на процедурите за обработка на заявленията за визи

1.   Дипломатическите мисии и консулските служби на държавите-членки вземат решение относно искането за издаване на виза в рамките на 10 календарни дни от датата на получаване на заявлението и документите, необходими за издаване на виза.

2.   Срокът за вземане на решение относно заявлението за виза може да бъде удължен до 30 календарни дни в отделни случаи, и по-специално, когато е необходимо по-внимателно проучване на заявлението.

3.   Срокът за вземане на решение относно заявлението за виза може да бъде съкратен до 3 работни дни или по-малко в спешни случаи.

Член 8

Заминаване в случай на изгубени или откраднати документи

Граждани на Европейския съюз и на Република Черна гора, които са изгубили своите документи за самоличност или от които тези документи са били откраднати по време на престоя им на територията на Република Черна гора или на държавите-членки, могат да напуснат тази територия въз основа на валидни документи за самоличност, разрешаващи им да пресекат границата, издадени от дипломатическите мисии или консулските служби на държавите-членки или на Република Черна гора, без каквато и да е виза или друго разрешително.

Член 9

Удължаване на визата при извънредни обстоятелства

Визите на гражданите на Република Черна гора, които нямат възможност да напуснат територията на държавите-членки в срока, посочен в техните визи, в резултат на обстоятелства, представляващи непреодолима сила, се продължават безплатно в съответствие с действащото законодателство на приемащата държава за срока, необходим за тяхното завръщане в страната на постоянното им пребиваване.

Член 10

Дипломатически паспорти

1.   Гражданите на Република Черна гора, които притежават валидни дипломатически паспорти, могат да влизат, излизат и да преминават транзитно през териториите на държавите-членки, без да притежават визи.

2.   Лицата, посочени в параграф 1 от настоящия член, могат да остават на териториите на държавите-членки за срок не по-дълъг от 90 дни в рамките на период от 180 дни.

Член 11

Териториална валидност на визите

При спазване на гражданските правила и разпоредби относно гражданската сигурност на държавите-членки и при спазване на правилата на ЕС за издаване на визи с ограничена териториална валидност на гражданите на Република Черна гора е разрешено да пътуват в рамките на територията на държавите-членки на равноправна основа с гражданите на Европейския съюз.

Член 12

Съвместен комитет за управление на споразумението

1.   Страните сформират Съвместен комитет от експерти (наричан по-нататък „Комитета“), съставен от представители на Европейската общност и Република Черна гора. Общността се представлява от Комисията на Европейските общности, подпомагана от експерти от държавите-членки.

2.   Комитетът има, по-специално, следните задачи:

а)

наблюдение на изпълнението на настоящото споразумение;

б)

предлагане на изменения или допълнения към настоящото споразумение;

в)

разрешаване на спорове, произтичащи от тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящото споразумение.

3.   Комитетът заседава всеки път, когато е необходимо по искане на една от страните и най-малко веднъж годишно.

4.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 13

Връзка на това споразумение с двустранни споразумения между държави-членки и Република Черна гора

1.   Считано от влизането му в сила, настоящото споразумение има предимство пред разпоредбите на двустранните или многостранни споразумения или спогодби, сключени между отделните държави-членки и Република Черна гора, дотолкова, доколкото разпоредбите на последните споразумения или спогодби обхващат въпроси, които са предмет на настоящото споразумение.

2.   Разпоредбите на двустранни споразумения или спогодби между отделни държави-членки и Република Черна гора, подписани преди 1 януари 2007 г., предвиждащи освобождаването на притежателите на служебни паспорти от изискванията за издаване на визи, продължават да се прилагат за срок от 5 години от влизане в сила на настоящото споразумение, без да накърняват правото на съответните държави-членки или на Република Черна гора да денонсират или преустановят тези двустранни споразумения по време на този период от 5 години.

Член 14

Заключителни клаузи

1.   Настоящото споразумение се ратифицира или одобрява от страните в съответствие с техните процедури и влиза в сила на първия ден от втория месец след датата, на която страните се нотифицират една друга относно приключването на посочените по-горе процедури.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член настоящото споразумение влиза в сила на датата на влизане в сила на споразумението между Европейската общност и Република Черна гора за обратно приемане на лица, ако тази дата е след датата, предвидена в параграф 1 от настоящия член.

3.   Настоящото споразумение се сключва за неопределен период от време, освен ако се прекрати в съответствие с параграф 6 от настоящия член.

4.   Настоящото споразумение може да бъде изменяно с писменото съгласие на страните. Измененията влизат в сила след като страните са се уведомили една друга за приключването на техните вътрешни процедури, необходими за тази цел.

5.   Всяка страна може да преустанови изцяло или отчасти изпълнението на настоящото споразумение по причини, свързани с обществения ред, защитата на гражданската сигурност или защитата на общественото здраве. Другата страна се уведомява за решението за преустановяване не по-късно от 48 часа преди неговото влизане в сила. Страната, преустановила прилагането на настоящото споразумение, информира незабавно другата страна веднага щом причините за това преустановяване престанат да съществуват.

6.   Всяка страна може да прекрати настоящото споразумение с писмено уведомление на другата страна. Настоящото споразумение престава да бъде в сила 90 дни след датата на такова уведомление.

Съставено в Брюксел на единадесети септември две хиляди и седма година в два екземпляра на всеки от официалните езици на страните, като всеки един от тези текстове е еднакво автентичен.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku Zajednicu

Image

Image

За Република Черна гора

Por la República de Montenegro

Za Republiku Ċerná Hora

For Republikken Montenegro

Für die Republik Montenegro

Montenegro Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου

For the Republic of Montenegro

Pour la République du Monténégro

Per la Repubblica del Montenegro

Melnkalnes Republikas vārdā

Juodkalnijos Respublikos vardu

A Montenegrói Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Montenegro

Voor de Republiek Montenegro

W imieniu Republiki Czarnogóry

Pela República do Montenegro

Pentru Republica Muntenegru

Za Čiernohorskú republiku

Za Republiko Črno goro

Montenegron tasavallan puolesta

För Republiken Montenegro

Za Republiku Crnu Goru

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОТОКОЛ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, КОИТО НЕ ПРИЛАГАТ ИЗЦЯЛО ДОСТИЖЕНИЯТА НА ПРАВОТО ОТ ШЕНГЕН

Държавите-членки, които са обвързани с достиженията на правото от Шенген, но които все още не издават шенгенски визи в очакване на съответното решение на Съвета във връзка с това, издават национални визи, чиято валидност е ограничена до тяхната собствена територия.

Тези държави-членки могат да признават едностранно шенгенските визи и разрешенията за пребиваване с цел транзитно преминаване през тяхната територия в съответствие с Решение № 895/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Тъй като Решение № 895/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета не се прилага за Румъния и България, Европейската комисия ще предложи подобни разпоредби с цел тези страни да могат да признаят едностранно шенгенските визи и разрешения за пребиваване и други подобни документи, издадени от други държави-членки, които все още не са изцяло интегрирани в Шенгенското пространство, за целите на транзитно преминаване през тяхната територия.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ДАНИЯ

Страните отбелязват, че настоящото споразумение не се прилага към процедурите за издаване на визи от дипломатически мисии и консулски служби на Кралство Дания.

При такива обстоятелства е желателно властите на Дания и Република Черна гора да сключат без забавяне двустранно споразумение за улесняване издаването на визи за краткосрочно пребиваване при условия, сходни с тези на споразумението между Европейската общност и Република Черна гора.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ИРЛАНДИЯ

Страните отбелязват, че настоящото споразумение не се прилага към процедурите за издаване на визи от дипломатически мисии и консулски служби на Обединеното кралство и Ирландия.

При такива обстоятелства е желателно властите на Обединеното кралство, Ирландия и Република Черна гора да сключат двустранни споразумения за улесняване издаването на визи.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ИСЛАНДИЯ И НОРВЕГИЯ

Страните вземат предвид тясното сътрудничество между Европейската общност и Норвегия и Исландия, и по-специално по силата на споразумението от 18 май 1999 г. относно присъединяването на тези страни към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген.

При такива обстоятелства е желателно властите на Норвегия, Исландия и Република Черна гора да сключат без забавяне двустранни споразумения за улесняване издаването на визи за краткосрочно пребиваване при условия, сходни с тези на споразумението между Европейската общност и Република Черна гора.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ И ЛИХТЕНЩАЙН

(ако е необходима)

Ако споразумението между ЕС, ЕО и Конфедерация Швейцария относно присъединяването на Конфедерация Швейцария към процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген и протоколите към настоящото споразумение, отнасящи се до Лихтенщайн, са влезли в сила до момента на приключване на преговорите с Република Черна гора, ще бъде съставена подобна декларация по отношение на Швейцария и Лихтенщайн.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА СЛУЖЕБНИ ПАСПОРТИ

Тъй като освобождаването на притежателите на служебни паспорти от изискванията за издаване на визи, предвидени в двустранните споразумения или спогодби между отделните държави-членки и Република Черна гора, подписани преди 1 януари 2007 г., ще продължават да се прилагат само за срок от 5 години от влизане в сила на настоящото споразумение, без да се накърнява правото на съответните държави-членки или на Република Черна гора да денонсират или преустановят тези двустранни споразумения по време на този срок от 5 години, Европейската общност ще преоцени положението на притежателите на служебни паспорти най-късно 4 години след влизане в сила на настоящото споразумение, с оглед на възможно изменение на споразумението с тази цел в съответствие с процедурата, предвидена в член 14, параграф 4.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ДОСТЪП НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ВИЗИ И ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ И ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ВИЗИ ЗА КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАНЕ

Като отчита колко е важна прозрачността за кандидатите за визи, Европейската общност напомня, че законодателното предложение за преработка на Общите указания за работа на консулските служби относно визите за дипломатически мисии и консулски служби бе прието на 19 юли 2006 г. от Европейската комисия и разглежда въпроса за условията на достъп на кандидатите за визи до дипломатическите мисии и консулските служби на държавите-членки.

Във връзка с информацията, която трябва да бъде предоставена на кандидатите за визи, Европейската общност счита, че е необходимо да се вземат подходящи мерки:

В най-общ план, да се изготви основна информация за кандидатите относно процедурите и условията за кандидатстване за визи и за тяхната валидност.

Европейската общност ще изготви списък с минимални изисквания, за да гарантира, че на кандидатите от Република Черна гора е предоставена съгласувана и уеднаквена основна информация и от тях се изисква да предоставят по принцип същите съпътстващи документи.

Горепосочената информация, включваща списъка с акредитирани пътнически агенции и туроператори в рамките на местното консулско сътрудничество, трябва да бъде широко разпространена (на информационните табла на консулствата, във вид на брошури, чрез уебсайтове и др.).

Дипломатическите мисии и консулските служби на държавите-членки предоставят информация относно съществуващите възможности съгласно достиженията на правото от Шенген за улесняване издаването на визи за краткосрочно пребиваване за всеки отделен случай.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ОТНОСНО ОБЛЕКЧЕНИЯТА ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВАТА И ДОБРОСЪВЕСТНИ КАНДИДАТИ

Европейската общност отбелязва предложението на Република Черна гора да се даде по-широко определение на понятието „членове на семейството“, които се ползват от визови облекчения, както и значението, което Република Черна гора придава на опростяване на придвижването на тази категория лица.

С цел да улесни мобилността на увеличен брой лица, които имат семейни връзки (особено сестри и братя и техните деца) с граждани на Черна гора, които пребивават законно на територията на държавите-членки, Европейската общност приканва консулските служби на държавите-членки да се възползват в пълна степен от съществуващите възможности в достиженията на правото на Общността за улесняване издаването на визи на тази категория лица, включително по-специално, опростяването на документните доказателства, изисквани от кандидатите, освобождаването от такси за обработка, и където е уместно, издаването на многократни входни визи.

Освен това Европейската общност приканва също така консулските служби на държавите-членки да се възползват в пълна степен от тези възможности за улесняване издаването на визи за добросъвестни кандидати.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ОТНОСНО МОРЯЦИТЕ

В съответствие с международни споразумения относно мобилността на членовете на екипажи на граждански кораби Европейската общност приканва консулските служби на държавите-членки да се възползват в пълна степен от съществуващите в достиженията на правото на ЕО възможности за улесняване издаването на транзитни визи за моряци от Черна гора. Това включва, по-специално, опростяване на документните доказателства, изисквани от кандидатите, и издаване на многократни транзитни визи.


Top