EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:024:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 24, 23 януари 2023 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 24

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 66
23 януари 2023 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2023/C 24/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2023/C 24/02

Дело C-24/20: Решение на Съда (голям състав) от 22 ноември 2022 г. — Европейска комисия/Съвет на Европейския съюз (Жалба за отмяна — Решение (ЕС) 2019/1754 — Присъединяване на Европейския съюз към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания — Член 3, параграф 1 ДФЕС — Изключителна компетентност на Съюза — Член 207 ДФЕС — Обща търговска политика — Търговски аспекти на интелектуалната собственост — Член 218, параграф 6 ДФЕС — Право на инициатива на Европейската комисия — Изменение на предложението на Комисията от Съвета на Европейския съюз — Член 293, параграф 1 ДФЕС — Приложимост — Член 4, параграф 3 ДЕС, член 13, параграф 2 ДЕС и член 17, параграф 2 ДЕС — Член 2, параграф 1 ДФЕС — Принципи на предоставената компетентност, на институционално равновесие и на лоялно сътрудничество)

2

2023/C 24/03

Съединени дела C-37/20 и С-601/20: Решение на Съда (голям състав) от 22 ноември 2022 г. (преюдициално запитване от Tribunal d'arrondissement de Luxembourg — Luxembourg) — WM (C-37/20), Sovim SA (C-601/20)/Luxembourg Business Registers (Преюдициално запитване — Предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма — Директива (ЕС) 2018/843 за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 — Изменение на член 30, параграф 5, първа алинея, буква в) от последната директива — Достъп на всеки член на широката общественост до информацията за действителните собственици — Валидност — Членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Зачитане на личния и семейния живот — Защита на личните данни)

3

2023/C 24/04

Дело C-638/20: Решение на Съда (втори състав) от 24 ноември 2022 г. (преюдициално запитване от Överklagandenämnden för studiestöd — Швеция) — MCM/Centrala studiestödsnämnden (Преюдициално запитване — Свободно движение на хора — Член 45 ДФЕС — Равно третиране — Социални предимства — Регламент (ЕС) 492/2011 — Член 7, параграф 2 — Финансова помощ за висше образование в друга държава членка — Условие за пребиваване — Алтернативно условие за социална интеграция на учащи, които не пребивават в страната — Положение на учащ, който е гражданин на държавата, предоставяща помощта, но от раждането си е пребивавал в държавата, в която учи)

4

2023/C 24/05

Дело C-69/21: Решение на Съда (голям състав) от 22 ноември 2022 г. (преюдициално запитване от Rechtbank Den Haag — Нидерландия) — X/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Членове 4, 7 и 19 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Забрана за нечовешко или унизително отношение — Зачитане на личния и семейния живот — Защита в случай на принудително отвеждане, експулсиране и екстрадиране — Право на пребиваване поради медицински причини — Общи стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави — Директива 2008/115/ЕС — Страдащ от тежко заболяване гражданин на трета държава — Медицинско лечение за облекчаване на болката — Лечение, което не се прилага в държавата на произход — Условия, при които извеждането трябва да се отложи)

4

2023/C 24/06

Дело C-90/21 P: Решение на Съда (десети състав) от 24 ноември 2022 г. — Vincent Thunus и др./Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) (Обжалване — Публична служба — Персонал на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) — Възнаграждение — Годишна корекция на възнагражденията — Жалба за отмяна и искане за обезщетение)

6

2023/C 24/07

Дело C-91/21 P: Решение на Съда (десети състав) от 24 ноември 2022 г. — Vincent Thunus и др./Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) (Обжалване — Публична служба — Персонал на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) — Възнаграждение — Годишна корекция на възнагражденията — Жалба за отмяна и искане за обезщетение)

6

2023/C 24/08

Дело C-166/21: Решение на Съда (седми състав) от 24 ноември 2022 г. — Европейска комисия/Република Полша (Неизпълнение на задължения от държава членка — Акцизи върху алкохола и алкохолните напитки — Директива 92/83/ЕИО — Освобождаване от хармонизирания акциз — Етилов алкохол, използван за производството на лекарства — Член 27, параграф 1, буква г) — Освобождаване при условие за движение на алкохола под режим на отложено плащане на акциз — Невъзможност да се изиска възстановяване на платения акциз — Принцип на пропорционалност)

7

2023/C 24/09

Дело C-259/21: Решение на Съда (трети състав) от 24 ноември 2022 г. — Европейски парламент/Съвет на Европейския съюз (Жалба за отмяна — Обща политика в областта на рибарството — Регламент (ЕС) 2021/92 — Определяне за 2021 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Европейския съюз и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза — Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки — Членове 15 — 17 и 20, както и член 59, втора алинея — Член 43, параграф 3 ДФЕС — Злоупотреба с власт — Принцип на лоялно сътрудничество)

7

2023/C 24/10

Дело C-289/21: Решение на Съда (пети състав) от 24 ноември 2022 г. (преюдициално запитване от Административен съд София-град — България) — IG/Върховен административен съд (Преюдициално запитване — Член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Ефективна съдебна защита — Национално процесуално правило, предвиждащо, че жалба, с която се оспорва съответствието на национална разпоредба с правото на Съюза, става безпредметна, ако разпоредбата бъде отменена с последваща норма в хода на производството)

8

2023/C 24/11

Дело C-296/21: Решение на Съда (трети състав) от 24 ноември 2022 г. (преюдициално запитване от Korkein hallinto-oikeus — Финландия) — Производство, образувано по инициатива на A (Преюдициално запитване — Контрол на придобиването и притежаването на огнестрелно оръжие — Директива 91/477/ЕИО — Част III от приложение I — Стандарти и методи за дезактивиране — Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 — Проверка и удостоверяване на дезактивирането на огнестрелни оръжия — Член 3 — Проверяващ субект, одобрен от национален орган — Издаване на сертификат за дезактивиране — Субект, който не фигурира в списъка, публикуван от Европейската комисия — Прехвърляне в рамките на Европейския съюз на дезактивирани огнестрелни оръжия — Член 7 — Взаимно признаване)

8

2023/C 24/12

Дело C-302/21: Решение на Съда (четвърти състав) от 24 ноември 2022 г. (преюдициално запитване от Juzgado de Primera Instancia no 4 de Castelló de la Plana — Испания) — Casilda/Banco Cetelem SA (Преюдициално запитване — Спор в главното производство с отпаднал предмет — Липса на основание за произнасяне)

9

2023/C 24/13

Дело C-358/21: Решение на Съда (седми състав) от 24 ноември 2022 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Белгия) — Tilman SA/Unilever Supply Chain Company AG (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси — Съдебна компетентност и изпълнение на съдебни решения по граждански и търговски дела — Конвенция от Лугано II — Клауза, с която се предоставя компетентност — Изисквания за форма — Клауза, съдържаща се в общите условия — Общи условия, които могат да бъдат прегледани и разпечатани чрез хипервръзка, посочена в писмен договор — Съгласие на страните)

10

2023/C 24/14

Дело C-458/21: Решение на Съда (осми състав) от 24 ноември 2022 г. (преюдициално запитване от Kúria — Унгария) — CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Член 132, параграф 1, буква в) — Освобождавания за някои дейности от обществен интерес — Медицинска помощ в рамките на медицински и парамедицински професии — Услуга, използвана от застрахователно дружество за проверка на точността на диагноза на тежко заболяване, както и търсенето и предоставянето на възможно най-добри грижи и лечение в чужбина)

11

2023/C 24/15

Дело C-596/21: Решение на Съда (пети състав) от 24 ноември 2022 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Nürnberg — Германия) — A/Finanzamt M (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Членове 167 и 168 — Право на приспадане на ДДС, платен по получени доставки — Принцип на забрана на измамата — Верига от доставки — Отказ на правото на приспадане в случай на измама — Данъчнозадължено лице — Втори купувач на стока — Измама, отнасяща се до част от дължимия при първото придобиване ДДС — Обхват на отказа на приспадане)

11

2023/C 24/16

Дело C-658/21: Решение на Съда (осми състав) от 24 ноември 2022 г. (преюдициално запитване от Raad van State — Белгия) — VZW Belgisch-Luxemburgse vereniging van de industrie van plantenbescherming (Belplant), по-рано VZW Belgische Vereniging van de Industrie van Plantenbeschermingsmiddelen (PHYTOFAR)/Vlaams Gewest (Преюдициално запитване — Процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правилата относно услугите на информационното общество — Директива (ЕС) 2015/1535 — Понятието „технически регламент“ — Член 1, параграф 1 — Национална правна уредба, която забранява употребата на съдържащи глифозат пестициди от частни лица върху използвани за лични цели площи — Член 5, параграф 1 — Задължение на държавите членки да съобщават на Европейската комисия всеки проект на технически регламент)

12

2023/C 24/17

Дело C-691/21: Решение на Съда (десети състав) от 24 ноември 2022 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Франция) — Cafpi SA, Aviva assurances SA/Enedis SA (Преюдициално запитване — Директива 85/374/ЕИО — Член 3 — Отговорност за дефектни стоки — Понятие за производител — Оператор на електроразпределителна мрежа, който променя нивото на напрежение на електроенергията с оглед на нейното разпределение)

13

2023/C 24/18

Дело C-333/19: Определение на Съда (десети състав) от 21 септември 2022 г. (преюдициално запитване от Cour d'appel de Bruxelles — Белгия) — DA/Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa) и др. и FC и др./Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa) и др. (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Държавни помощи — Членове 107 и 108 ДФЕС — Двустранно инвестиционно споразумение — Арбитражна клауза — Румъния — Арбитражно решение, с което се присъжда обезщетение за вреди — Решение на Европейската комисия, с което това обезщетение е обявено за несъвместима с вътрешния пазар държавна помощ и се разпорежда възстановяването му — Принудително изпълнение на арбитражното решение пред съд на държава членка, различна от държавата членка, която е негов адресат — Нарушение на правото на Съюза — Член 19 ДЕС — Членове 267 и 344 ДФЕС — Автономност на правото на Съюза)

14

2023/C 24/19

Дело C-49/20: Определение на Съда (осми състав) от 5 октомври 2022 г. (преюдициално запитване от Районен съд Пазарджик — България) — SF/Териториална дирекция на Национална агенция за приходите — Пловдив (Преюдициално запитване — Членове 53 и 99 от Процедурния правилник на Съда — Директива (ЕС) 2015/849 — Приложно поле — Национална правна уредба, съгласно която плащанията над определена граница трябва да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка)

14

2023/C 24/20

Съединени дела C-650/20 и С-651/20: Определение на Съда (девети състав) от 12 октомври 2022 г. (преюдициални запитвания от Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Полша) — R1, R2 (C-650/20)/O1, O2 (C-650/20) и C (C-651/20)/T, O (C-651/20) (Заличаване)

15

2023/C 24/21

Дело C-307/21: Определение на Съда (осми състав) от 27 септември 2022 г. (преюдициално запитване от Landgericht Kleve — Германия) — AB и др./Ryanair DAC (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Въздушен транспорт — Регламент (ЕО) № 261/2004 — Общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отмяна или голямо закъснение на полета — Член 5, параграф 1, буква в) — Право на обезщетение при отмяна на полет — Договор за превоз, сключен с посредничеството на онлайн пътнически агент — Информация за отмяната на полета посредством автоматично генериран от пътническия агент електронен адрес — Липса на действително уведомяване на пътника)

16

2023/C 24/22

Дело C-374/21: Определение на Съда (девети състав) от 20 октомври 2022 г. (преюдициално запитване от Supremo Tribunal Administrativo — Португалия) — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)/AB, CD, EF (Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 и член 99 от Процедурния правилник на Съда — Регламент (ЕО, Евратом) 2988/95 — Собствени ресурси на Европейския съюз — Защита на финансовите интереси на Съюза — Процедури за установяване на нередности — Член 4 — Приемане на административни мерки — Член 3, параграф 1 — Давностен срок за процедурите — Изтичане — Възможност за позоваване в контекста на производството по принудително събиране — Член 3, параграф 2 — Срок за изпълнение — Приложимост — Начален момент — Прекъсване и спиране)

16

2023/C 24/23

Дело C-777/21: Определение на Съда (осми състав) от 19 октомври 2022 г. (преюдициално запитване от Tribunale di Napoli — Италия) — VB/Comune di Portici (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Член 49 ДФЕС — Свобода на установяване — Член 56 ДФЕС — Свобода на предоставяне на услуги — Движение по пътищата — Регистрация и данъчно облагане на моторни превозни средства — Превозно средство, регистрирано в държава членка — Водач с местопребиваване в държава членка — Национална правна уредба, която забранява на лицата, пребиваващи в Италия повече от 60 дни, да се движат в тази държава членка с превозно средство, регистрирано в чужбина)

17

2023/C 24/24

Дело C-235/22: Преюдициално запитване от Audiencia Nacional (Испания), постъпило на 5 април 2022 г. — Наказателно производство срещу Abel

18

2023/C 24/25

Дело C-295/22 P: Жалба, подадена на 4 май 2022 г. от Luis Miguel Novais срещу определението, постановено от Общия съд (шести състав) на 4 март 2022 г. по дело T-66/22, Novais/Португалия

19

2023/C 24/26

Дело C-324/22 P: Жалба, подадена на 9 май 2022 г. от Union nationale des indépendants solidaires (UNIS) срещу определението, постановено от Общия съд (десети състав) на 8 март 2022 г. по дело T-431/21, UNIS/Комисия

19

2023/C 24/27

Дело C-571/22 P: Жалба, подадена на 25 август 2022 г. от Unite the Union срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 22 юни 2022 г. по дело T-739/20, Unite the Union/EUIPO — WWRD Ireland (WATERFORD)

20

2023/C 24/28

Дело C-577/22 P: Жалба, подадена на 31 август 2022 г. от Munich, S.L. срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 22 юни 2022 г. по дело T-502/20 — Munich/EUIPO — Tone Watch (MUNICH10A.T.M.)

20

2023/C 24/29

Дело C-597/22 P: Жалба, подадена на 16 септември 2022 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 6 юли 2022 г. по дело T-408/21, HB/Европейска комисия

20

2023/C 24/30

Дело C-603/22: Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy w Słupsku (Полша), постъпило на 19 септември 2022 г. — Наказателно производство срещу M.S., J.W. и M.P.

21

2023/C 24/31

Дело C-612/22 P: Жалба, подадена на 23 септември 2022 г. от Tigercat International Inc. срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 13 юли 2022 г. по дело T-251/21, Tigercat International Inc./EUIPO

24

2023/C 24/32

Дело C-631/22: Преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (Испания), постъпило на 7 октомври 2022 г. — J.M.A.R/C.N.N., SA

25

2023/C 24/33

Дело C-632/22: Преюдициално запитване от Tribunal Supremo (Испания), постъпило на 10 октомври 2022 г. — AB Volvo/Transsaqui S.L.

25

2023/C 24/34

Дело C-633/22: Преюдициално запитване от Cour de cassation (Франция), постъпило на 11 октомври 2022 г. — Real Madrid Club de Fútbol, AE/EE, Société Éditrice du Monde SA

26

2023/C 24/35

Дело C-634/22: Преюдициално запитване, отправено от Софийски градски съд (България) на 10 октомври 2022 година — наказателно производство срещу OT, PG, CR, VT, MD

27

2023/C 24/36

Дело C-635/22: Преюдициално запитване от Curtea de Apel Timişoara (Румъния), постъпило на 11 октомври 2022 г. — SC Assofrutti Rom S.R.L/Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 5 Vest Timişoara

28

2023/C 24/37

Дело C-646/22: Преюдициално запитване от Consiglio di Stato (Италия), постъпило на 13 октомври 2022 г. — Compass Banca SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

28

2023/C 24/38

Дело C-660/22: Преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione (Италия), постъпило на 20 октомври 2022 г. — Ente Cambiano Società cooperativa per azioni/Agenzia delle Entrate

29

2023/C 24/39

Дело C-684/22: Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 8 ноември 2022 г. — S.Ö./Stadt Duisburg

30

2023/C 24/40

Дело C-685/22: Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 8 ноември 2022 г. — N.Ö. и M.Ö./Stadt Wuppertal

30

2023/C 24/41

Дело C-686/22: Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 8 ноември 2022 г. — M.S. и S.S./Stadt Krefeld

31

2023/C 24/42

Дело C-452/21: Определение на председателя на десети състав на Съда от 5 октомври 2022 г. (преюдициално запитване, отправено от Sąd Okręgowy w Warszawie — Полша) — J.K., B.K./Przedsiębiorstwo Państwowe X

31

2023/C 24/43

Дело C-581/21: Определение на председателя на девети състав на Съда от 6 октомври 2022 г. — Ryanair DAC, Laudamotion GmbH/Европейска комисия

32

2023/C 24/44

Дело C-639/21: Определение на председателя на втори състав на Съда от 16 септември 2022 г. (преюдициално запитване, отправено от Cour de cassation — Франция) — PB/Geos SAS, Geos International Consulting Limited

32

2023/C 24/45

Дело C-51/22: Определение на председателя на Съда от 13 октомври 2022 г. (преюдициално запитване, отправено от Pesti Központi Kerületi Bíróság — Унгария) — PannonHitel Pénzügyi Zrt./Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.)

32

 

Общ съд

2023/C 24/46

Съединени дела T-122/20 и T-123/20: Решение на Общия съд от 16 ноември 2022 г. — Sciessent/Комисия (Биоциди — Активни вещества — Зеолит със сребро и зеолит със сребро и мед — Отказ за одобряване за продуктови типове 2 и 7 — Член 4 и член 19, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 528/2012 — Ефикасност — Активни вещества, предназначени за употреба в третирани изделия — Оценка на ефикасността на самите третирани изделия — Компетентност на Комисията — Принцип на недопускане на дискриминация — Правна сигурност — Оправдани правни очаквания)

33

2023/C 24/47

Съединени дела T-279/20 и T-288/20 и дело T-283/20: Решение на Общия съд от 23 ноември 2022 г. — CWS Powder Coatings и др./Комисия (Околна среда и защита на здравето на човека — Регламент (ЕО) 1272/2008 — Класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси — Делегиран регламент (ЕС) 2020/217 — Класифициране на титановия диоксид под формата на прах, съдържащ 1 % или повече частици с диаметър, по-малък или равен на 10 μm — Критерии за класифициране на дадено вещество като канцерогенно — Надеждност и приемливост на проучванията — Вещество, на което е присъщо свойството да причинява рак — Изчисляване на белодробното претоварване с частици — Явни грешки в преценката)

34

2023/C 24/48

Дело T-469/20: Решение на Общия съд от 16 ноември 2022 г. — Нидерландия/Комисия (Държавни помощи — Нидерландски закон за забрана на използването на въглища за производството на електроенергия — Предсрочно затваряне на електроцентрала на въглища — Предоставяне на обезщетение — Решение да не се повдигат възражения — Решение, с което обезщетението се обявява за съвместимо с вътрешния пазар — Липса на изрично квалифициране като държавна помощ — Жалба за отмяна — Обжалваем акт — Допустимост — Член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/1589 — Правна сигурност)

35

2023/C 24/49

Дело T-72/21: Решение на Общия съд от 23 ноември 2022 г. — Bowden и Young/Европол (Публична служба — Срочно наети служители — Служители на Европол — Оттегляне на Обединеното кралство от Съюза — Загубване на гражданството на една държава членка — Прекратяване на договор — Член 47, буква б), точка iii) от УРДС — Искане за дерогация от условието за назначаване, предвидено в член 12, параграф 2, буква a) от УРДС — Недопускане на дерогация — Задължение за мотивиране — Право на изслушване — Продължителност на административното производство — Разумен срок — Оправдани правни очаквания — Равно третиране — Интерес на службата — Задължение за полагане на грижа — Явна грешка в преценката)

36

2023/C 24/50

Дело T-512/21: Решение на Общия съд от 16 ноември 2022 г. — Epsilon Data Management/EUIPO — Epsilon Technologies (EPSILON TECHNOLOGIES) (Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Фигуративна марка на Европейския съюз „EPSILON TECHNOLOGIES“ — Реално използване на марката — Член 18, параграф 1, втора алинея, буква а) и член 58, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Естество на използването — Форма, различаваща се по елементи, които не променят отличителния характер — Използване за услугите, за които е регистрирана марката)

37

2023/C 24/51

Дело T-796/21: Решение на Общия съд от 16 ноември 2022 г. — Grupo Eig Multimedia/EUIPO — Globalización de Valores CFC & GCI (FORO16) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „FORO16“ — По-ранни словни и фигуративни марки на Европейския съюз „Cambio16“, „Energia16“, „Cambio16 radio“ — По-ранни национални словни и фигуративни марки „Camb16“, „DEFENSA Y SEGURIDAD 16“, „CAMBIO16 DIGITAL, EVENTOS 16“, „Salón16“ — Относително основание за отказ — Семейство от марки — Липса на доказателства — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

37

2023/C 24/52

Дело T-14/22: Решение на Общия съд от 23 ноември 2022 г. — uwe JetStream/EUIPO (JET STREAM) (Марка на Европейския съюз — Международна регистрация, посочваща Европейския съюз — Словна марка „JET STREAM“ — Абсолютни основания за отказ — Липса на отличителен характер — Описателен характер — Член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

38

2023/C 24/53

Дело T-672/21: Определение на Общия съд от 8 ноември 2022 г. — Grupa „Lew“/EUIPO — Lechwerke (GRUPALEW.) (Малка на Европейския съюз — Производство по възражение — Посочваща Европейския съюз международна регистрация — Фигуративна марка „GRUPALEW.“ — По-ранна национална фигуративна марка „LEW“ — Относителни основания за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1,буква б) от Регламент (ЕО) 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Доказване на реалното използване — Член 10,параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/625 — Член 71, параграф 1 от Делегиран регламент 2018/625 — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание)

39

2023/C 24/54

Дело T-161/22: Определение на Общия съд от 7 ноември 2022 г. — Ortega Montero/Парламент (Публична служба — Представителство на персонала — Изменение на Вътрешния правилник на Комитета по персонала на Парламента — Избор на представители на персонала в органите, установени по Правилника, и в административните органи — Член 90, параграф 2 от Правилника — Неприемане на предвидена в Правилника мярка — Предварително обжалване пред ОН — Срокове за обжалване — Просрочие — Недопустимост)

39

2023/C 24/55

Дело T-231/22: Определение на Общия съд от 8 ноември 2022 г. — Growth Finance Plus/EUIPO (doglover) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „doglover“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание)

40

2023/C 24/56

Дело T-232/22: Определение на Общия съд от 8 ноември 2022 г. — Growth Finance Plus/EUIPO (catlover) (Марка на Европейския съюз — Заявка за словна марка на Европейския съюз „catlover“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание)

41

2023/C 24/57

Дело T-528/22 R: Определение на председателя на Общия съд от 11 ноември 2022 г. — Belaruskali/Съвет (Обезпечително производство — Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки с оглед на положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна — Молба за спиране на изпълнението — Липса на неотложност)

41

2023/C 24/58

Дело T-623/22: Жалба, подадена на 7 октомври 2022 г. — SD/EMA

42

2023/C 24/59

Дело T-625/22: Жалба, подадена на 7 октомври 2022 г. — Австрия/Комисия

43

2023/C 24/60

Дело T-628/22: Жалба, подадена на 10 октомври 2022 г. — Repasi/Комисия

45

2023/C 24/61

Дело T-634/22: Жалба, подадена на 10 октомври 2022 г. — ZR/EUIPO

46

2023/C 24/62

Дело T-678/22: Жалба, подадена на 8 ноември 2022 г. — van der Linde/ЕНОЗД

47

2023/C 24/63

Дело T-681/22: Жалба, подадена на 14 ноември 2022 г. — Испания/Комисия

48

2023/C 24/64

Дело T-683/22: Жалба, подадена на 11 ноември 2022 г. — Newalliance/Комисия

49

2023/C 24/65

Дело T-684/22: Жалба, подадена на 11 ноември 2022 г. — Norwood/Комисия

49

2023/C 24/66

Дело T-685/22: Жалба, подадена на 11 ноември 2022 г. — Lycatelcom/Комисия

50

2023/C 24/67

Дело T-686/22: Жалба, подадена на 11 ноември 2022 г. — Kingbird/Комисия

50

2023/C 24/68

Дело T-684/22: Жалба, подадена на 11 ноември 2022 г. — Standbycom/Комисия

51

2023/C 24/69

Дело T-690/22: Жалба, подадена на 11 ноември 2022 г. — Kiana/Комисия

51

2023/C 24/70

Дело T-692/22: Жалба, подадена на 12 ноември 2022 г. — Dabrezco Internacional/Комисия

52

2023/C 24/71

Дело T-693/22: Жалба, подадена на 12 ноември 2022 г. — Hilza/Комисия

52

2023/C 24/72

Дело T-695/22: Иск, предявен на/Жалба, подадена на 12 ноември 2022 г. — Khayamedia/Комисия

53

2023/C 24/73

Дело T-696/22: Жалба, подадена на 12 ноември 2022 г. — Fratelli Cosulich/Комисия

53

2023/C 24/74

Дело T-697/22: Жалба, подадена на 12 ноември 2022 г. — Ommiacrest/Комисия

54

2023/C 24/75

Дело T-698/22: Жалба, подадена на 12 ноември 2022 г. — Swan Lake/Комисия

54

2023/C 24/76

Дело T-699/22: Жалба, подадена на 12 ноември 2022 г. — Seamist/Комисия

55

2023/C 24/77

Дело T-701/22: Жалба, подадена на 12 ноември 2022 г. — Pamastock Investments/Комисия

55

2023/C 24/78

Дело T-702/22: Жалба, подадена на 12 ноември 2022 г. — TA/Комисия

56

2023/C 24/79

Дело T-703/22: Жалба, подадена на 12 ноември 2022 г. — Everblacks Towage/Комисия

57

2023/C 24/80

Дело T-704/22: Жалба, подадена на 12 ноември 2022 г. — Poppysle/Комисия

57

2023/C 24/81

Дело T-709/22: Жалба, подадена на 17 ноември 2022 г. — Illumina/Комисия

58

2023/C 24/82

Дело T-714/22: Жалба, подадена на 14 ноември 2022 г. — Nutmark/Комисия

59

2023/C 24/83

Дело T-715/22: Жалба, подадена на 14 ноември 2022 г. — Piamark/Комисия

60

2023/C 24/84

Дело T-718/22: Жалба, подадена на 14 ноември 2022 г. — Eutelsat Madira/Комисия

61

2023/C 24/85

Дело T-722/22: Жалба, подадена на 15 ноември 2022 г. — AFG/Комисия

61

2023/C 24/86

Дело T-723/22: Жалба, подадена на 15 ноември 2022 г. — Sonasurf Internacional и др./Комисия

62

2023/C 24/87

Дело T-727/22: Жалба, подадена на 21 ноември 2022 г. — Odeon Cinemas Holdings/EUIPO — Academy of Motion Picture Arts and Sciences (OSCAR)

63

2023/C 24/88

Дело T-728/22: Жалба, подадена на 22 ноември 22 г. — Industrias Lácteas Asturianas/EUIPO — Qingdao United Dairy (NAMLAC)

63

2023/C 24/89

Дело T-729/22: Жалба, подадена на 22 ноември 2022 г. — Complejo Agrícola Las Lomas/Комисия

64

2023/C 24/90

Дело T-731/22: Жалба, подадена на 24 ноември 2022 г. — Козицин/Съвет

65

2023/C 24/91

Дело T-732/22: Жалба, подадена на 24 ноември 2022 г. — Дерипаска/Съвет

66

2023/C 24/92

Дело T-733/22: Жалба, подадена на 24 ноември 2022 г. — Khudaynatov/Съвет

67

2023/C 24/93

Дело T-734/22: Жалба, подадена на 25 ноември 2022 г. — Pumpyanskiy/Съвет

67

2023/C 24/94

Дело T-735/22: Жалба, подадена на 25 ноември 2022 г. — Falqui/Парламент

68

2023/C 24/95

Дело T-736/22: Жалба, подадена на 25 ноември 2022 г. — Campofrio Food Group/EUIPO — Cerioti Holding (SNACK MI)

69

2023/C 24/96

Дело T-737/22: Жалба, подадена на 24 ноември 2022 г. — Пумпянская/Съвет

70

2023/C 24/97

Дело T-738/22: Жалба, подадена на 25 ноември 2022 г. — Ротенберг/Съвет

70

2023/C 24/98

Дело T-739/22: Жалба, подадена на 25 ноември 2022 г. — Рашевски/Съвет

72

2023/C 24/99

Дело T-740/22: Жалба, подадена на 24 ноември 2022 г. — Пумпянский/Съвет

73

2023/C 24/100

Дело T-741/22: Жалба, подадена на 24 ноември 2022 г. — Ezubov/Съвет

74

2023/C 24/101

Дело T-742/22: Жалба, подадена на 25 ноември 2022 г. — Мазепин/Съвет

75

2023/C 24/102

Дело T-744/22: Жалба, подадена на 25 ноември 2022 г. — Токарева/Съвет

76

2023/C 24/103

Дело T-745/22: Жалба, подадена на 28 ноември 2022 г. — DGNB/EUIPO (Изображение на дъговидна бяла линия в тъмен квадрат)

77

2023/C 24/104

Дело T-746/22: Жалба, подадена на 29 ноември 2022 г. — BIW Invest/EUIPO — New Yorker Marketing & Media International (COMPTON)

78

2023/C 24/105

Дело T-747/22: Жалба, подадена на 29 ноември 2022 г. — BIW Invest/EUIPO — New Yorker Marketing & Media International (Compton)

79

2023/C 24/106

Дело T-748/22: Жалба, подадена на 25 ноември 2022 г. — Kantor/Съвет

80

2023/C 24/107

Дело T-749/22: Иск, предявен на 29 ноември 2022 г. — Парламент/Union Technique du Bâtiment и Argest

80

2023/C 24/108

Дело T-753/22: Жалба, подадена на 2 декември 2022 г. — Nieß/EUIPO — Thema Products (Gartenlux)

81

2023/C 24/109

Дело T-754/22: Жалба, подадена на 2 декември 2022 г. — Nieß/EUIPO — Terrasoverkapping-inkoop.nl (GARTENLÜX)

82

2023/C 24/110

Дело T-755/22: Жалба, подадена на 5 декември 2022 г. — TG/Комисия

82

2023/C 24/111

Дело T-756/22: Жалба, подадена на 5 декември 2022 г. — Roethig López/EUIPO — William Grant & Sons Irish Brands (AMAZONIAN GIN COMPANY)

83

2023/C 24/112

Дело T-763/19: Определение на Общия съд от 24 ноември 2022 г. — Ultra Electronics Holdings и др./Комисия

84

2023/C 24/113

Дело T-764/19: Определение на Общия съд от 24 ноември 2022 г. — Keller Holdings/Комисия

84

2023/C 24/114

Дело T-238/22: Определение на Общия съд от 22 ноември 2022 г. — Нарзиева/Съвет

84


BG

 

Top