EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:424:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 424, 7 ноември 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 424

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 65
7 ноември 2022 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2022/C 424/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2022/C 424/02

Съединени дела C-793/19 и C-794/19: Решение на Съда (голям състав) от 20 септември 2022 г. (преюдициални запитвания от Bundesverwaltungsgericht — Германия) — Bundesrepublik Deutschland/SpaceNet AG (C-793/19), Telekom Deutschland GmbH (C-794/19) (Преюдициално запитване — Обработване на лични данни в сектора на електронните съобщения — Поверителност на съобщенията — Доставчици на електронни съобщителни услуги — Общо и неизбирателно съхраняване на данни за трафик и на данни за местонахождение — Директива 2002/58/ЕО — Член 15, параграф 1 — Харта на основните права на Европейския съюз — Членове 6, 7, 8 и 11 и член 52, параграф 1 — Член 4, параграф 2 ДЕС)

2

2022/C 424/03

Съединени дела C-339/20 и C-397/20: Решение на Съда (голям състав) от 20 септември 2022 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation — Франция) — Наказателни производства срещу VD (C-339/20), SR (C-397/20) (Преюдициално запитване — Единен пазар за финансови услуги — Пазарна злоупотреба — Злоупотреба с вътрешна информация — Директива 2003/6/ЕО — Член 12, параграф 2, букви a) и г) — Регламент (ЕС) № 596/2014 — Член 23, параграф 2, букви ж) и з) — Надзорни и разследващи правомощия на Autorité des marchés financiers (Надзорен орган за финансовите пазари) (AMF) — Цел от общ интерес, насочена към защита на целостта на финансовите пазари на Европейския съюз и на доверието на обществеността във финансовите инструменти — Възможност AMF да изисква записите на данни за трафик, съхранявани от оператор на електронни съобщителни услуги — Обработване на лични данни в сектора на електронните комуникации — Директива 2002/58/ЕО — Член 15, параграф 1 — Харта на основните права на Европейския съюз — Членове 7, 8 и 11 и член 52, параграф 1 — Поверителност на съобщенията — Ограничения — Законодателство, което предвижда общо и неизбирателно запазване на данните за трафик от операторите на електронни съобщителни услуги — Възможност национална юрисдикция да ограничи действието във времето на обявяването на невалидност на национални законодателни разпоредби, несъвместими с правото на Съюза — Изключване)

3

2022/C 424/04

Съединени дела C-475/20—С-482/20: Решение на Съда (втори състав) от 22 септември 2022 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Admiral Gaming Network Srl и др./Agenzia delle Dogane e dei Monopoli и др. (Преюдициално запитване — Свобода на установяване — Ограничения — Хазартни игри — Концесия за управление на хазартни игри с игрални автомати — Национално законодателство, което налага удръжка на концесионерите — Принцип на защита на оправданите правни очаквания)

4

2022/C 424/05

Съединени дела C-518/20 и C-727/20: Решение на Съда (първи състав) от 22 септември 2022 г. (преюдициални запитвания от Bundesarbeitsgericht — Германия) — XP/Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (C-518/20) и AR/St. Vincenz-Krankenhaus GmbH (C-727/20) (Преюдициално запитване — Социална политика — Защита на безопасността и здравето на работниците — Организация на работното време — Член 31, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Директива 2003/88/ЕО — Член 7, параграф 1 — Право на платен годишен отпуск — Пълна инвалидност или неработоспособност поради болест, която е настъпила през референтния период — Национална правна уредба, която предвижда загуба на платен годишен отпуск след изтичането на определен период — Задължение на работодателя да осигури възможност на работника да упражни правото си на платен годишен отпуск)

5

2022/C 424/06

Дело C-538/20: Решение на Съда (четвърти състав) от 22 септември 2022 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzhof — Германия) — Finanzamt B/W AG (Преюдициално запитване — Свобода на установяване — Членове 49 ДФЕС и 54 ДФЕС — Приспадане на окончателните загуби, формирани чрез чуждестранно място на стопанска дейност — Държава, която се е отказала от правомощието си за данъчно облагане по силата на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане — Сходство на положенията)

6

2022/C 424/07

Съединени дела C-619/20 P и C-620/20 P: Решение на Съда (втори състав) от 22 септември 2022 г. — International Management Group (IMG)/Европейска комисия (Обжалване — Сътрудничество за развитие — Изпълнение на бюджета на Съюза при непряко управление от международна организация — Решение да не се възлагат повече задачи по изпълнение на бюджета на дадено образувание поради съмнения относно качеството му на международна организация — Жалба за отмяна — Изпълнение на отменително съдебно решение — Сила на пресъдено нещо — Задължения и правомощия на издателя на отменения акт — Подготвителен акт — Допустимост — Иск за обезщетение — Правна норма, която предоставя права на частноправните субекти — Финансови регламенти на Съюза — Задължение за полагане на дължима грижа — Наличие на достатъчно съществено нарушение на това задължение — Конкретна проверка във всеки отделен случай — Неимуществени вреди — Поправяне по подходящ начин и в достатъчна степен чрез отмяната на незаконосъобразния акт — Имуществени вреди — Дело, по което не може да се постанови окончателно решение — Връщане на делото на Общия съд за ново разглеждане)

7

2022/C 424/08

Съединени дела C-14/21 и C-15/21: Решение на Съда (голям състав) от 1 август 2022 г. (преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Италия) — Sea Watch eV/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (C-14/21 и C-15/21), Capitaneria di Porto di Palermo (C-14/21), Capitaneria di Porto di Porto Empedocle (C-15/21) (Преюдициално запитване — Дейност по търсене и спасяване на хора в опасност или в бедствено положение в открито море, извършвана от неправителствена организация (ONG) с хуманитарна цел — Режим, приложим за корабите — Директива 2009/16/ЕО — Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право — Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море — Компетенции и правомощия съответно на държавата на знамето и на държавата на пристанището — Инспекции и задържане на кораби)

8

2022/C 424/09

Дело C-120/21: Решение на Съда (шести състав) от 22 септември 2022 г. (преюдициално запитване от Bundesarbeitsgericht — Германия) — LB/TO (Преюдициално запитване — Социална политика — Защита на безопасността и здравето на работниците — Организация на работното време — Член 31, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Директива 2003/88/ЕО — Член 7 — Право на платен годишен отпуск — Финансово обезщетение за неизползван отпуск след прекратяване на трудовото правоотношение — Тригодишен давностен срок — Начален момент — Подходяща информация за работника)

9

2022/C 424/10

Дело C-159/21: Решение на Съда (първи състав) от 22 септември 2022 г. (преюдициално запитване от Fővárosi Törvényszék — Унгария) — GM/Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Alkotmányvédelmi Hivatal, Terrorelhárítási Központ (Преюдициално запитване — Обща политика в областта на убежището и имиграцията — Директива 2011/95/ЕС — Стандарти относно условията за предоставяне на статут на бежанец или субсидиарна закрила — Отнемане на статута — Директива 2013/32/ЕС — Общи процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила — Опасност за националната сигурност — Становище от специализиран орган — Достъп до досието)

10

2022/C 424/11

Дело C-215/21: Решение на Съда (девети състав) от 22 септември 2022 г. (преюдициално запитване от Juzgado de Primera Instancia no 2 de Las Palmas de Gran Canaria — Испания) — Zulima/Servicios prescriptor y medios de pagos EFC SAU (Преюдициално запитване — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Договор за револвиращ кредит — Неравноправност на клаузата относно размера на възнаградителната лихва — Иск, предявен от потребител за обявяване на нищожността на този договор — Извънсъдебно удовлетворяване на претенциите на този потребител — Направени разноски, които трябва да се поемат от посочения потребител — Принцип на ефективност — Национална правна уредба, която може да възпре същия потребител да упражни предоставените с Директива 93/13/ЕИО права)

11

2022/C 424/12

Съединени дела C-245/21 и C-248/21: Решение на Съда (първи състав) от 22 септември 2022 г. (преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht — Германия) — Bundesrepublik Deutschland vertreten durch Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat/MA (C-245/21), PB (C-245/21), LE (C-248/21), (Преюдициално запитване — Регламент (ЕС) 604/2013 — Определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила — Членове 27 и 29 — Прехвърляне на засегнатото лице към държавата членка, компетентна да разгледа молбата му — Спиране на прехвърлянето поради пандемията от COVID 19 — Невъзможност за извършване на прехвърлянето — Съдебна защита — Последици за срока на прехвърляне)

12

2022/C 424/13

Дело C-330/21: Решение на Съда (осми състав) от 22 септември 2022 г. (преюдициално запитване от Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent — Белгия) — The Escape Center BVBA/Belgische Staat (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Данък върху добавената стойност (ДДС) — Директива 2006/112/ЕО — Член 98 — Възможност за държавите членки да прилагат намалена ставка на ДДС за някои доставки на стоки и услуги — Точка 14 от приложение III — Понятие „използване на спортни съоръжения“ — Фитнес центрове — Индивидуална или групова инструкторска помощ)

12

2022/C 424/14

Дело C-335/21: Решение на Съда (девети състав) от 22 септември 2022 г. (преюдициално запитване от Juzgado de Primera Instancia no 10 bis de Sevilla — Испания) — Vicente/Delia (Преюдициално запитване — Неравноправни клаузи в потребителските договори — Директива 93/13/ЕИО — Нелоялни търговски практики спрямо потребителите — Принцип на ефективност — Член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Съкратено производство за изпълнение на вземания за адвокатски възнаграждения — Евентуален неравноправен характер на клаузите в споразумение относно възнагражденията — Национална правна уредба, която не предвижда възможност за съдебен контрол — Член 4, параграф 2 — Обхват на изключението — Директива 2005/29/ЕО — Член 7 — Заблуждаваща търговска практика — Договор между адвокат и негов клиент, с който на клиента се забранява да оттегля иска си без знанието или против съвета на адвоката, а при неспазване на забраната се предвижда финансова неустойка)

13

2022/C 424/15

Дело C-497/21: Решение на Съда (десети състав) от 22 септември 2022 г. (преюдициално запитване от Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht — Германия) — SI и др./Bundesrepublik Deutschland (Преюдициално запитване — Пространство на свобода, сигурност и правосъдие — Контрол по границите, убежище и имиграция — Политика относно убежището — Директива 2013/32/ЕС — Общи процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила — Молба за международна закрила — Основания за недопустимост — Член 2, буква р) — Понятие за последваща молба — Член 33, параграф 2, буква г) — Отхвърляне от държава членка на молба за международна закрила като недопустима поради отхвърлянето на предходна молба, подадена от заинтересованото лице в Кралство Дания — Окончателно решение, взето от Кралство Дания)

14

2022/C 424/16

Дело C-95/22: Определение на Съда (девети състав) от 6 септември 2022 г. (преюдициално запитване от Judecătoria Târgu-Mureş — Румъния) — Наказателно производство срещу Delgaz Grid SA (Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси — Член 82 ДФЕС — Право на информация в наказателното производство — Право на информация относно обвинението — Директива 2012/13/ЕС — Член 6, параграф 1 — Приложно поле — Член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Ефективна съдебна защита — Оспорване на прекомерната продължителност на наказателното производство — Национална правна уредба, която допуска такова оспорване само от страна на заподозрян или обвиняем — Член 267 ДФЕС — Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда — Явна липса на компетентност)

15

2022/C 424/17

Дело C-271/22: Преюдициално запитване от Conseil de Prud’hommes d’Agen (Франция), постъпило на 21 април 2022 г. — XT/Keolis Agen SARL

16

2022/C 424/18

Дело C-272/22: Преюдициално запитване от Conseil de Prud’hommes d’Agen (Франция), постъпило на 21 април 2022 г. — KH/Keolis Agen SARL

16

2022/C 424/19

Дело C-273/22: Преюдициално запитване от Conseil de Prud’hommes d’Agen (Франция), постъпило на 21 април 2022 г. — BX/Keolis Agen SARL

17

2022/C 424/20

Дело C-274/22: Преюдициално запитване от Conseil de Prud’hommes d’Agen (Франция), постъпило на 21 април 2022 г. — FH/Keolis Agen SARL

17

2022/C 424/21

Дело C-275/22: Преюдициално запитване от Conseil de Prud’hommes d’Agen (Франция), постъпило на 21 април 2022 г. — NW/Keolis Agen SARL

18

2022/C 424/22

Дело C-320/22 P: Жалба, подадена на 12 май 2022 г. от the airscreen company GmbH & Co. KG срещу определението на Общия съд (втори състав), постановено на 7 март 2022 г. по дело T-382/21 — the airscreen company GmbH & Co. KG/Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

19

2022/C 424/23

Дело C-327/22: Преюдициално запитване от Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Хърватия), постъпило на 16 май 2022 г. — Centar za restrukturiranje i prodaju/PROM-VIDIJA d.o.o.

19

2022/C 424/24

Дело C-338/22 P: Жалба, подадена на 24 май 2022 г. от Anna Hrebenyuk срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 23 март 2022 г. по дело T-252/21 — Anna Hrebenyuk/EUIPO

19

2022/C 424/25

Дело C-342/22 P: Жалба, подадена на 25 май 2022 г. от Laboratorios Ern, SA срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 16 март 2022 г. по дело T-315/21, Laboratorios Ern/EUIPO — Nordesta (APIAL)

20

2022/C 424/26

Дело C-471/22: Преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град (България) на 13 юли 2022 година — Агенция „Пътна инфраструктура“ / Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007—2013 г. и директор на дирекция „Координация на програми и проекти“ в Министерство на транспорта

20

2022/C 424/27

Дело C-472/22: Преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Португалия), постъпило на 14 юли 2022 г. — NO/Autoridade Tributária e Aduaneira

21

2022/C 424/28

Дело C-501/22: Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 22 юли 2022 г. — Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)/Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

23

2022/C 424/29

Дело C-502/22: Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 22 юли 2022 г. — Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)/Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

23

2022/C 424/30

Дело C-503/22: Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 22 юли 2022 г. — Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)/Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

24

2022/C 424/31

Дело C-504/22: Преюдициално запитване от Conseil d'État (Франция), постъпило на 22 юли 2022 г. — Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)/Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

24

2022/C 424/32

Дело C-505/22: Преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Португалия), постъпило на 25 юли 2022 г. — Deco Proteste — Editores Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira

25

2022/C 424/33

Дело C-508/22: Преюдициално запитване от Curtea de Apel Braşov (Румъния), постъпило на 27 юли 2022 г. — KL, PO/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov

26

2022/C 424/34

Дело C-510/22: Преюдициално запитване от Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Румъния), постъпило на 28 юли 2022 г. — Romaqua Group SA/Societatea Națională Apele Minerale, Agenția Națională pentru Resurse Minerale

26

2022/C 424/35

Дело C-518/22: Преюдициално запитване от Bundesarbeitsgericht (Германия), постъпило на 3 август 2022 г. — J.M.P./AP Assistenzprofis GmbH

27

2022/C 424/36

Дело C-523/22: Преюдициално запитване, отправено от Апелативен съд Велико Търново (България) на 4 август 2022 година — UT / SO

27

2022/C 424/37

Дело C-531/22: Преюдициално запитване от Sąd Rejonowy dla Warszawy— Śródmieścia w Warszawie (Полша), постъпило на 9 август 2022 г. — Getin Noble Bank и др.

28

2022/C 424/38

Дело C-545/22: Преюдициално запитване от Landgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 15 август 2022 г. — Air Europa Lineas Aereas/VO, GR

29

2022/C 424/39

Дело C-548/22: Преюдициално запитване от Giudice di pace di Fondi (Италия), постъпило на 18 август 2022 г. — M.M./Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze

29

2022/C 424/40

Дело C-562/22: Преюдициално запитване, отправено от Районен съд — Бургас (България) на 25 август 2022 година — JD / OB

30

2022/C 424/41

Дело C-573/22: Преюдициално запитване от Østre Landsret (Дания), постъпило на 26 август 2022 г. — A, B и Association C/Skatteministeriet

31

2022/C 424/42

Дело C-574/22: Преюдициално запитване, отправено от Софийски градски съд (България) на 26 август 2022 година — наказателно производство срещу CI, VF, DY

32

2022/C 424/43

Дело C-583/22: Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 7 септември 2022 г. — Наказателно производство срещу MV

32

2022/C 424/44

Дело C-588/22 P: Жалба, подадена на 7 септември 2022 г. от Ryanair DAC срещу решението, постановено от Общия съд (десети разширен състав) на 22 юни 2022 г. по дело T-657/20, Ryanair/Комисия (Finnair II; Covid-19)

33

2022/C 424/45

Дело C-599/22: Иск, предявен на 16 септември 2022 г. — Европейска комисия/Република Гърция

34

2022/C 424/46

Дело C-602/22 P: Жалба, подадена на 16 септември 2022 г. от ABLV Bank AS, в ликвидация, срещу решението, постановено от Общия съд (десети разширен състав) на 6 юли 2022 г. по дело T-280/18, ABLV Bank/ЕСП

34

2022/C 424/47

Дело C-622/22: Иск, предявен на 29 септември 2022 г. — Европейска комисия/Република Малта

36

 

Общ съд

2022/C 424/48

Дело T-500/22: Жалба, подадена на 16 август 2022 г. — Vleuten Insects и New Generation Nutrition/Комисия

37

2022/C 424/49

Дело T-550/22: Жалба, подадена на 5 септември 2022 г. — QW/Комисия

38

2022/C 424/50

Дело T-551/22: Жалба, подадена на 5 септември 2022 г. — QY/Комисия

39

2022/C 424/51

Дело T-553/22: Жалба, подадена на 6 септември 2022 г. — RC/Комисия

39

2022/C 424/52

Дело T-556/22: Жалба, подадена на 8 септември 2022 г. — House Foods Group/CPVO (SK20)

40

2022/C 424/53

Дело T-560/22: Жалба, подадена на 5 септември 2022 г. — Fachverband Eisenhüttenschlacken/Комисия

40

2022/C 424/54

Дело T-563/22: Жалба, подадена на 2 септември 2022 г. — VP/Cedefop

42

2022/C 424/55

Дело T-564/22: Жалба, подадена на 13 септември 2022 г. — Pierre Balmain/EUIPO — Story Time (Изображение на лъвска глава)

43

2022/C 424/56

Дело T-566/22: Жалба, подадена на 13 септември 2022 г. — Sports Group Denmark/EUIPO (ENDURANCE)

44

2022/C 424/57

Дело T-576/22: Жалба, подадена на 15 септември 2022 г. — Bora Creations/EUIPO — True Skincare (TRUE SKIN)

44

2022/C 424/58

Дело T-578/22: Жалба, подадена на 16 септември 2022 г. — ЕНОЗД/Парламент и Съвет

45

2022/C 424/59

Дело T-582/22: Жалба, подадена на 16 септември 2022 г. — British Airways/Комисия

46

2022/C 424/60

Дело T-587/22: Жалба, подадена на 22 септември 2022 г. — Crown Holdings и Crown Cork & Seal Deutschland/Комисия

47

2022/C 424/61

Дело T-588/22: Жалба, подадена на 22 септември 2022 г. — Renco Valore/Комисия

48

2022/C 424/62

Дело T-589/22: Жалба, подадена на 22 септември 2022 г. — Silgan Holdings и др./Комисия

49

2022/C 424/63

Дело T-590/22: Жалба, подадена на 22 септември 2022 г. — Cristescu/Комисия

50

2022/C 424/64

Дело T-592/22: Жалба, подадена на 22 септември 2022 г. — Liquid Advertising/EUIPO — Liqui.do (Liquid+Arcade)

51

2022/C 424/65

Дело T-599/22: Жалба, подадена на 26 септември 2022 г. — Hypo Vorarlberg Bank/ЕСП

51

2022/C 424/66

Дело T-600/22: Иск, подаден на 26 септември 2022 г. — ST/Frontex

53

2022/C 424/67

Дело T-605/22: Жалба, подадена на 27 септември 2022 г. — RT France/Съвет

54


BG

 

Top