EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/373/06

Покана за представяне на предложения за 2020 г. — EAC/A02/2019 Програма Еразъм+2019/C 373/06

OJ C 373, 5.11.2019, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.11.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 373/12


Покана за представяне на предложения за 2020 г. — EAC/A02/2019

Програма „Еразъм+“

(2019/C 373/06)

1.   Въведение и цели

Настоящата покана за представяне на предложения се основава на Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм +“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта (1), както и на годишните работни програми на „Еразъм+“ за 2019 г. и 2020 г. Програма „Еразъм+“ обхваща периода 2014—2020 г. Общите и конкретните цели на програма „Еразъм+“ са изброени в членове 4, 5, 11 и 16 от Регламента.

2.   Действия

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“:

 

Ключово действие 1 (КД1) — Образователна мобилност за граждани

Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта

Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“

 

Ключово действие 2 (КД2) — Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта

Европейски университети

Алианси на познанията

Секторни алианси на уменията

Изграждане на капацитет в областта на висшето образование

Изграждане на капацитет в областта на младежта

 

Ключово действие 3 (КД3) — Подкрепа за реформиране на политиката

Проекти за диалог с младежта

 

Дейности „Жан Моне“

Катедри „Жан Моне“

Модули „Жан Моне“

Центрове за високи постижения „Жан Моне“

Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения

Мрежи „Жан Моне“

Проекти „Жан Моне“

 

Спорт

Партньорства за сътрудничество

Малки партньорства за сътрудничество

Европейски спортни събития с нестопанска цел

3.   Допустимост

Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.

Следните държави по програмата могат да вземат пълно участие във всички действия по програма „Еразъм+“ (2):

държавите — членки на Европейския съюз,

държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия,

държави — кандидатки за членство в ЕС: Турция, Северна Македония и Сърбия.

Освен това някои действия по програмата „Еразъм+“ са отворени за участие за организации от държави партньори.

За повече подробности относно реда и условията за участие, моля, направете справка с ръководството за програма „Еразъм+“.

За британски кандидати: Моля, имайте предвид, че критериите за допустимост трябва да бъдат изпълнени през целия период на усвояване на безвъзмездните средства. Ако Обединеното кралство се оттегли от ЕС по време на периода на предоставяне на безвъзмездните средства, без да е сключило споразумение с ЕС, гарантиращо в частност, че британските кандидати ще продължат да бъдат допустими, същите ще престанат да получават финансиране от ЕС (като същевременно продължават да участват, когато това е възможно) или ще бъдат задължени да напуснат проекта въз основа на съответните разпоредби на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства относно прекратяването.

4.   Бюджет и продължителност на проектите

Изпълнението на настоящата покана за представяне на предложения зависи от наличността на бюджетните кредити, предвидени в проектобюджета за 2020 г., след приемането на бюджета за 2020 г. от бюджетния орган, или — ако бюджетът не бъде приет — на бюджетните кредити, предвидени в режима „временни суми от една дванадесета“.

Общият бюджет, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 3 207,4 милиона евро:

Образование и обучение:

2 943,3 милиона

евро (3)

Младеж:

191,9 милиона

евро

„Жан Моне“:

14,6 милиона

евро

Спорт:

57,6 милиона

евро

Общият бюджет, предвиден за поканата за представяне на предложения, и неговото разпределение са индикативни и могат да бъдат изменени, при условие че бъде прието изменение на годишните работни програми за „Еразъм+“. Потенциалните кандидати се приканват да правят редовна справка с годишните работни програми за „Еразъм+“ и техните изменения, публикувани на адрес

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_en

по отношение на наличния бюджет за всяко действие, обхванато от поканата.

Размерът на предоставените безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите варират в зависимост от фактори като вида на проекта и броя на участващите партньори.

5.   Срок за подаване на заявленията

Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, са в брюкселско време.

Ключова дейност 1:

Мобилност за граждани в областта на младежта

5 февруари 2020 г., 12.00 ч.

Мобилност за граждани в областта на младежта

5 февруари 2020 г., 12.00 ч.

Мобилност за граждани в областта на професионалното образование и обучение, училищното образование и образованието за възрастни

5 февруари 2020 г., 12.00 ч.

Мобилност за граждани в областта на младежта

30 април 2020 г. в 12.00 ч.

Мобилност за граждани в областта на младежта

1 октомври 2020 г. в 12.00 ч.

Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“

13 февруари 2020 г. в 17.00 ч.


Ключова дейност 2:

Стратегически партньорства в областта на младежта

5 февруари 2020 г., 12.00 ч.

Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението

24 март 2020 г. в 12.00 ч.

Стратегически партньорства в областта на младежта

30 април 2020 г. в 12.00 ч.

Стратегически партньорства в областта на младежта

1 октомври 2020 г. в 12.00 ч.

Европейски университети

26 февруари 2020 г. в 17.00 ч.

Алианси на познанията

26 февруари 2020 г. в 17.00 ч.

Секторни алианси на уменията

26 февруари 2020 г. в 17.00 ч.

Изграждане на капацитет в областта на висшето образование

5 февруари 2020 г., 17.00 ч.

Изграждане на капацитет в областта на младежта

5 февруари 2020 г., 17.00 ч.


Ключова дейност 3:

Проекти за диалог с младежта

5 февруари 2020 г., 12.00 ч.

30 април 2020 г. в 12.00 ч.

1 октомври 2020 г. в 12.00 ч.


Действия по инициативата „Жан Моне“

Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти

20 февруари 2020 г., 17.00 ч.


Действия в областта на спорта

Партньорства за сътрудничество

2 април 2020 г. в 17.00 ч.

Малки партньорства за сътрудничество

2 април 2020 г. в 17.00 ч.

Европейски спортни събития с нестопанска цел

2 април 2020 г. в 17.00 ч.

За по-подробни указания относно подаването на заявления, моля, направете справка с ръководството за програма „Еразъм+“.

6.   Пълна информация

Подробните условия на настоящата покана за представяне на предложения, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за програма „Еразъм+“ на следния адрес в интернет:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Ръководството за програма „Еразъм+“ представлява неразделна част от настоящата покана за представяне на предложения и посочените в него условия за участие и финансиране се прилагат в пълна степен към настоящата покана.


(1)  OВ L 347, 20.12.2013 г., стp. 50.

(2)  Дейностите по инициативата „Жан Моне“ са отворени за организации от цял свят.

(3)  Тази сума включва средствата за международното измерение на висшето образование (общо 395 милиона евро).


Top