EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:340:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 340, 5 септември 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 340

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 65
5 септември 2022 г.


Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съд на Европейския съюз

2022/C 340/01

Последни публикации на Съда на Европейския съюз в Официален вестник на Европейския съюз

1


 

V   Становища

 

СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Съд

2022/C 340/02

Съединени дела C-59/18 и C-182/18: Решение на Съда (голям състав) от 14 юли 2022 г. — Италианска република, Comune di Milano/Съвет на Европейския съюз (Жалба за отмяна — Институционално право — Органи, служби и агенции на Европейския съюз — Европейска агенция по лекарствата (EMA) — Компетентност за определяне на седалището — Член 341 ДФЕС — Приложно поле — Решение, прието от представителите на правителствата на държавите членки в рамките на заседание на Съвета — Компетентност на Съда съгласно член 263 ДФЕС — Автор и правно естество на акта — Липса на задължително действие в правния ред на Съюза)

2

2022/C 340/03

Съединени дела C-106/19 и C-232/19: Решение на Съда (голям състав) от 14 юли 2022 г. — Италианска република (C-106/19), Comune di Milano (C-232/19)/Съвет на Европейския съюз, Европейски парламент (Жалба за отмяна — Институционално право — Регламент (ЕС) 2018/1718 — Определяне на Амстердам (Нидерландия) за седалище на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) — Член 263 ДФЕС — Допустимост — Правен интерес — Процесуална легитимация — Пряко и лично засягане — Решение за определяне на мястото на установяване на седалището на агенция на Европейския съюз, прието от представителите на правителствата на държавите членки в рамките на заседание на Съвета — Липса на задължително действие в правния ред на Съюза — Прерогативи на Европейския парламент)

3

2022/C 340/04

Дело C-743/19: Решение на Съда (голям състав) от 14 юли 2022 г. — Европейски парламент/Съвет на Европейския съюз (Жалба за отмяна — Институционално право — Органи, служби и агенции на Европейския съюз — Европейски орган по труда (ЕОТ) — Компетентност за определяне на седалището — Член 341 ДФЕС — Приложно поле — Решение, прието от представителите на правителствата на държавите членки в рамките на заседание на Съвета — Компетентност на Съда съгласно член 263 ДФЕС — Автор и правно естество на акта — Липса на задължителни последици в правния ред на Съюза)

3

2022/C 340/05

Дело C-817/19: Решение на Съда (голям състав) от 21 юни 2022 г. (преюдициално запитване от Cour constitutionnelle — Белгия) — Ligue des droits humains/Conseil des ministres (Преюдициално запитване — Обработване на лични данни — Резервационни данни на пътниците (PNR) — Регламент (ЕС) 2016/679 — Член 2, параграф 2, буква г) — Приложно поле — Директива (ЕС) 2016/681 — Използване на PNR данни на пътниците на самолетни полети, извършвани между Европейския съюз и трети държави — Възможност за включване на данни на пътниците на самолетни полети, извършвани в Съюза — Автоматизирано обработване на тези данни — Срок за съхраняване — Борба срещу терористичните престъпления и тежките престъпления — Валидност — Харта на основните права на Европейския съюз — Членове 7, 8 и 21, и член 52, параграф 1 — Национално законодателство, което разширява прилагането на системата PNR и към други превози, извършвани в Съюза — Свобода на движение в Съюза — Харта на основните права — Член 45)

4

2022/C 340/06

Дело C-128/20: Решение на Съда (голям състав) от 14 юли 2022 г. (преюдициално запитване от Landesgericht Klagenfurt — Австрия) — GSMB Invest GmbH & Co. KG/Auto Krainer GesmbH (Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Регламент (ЕО) № 715/2007 — Типово одобрение на моторни превозни средства — Член 3, точка 10 — Член 5, параграфи 1 и 2 — Измервателно-коригиращо устройство — Моторни превозни средства — Дизелов двигател — Емисии на замърсители — Система за контрол на емисиите — Софтуер, инсталиран в компютъра за контрол на двигателя — Клапан за рециркулация на отработилите газове (EGR клапан) — Намаляване на емисиите на азотни оксиди (NOx), ограничено чрез „температурен прозорец“ — Забрана за използването на измервателно-коригиращи устройства, намаляващи ефективността на системите за контрол на емисии — Член 5, параграф 2, буква a) — Изключение от тази забрана)

6

2022/C 340/07

Дело C-134/20: Решение на Съда (голям състав) от 14 юли 2022 г. (преюдициално запитване от Landesgericht Eisenstadt — Австрия) — IR/Volkswagen AG (Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Регламент (ЕО) № 715/2007 — Типово одобрение на моторни превозни средства — Член 3, точка 10 — Член 5, параграфи 1 и 2 — Измервателно-коригиращо устройство — Моторни превозни средства — Дизелов двигател — Емисии на замърсители — Система за контрол на емисиите — Софтуер, инсталиран в компютъра за контрол на двигателя — Клапан за рециркулация на отработилите газове (EGR клапан) — Намаляване на емисиите на азотни оксиди (NOx), ограничено чрез „температурен прозорец“ — Забрана за използването на измервателно-коригиращи устройства, намаляващи ефективността на системите за контрол на емисии — Член 5, параграф 2, буква a) — Изключение от тази забрана — Директива 1999/44/ЕО — Продажба на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции — Член 3, параграф 2 — Устройство, инсталирано при ремонт на превозно средство)

7

2022/C 340/08

Дело C-145/20: Решение на Съда (голям състав) от 14 юли 2022 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof — Австрия) — DS/Porsche Inter Auto GmbH & Co KG, Volkswagen AG (Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Регламент (ЕО) № 715/2007 — Типово одобрение на моторни превозни средства — Член 5, параграф 2 — Измервателно-коригиращо устройство — Моторни превозни средства — Дизелов двигател — Система за контрол на емисиите — Софтуер, инсталиран в компютъра за контрол на двигателя — Клапан за рециркулация на отработилите газове (EGR клапан) — Намаляване на емисиите на азотни оксиди (NOx), ограничено чрез „температурен прозорец“ — Забрана за използването на измервателно-коригиращи устройства, намаляващи ефективността на системите за контрол на емисии — Член 5, параграф 2, буква a) — Изключение от тази забрана — Защита на потребителите — Директива 1999/44/ЕО — Продажба на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции — Член 2, параграф 2, буква г) — Понятие за „стока, притежаваща обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, като се има предвид естеството на потребителската стока“ — Превозно средство, обхванато от типово одобрение на ЕО — Член 3, параграф 6 — Понятие за „незначителна липса на съответствие“)

8

2022/C 340/09

Дело C-159/20: Решение на Съда (пети състав) от 14 юли 2022 г. — Европейска комисия/Кралство Дания (Неизпълнение на задължения от държава членка — Регламент (ЕС) № 1151/2012 — Схеми за качество на селскостопанските продукти и храни — Член 13 — Използване на защитеното наименование за произход (ЗНП) „Feta“ за обозначаване на сирене, произведено в Дания и предназначено за износ в трети държави — Член 4, параграф 3 ДЕС — Принцип на лоялно сътрудничество)

9

2022/C 340/10

Дело C-436/20: Решение на Съда (четвърти състав) от 14 юли 2022 г. (преюдициално запитване от Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana — Испания) — Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE)/Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas (Преюдициално запитване — Членове 49 ДФЕС и 56 ДФЕС — Изцяло вътрешно положение — Услуги на вътрешния пазар — Директива 2006/123/EО — Приложно поле — Член 2, параграф 2, буква й) — Възлагане на обществени поръчки — Директива 2014/24/EС — Понятие за обществени поръчки — Членове 74 — 77 — Предоставяне на социални услуги в помощ на личността — Договори за съвместно предоставяне на услуги с частни организации за социални инициативи — Изключване на операторите със стопанска цел — Мястото на установяване на организацията като критерий за подбор)

10

2022/C 340/11

Дело C-500/20: Решение на Съда (пети състав) от 14 юли 2022 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof — Австрия) — ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft/Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH (Преюдициално запитване — Международни споразумения — Железопътен транспорт — Конвенция за международни железопътни превози (COTIF) — Единни правила за договора за използване на инфраструктурата в международно железопътно съобщение (CUI) — Член 4 — Обвързващи норми — Член 8 — Отговорност на управителя — Член 19 — Други искове — Компетентност на Съда — Повреждане на локомотиви на превозвача след дерайлиране — Наем на заместващи локомотиви — Задължение на управителя на инфраструктурата да възстанови разходите за наем — Договор, предвиждащ разширяване на обхвата на отговорността на страните чрез препращане към националното право)

11

2022/C 340/12

Дело C-36/21: Решение на Съда (трети състав) от 14 юли 2022 г. (преюдициално запитване от College van Beroep voor het bedrijfsleven — Нидерландия) — Sense Visuele Communicatie en Handel vof (извършващо дейност и с името De Scharrelderij)/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Преюдициално запитване — Обща селскостопанска политика — Регламент (ЕС) № 1307/2013 — Схеми за директно подпомагане — Общи правила — Член 30, параграф 6 и член 50, параграф 2 — Заявление за разпределяне на права на плащане от националния резерв за млади земеделски стопани — Национален административен орган, предоставил невярна информация относно квалификацията на дадено лице като „млад земеделски стопанин“ — Принцип на защита на оправданите правни очаквания — Иск за обезщетение за вреди поради неспазване на предвидения в националното право принцип за защита на оправданите правни очаквания)

12

2022/C 340/13

Дело C-110/21 P: Решение на Съда (втори състав) от 14 юли 2022 г. — Universität Bremen/Eвропейска изпълнителна агенция за научни изследвания (REA) (Обжалване — Жалба за отмяна — Член 19 от Статута на Съда на Европейския съюз — Представителство на непривилегировани жалбоподатели в преки производства пред съдилищата на Европейския съюз — Университетски преподавател — Преподавател в университета, представляван в производството по тази жалба и изпълняващ функциите на координатор и ръководител на екипа на проекта, предмет на спора — Условие за независимост — Наличие на пряк личен интерес от изхода на делото)

12

2022/C 340/14

Дело C-722/21: Определение на Съда (осми състав) от 19 май 2022 г. (преюдициално запитване от Notario del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía — Испания) — Frontera Capital SARL (Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда — Член 267 ДФЕС — Нотариус — Понятие „юрисдикция“ — Критерии — Липса на спор пред запитващия орган — Явна недопустимост)

13

2022/C 340/15

Дело C-25/22: Определение на Съда (седми състав) от 14 юли 2022 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzgericht — Австрия) — CM/Finanzamt Österreich (Преюдициално запитване — Член 53, параграф 2 и член 94 от Процедурния правилник на Съда — Изискване за посочване на причините, поради които е необходим отговор на поставените въпроси — Липса на достатъчно пояснения — Явна недопустимост)

13

2022/C 340/16

Дело C-194/22 P: Жалба, подадена на 4 март 2022 г. от Magic Box Int. Toys SLU срещу решението, постановено от Общия съд (десети състав) на 21 декември 2021 г. по дело T-549/20 — Magic Box Int. Toys/EUIPO — KMA Concepts

14

2022/C 340/17

Дело C-233/22 P: Жалба, подадена на 4 април 2022 г. от Meta Cluster GmbH срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 26 януари 2022 г. по дело T-233/21 — Meta Cluster GmbH/EUIPO

14

2022/C 340/18

Дело C-300/22 P: Жалба, подадена на 3 май 2022 г. от Govern d'Andorra срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 23 февруари 2022 г. по дело T-806/19 — Govern d'Andorra/EUIPO

14

2022/C 340/19

Дело C-319/22: Преюдициално запитване от Landgericht Köln (Германия), постъпило на 11 май 2022 г. — Gesamtverband Autoteile-Handel e.V./Scania CV AB

15

2022/C 340/20

Дело C-329/22: Преюдициално запитване, отправено от Върховен административен съд (България) на 17 май 20022 година — Заместник изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ / IW

16

2022/C 340/21

Дело C-343/22: Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 27 май 2022 г. — PT/VB

17

2022/C 340/22

Дело C-355/22: Преюдициално запитване от Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (Белгия), постъпило на 1 юни 2022 г. — BV Osteopathie Van Hauwermeiren/Belgische Staat

17

2022/C 340/23

Дело C-358/22: Преюдициално запитване от Cour de cassation (Франция), постъпило на 1 юни 2022 г. — Bolloré logistics SA/Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Caen, Recette régionale des douanes et droits indirects de Caen, Bolloré Ports de Cherbourg SAS

18

2022/C 340/24

Дело C-364/22: Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Minden (Германия), постъпило на 7 юни 2022 г. — J.B., S.B. и F.B./Bundesrepublik Deutschland

19

2022/C 340/25

Дело C-390/22: Преюдициално запитване, отправено от Окръжен съд — Бургас (България) на 14 юни 2022 година — Община Поморие / „Aнхиало авто“ ООД

20

2022/C 340/26

Дело C-407/22: Преюдициално запитване от Conseil d’État (Франция), постъпило на 20 юни 2022 г. — Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance/Manitou BF SA

20

2022/C 340/27

Дело C-408/22: Преюдициално запитване от Conseil d’État (Франция), постъпило на 20 юни 2022 г. — Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance/Bricolage Investissement France SA

21

2022/C 340/28

Дело C-426/22: Преюдициално запитване от Szegedi Törvényszék (Унгария), постъпило на 28 юни 2022 г. — SOLE-MiZo Zrt./Nemzeti Adó — és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

21

2022/C 340/29

Дело C-444/22 P: Жалба, подадена на 5 юли 2022 г. от Leon Leonard Johan Veen срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 27 април 2022 г. по дело T-436/21, Veen/Европол

22

2022/C 340/30

Дело C-445/22 P: Жалба, подадена на 4 юли 2022 г. от Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE срещу решението, постановено от Общия съд (трети състав) на 4 май 2022 г. по дело T-423/14 RENV, Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE/Комисия

23

2022/C 340/31

Дело C-458/22 P: Жалба, подадена на 5 юли 2022 г. от Robert Roos и др. срещу решението, постановено от Общия съд (осми разширен състав) на 27 април 2022 г. по дела T-710/21, T-722/21 и T-723/21 Robert Roos и др./Европейски парламент

24

2022/C 340/32

Дело C-479/22 P: Жалба, подадена на 14 юли 2022 г. от OC срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 4 май 2022 г. по дело T-384/20, OC/Комисия

25

2022/C 340/33

Дело C-494/22 P: Жалба, подадена на 22 юли 2022 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 11 май 2022 г. по дело T-151/20, Чешка република/Комисия

25

 

Общ съд

2022/C 340/34

Дело T-280/18: Решение на Общия съд от 6 юли 2022 г. — ABLV Bank/ЕСП (Икономически и паричен съюз — Банков съюз — Единен механизъм за преструктуриране на кредитни институции и някои инвестиционни посредници (ЕМП) — Процедура за преструктуриране, приложима в случай на субект, който е проблемен или има вероятност да стане проблемен — Решение на ЕСП да не приеме схема за преструктуриране — Жалба за отмяна — Увреждащ акт — Правен интерес — Процесуална легитимация — Частична допустимост — Член 18 от Регламент (ЕС) № 806/2014 — Компетентност на автора на акта — Право на изслушване — Задължение за мотивиране — Пропорционалност — Равно третиране)

27

2022/C 340/35

Дело T-388/19: Решение на Общия съд от 6 юли 2022 г. — Puigdemont i Casamajó и Comín i Oliveres/Парламент (Институционално право — Член на Парламента — Отказ на председателя на Парламента да признае на избрани кандидати качеството „европейски депутат“ и съответните права — Жалба за отмяна — Акт, неподлежащ на обжалване — Недопустимост)

27

2022/C 340/36

Дело T-886/19: Решение на Общия съд от 13 юли 2022 г. — Design Light & Led Made in Europe и Design Luce & Led Made in Italy/Комисия (Конкуренция — Злоупотреба с господстващо положение — Картели — Сектор, свързан с осветление със светодиоди (LED) — Програма за получаване на патентно лицензиране (Patent Licensing Program) — Решение за отхвърляне на жалба — Член 7 от Регламент (ЕО) № 773/2004 — Явна грешка в преценката — Задължение за мотивиране — Липса на интерес за Съюза — Вероятност за установяване на нарушение)

28

2022/C 340/37

Дело T-150/20: Решение на Общия съд от 13 юли 2022 г. — Tartu Agro/Koмисия (Държавни помощи — Земеделие — Договор за аренда на земеделски земи в Естония — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с вътрешния пазар и се разпорежда нейното възстановяване — Предимство — Определяне на пазарната стойност — Принцип на частния оператор — Сложни икономически оценки — Съдебен контрол — Вземане предвид на всички релевантни елементи — Задължение за полагане на дължима грижа)

29

2022/C 340/38

Дело T-179/20: Решение на Общия съд от 6 юли 2022 г. — JP/Комисия (Публична служба — Конкурс на общо основание — Обявление за конкурс EPSO/AD/363/18 за назначаване на администратори в областта на данъчното облагане (AD 7) — Невключване в списъка с резерви — Състав на конкурсната комисия — Неизменност на състава — Явна грешка в преценката — Отговорност)

29

2022/C 340/39

Дело T-246/20: Решение на Общия съд от 6 юли 2022 г. — Aerospinning Master Franchising/EUIPO — Mad Dogg Athletics (SPINNING) (Марка на Европейския съюз — Производство по обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „SPINNING“ — Марка, която е станала обичайно наименование в търговията на стока или услуга, за която тя е регистрирана — Член 51, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 58, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Съответни потребители)

30

2022/C 340/40

Дело T-278/20: Решение на Общия съд от 6 юли 2022 г. — Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture и Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts/Комисия (Дъмпинг — Внос на стоманени колела от Китай — Налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито — Член 17, параграф 4, членове 18 и 20 от Регламент (ЕС) 2016/1036 — Неоказване на съдействие — Предоставяне на недостатъчна информация на Комисията)

30

2022/C 340/41

Дело T-631/20: Решение на Общия съд от 6 юли 2022 г. — MZ/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Конкурс EPSO/AD/363/18 за назначаване на администратори в областта на данъчното облагане — Ограничаване на избора на втория език, на който се провеждат изпитите — Невключване в списъка с резерви — Възражение за незаконосъобразност — Допустимост — Дискриминация, основана на езика — Особен характер на длъжностите, които трябва да бъдат заети — Обосноваване — Интерес на службата — Пропорционалност)

31

2022/C 340/42

Дело T-681/20: Решение на Общия съд от 6 юли 2022 г. — OC/ЕСВД (Отговорност — Публична служба — Персонал на ЕСВД, изпратен в трета страна — Разкриване на нередности — Доклад за проверка — Преместване — Увреждащи актове — Поведение, непредставляващо вземане на решение — Спазване на изискванията на досъдебната процедура — Защита на подателите на сигнали за нарушения — Член 22а от Правилника — Задължение за полагане на грижа — Членове 7 и 8 от Хартата на основните права — Зачитане на личния живот — Защита на личните данни)

32

2022/C 340/43

Дело T-20/21: Решение на Общия съд от 6 юли 2022 г. — VI/Комисия (Публична служба — Длъжностни лица — Назначаване — Конкурс на общо основание EPSO/AD/363/18 — Невключване в списъка с резерви — Равно третиране — Неизменност на състава на конкурсната комисия)

32

2022/C 340/44

Дело T-129/21: Решение на Общия съд от 6 юли 2022 г. — Colombani/ЕСВД (Публична служба — Длъжностни лица — Персонал на ЕСВД — Длъжност ръководител на делегацията на Европейския съюз в Канада — Длъжност директор „Близък изток и Северна Африка“ — Отхвърляне на кандидатурата)

33

2022/C 340/45

Дело T-250/21: Решение на Общия съд от 6 юли 2022 г. — Zdút/EUIPO — Nehera и др. (nehera) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Европейския съюз „NEHERA“ — Абсолютно основание за недействителност — Липса на недобросъвестност — Член 52, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 59, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

33

2022/C 340/46

Дело T-251/21: Решение на Общия съд от 13 юли 2022 г. — Tigercat International/EUIPO — Caterpillar (Tigercat) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „Tigercat“ — По-ранна фигуративна марка на Европейския съюз „CAT“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

34

2022/C 340/47

Дело T-283/21: Решение на Общия съд от 13 юли 2022 г. — Pejovič/EUIPO — ETA živilska industrija (TALIS) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „TALIS“ — Абсолютно основание за недействителност — Недобросъвестност — Член 52, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 59, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

35

2022/C 340/48

Дело T-284/21: Решение на Общия съд от 13 юли 2022 г. — Pejovič/EUIPO — ETA živilska industrija (RENČKI HRAM) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Европейския съюз „RENČKI HRAM“ — Абсолютно основание за недействителност — Недобросъвестност — Член 52, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 59, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

35

2022/C 340/49

Дело T-286/21: Решение на Общия съд от 13 юли 2022 г. — Pejovič/EUIPO — ETA živilska industrija (RENŠKI HRAM) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „RENŠKI HRAM“ — Абсолютно основание за недействителност — Недобросъвестност — Член 52, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 59, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

36

2022/C 340/50

Дело T-287/21: Решение на Общия съд от 13 юли 2022 г. — Pejovič/EUIPO — ETA živilska industrija (SALATINA) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Европейския съюз „SALATINA“ — Абсолютно основание за недействителност — Недобросъвестност — Член 52, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 59, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001)

37

2022/C 340/51

Дело T-288/21: Решение на Общия съд от 6 юли 2022 г. — ALO jewelry CZ/EUIPO — Cartier International (ALOve) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „ALOve“ — По-ранна международна фигуративна марка „LOVe“ — Относително основание за отказ — Неоснователно извлечена полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка — Член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/1001)

37

2022/C 340/52

Дело T-408/21: Решение на Общия съд от 6 юли 2022 г. — HB/Комисия (Обществени поръчки за услуги — Предоставяне на услуги за техническа помощ на Висшия съдебен съвет и украинските власти — Нередности при процедура за възлагане на обществени поръчки — Възстановяване на недължимо платените суми — Решения, които представляват изпълнителни основания — Член 299 ДФЕС — Компетентност на органа, приел акта — Извъндоговорна отговорност на Съюза)

38

2022/C 340/53

Дело T-478/21: Решение на Общия съд от 6 юли 2022 г. — Les Éditions P. Amaury/EUIPO — Golden Balls (BALLON D’OR) (Марка на Европейския съюз — Производство по отмяна — Словна марка на Европейския съюз „BALLON D’OR“ — Реално използване на марка — Частична отмяна — Член 51, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 58, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2017/1001) — Доказване на реалното използване — Преценка на доказателствата — Квалифициране на услугите)

39

2022/C 340/54

Дело T-664/21: Решение на Общия съд от 6 юли 2022 г. — YF/EFCA (Публична служба — Срочно наети служители — Договор за неопределено време — Прекратяване на договора — Професионална некомпетентност — Явна грешка в преценката — Принцип на добра администрация)

39

2022/C 340/55

Дело T-125/22: Решение на Общия съд от 27 юли 2022 г. — RT France/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна — Временна забрана за излъчване и спиране на срока на действие на разрешенията за излъчване на съдържанието на някои медии — Включване в списъка с образуванията, спрямо които се прилагат ограничителни мерки — Компетентност на Съвета — Право на защита — Право на изслушване — Свобода на изразяване на мнение и свобода на информация — Пропорционалност — Свобода на стопанската инициатива — Принцип за недопускане на дискриминация, основана на гражданство)

40

2022/C 340/56

Дело T-638/20: Определение на Общия съд от 6 юли 2022 г. — JP/Комисия (Жалба за отмяна и искане за обезщетение — Публична служба — Конкурс на общо основание — Обявление за конкурс EPSO/AD/363/18 за назначаване на администратори в областта на данъчното облагане (AD 7) — Невключване в списъка с резерви — Висящ процес — Явна недопустимост)

41

2022/C 340/57

Дело T-203/21: Определение на Общия съд от 14 юли 2022 г. — IN.PRO.DI/EUIPO — Aiello (CAPRI) (Марка на Европейския съюз — Оттегляне на обжалваното решение — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за произнасяне)

41

2022/C 340/58

Дело T-728/21: Определение на Общия съд от 12 юли 2022 г. — LW/Комисия (Публична служба — Жалбоподател, спрял да отговаря на въпросите на Общия съд — Липса на основание за произнасяне)

42

2022/C 340/59

Дело T-792/21: Определение на Общия съд от 6 юли 2022 г. — ClientEarth/Комисия (Достъп до документи — Регламент (EО) № 1049/2001 — Орхуска конвенция — Регламент (EО) № 1367/2006 — Доклад за анализа на въздействието и други документи, свързани със законодателна инициатива в областта на околната среда — Мълчалив отказ за предоставяне на достъп — Изрично решение, прието след подаването на жалбата — Липса на основание за произнасяне)

42

2022/C 340/60

Дело T-31/22: Определение на Общия съд от 6 юли 2022 г. — Perez Lopes Pargana Calado/Съд на Европейския съюз (Обществени поръчки за услуги — Оттегляне на обжалваните решения — Липса на основание за произнасяне)

43

2022/C 340/61

Дело T-170/22 R: Определение на председателя на Общия съд от 14 юли 2022 г. — Telefónica de España/Комисия (Обезпечително производство — Обществени поръчки за услуги — Трансевропейски услуги в областта на телематиката между администрациите (TESTA) — Молба за постановяване на временни мерки — Липса на неотложност)

43

2022/C 340/62

Дело T-345/22: Жалба, подадена на 3 юни 2022 г. — Stöttingfjällets Miljöskyddsförening/Комисия

44

2022/C 340/63

Дело T-381/22: Жалба, подадена на 30 юни 2022 г. — Good Services/EUIPO — ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO)

45

2022/C 340/64

Дело T-382/22: Жалба, подадена на 30 юни 2022 г. — Good Services/EUIPO — ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO)

46

2022/C 340/65

Дело T-383/22: Жалба, подадена на 30 юни 2022 г. — Good Services/EUIPO — ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO)

47

2022/C 340/66

Дело T-384/22: Жалба, подадена на 1 юли 2022 г. — Productos Ibéricos Calderón y Ramos/EUIPO — Hijos de Rivera (ESTRELLA DE CASTILLA)

48

2022/C 340/67

Дело T-385/22: Жалба, подадена на 24 юни 2022 г. — Carmeuse Holding/Комисия

48

2022/C 340/68

Дело T-416/22: Иск, предявен на 1 юли 2022 г. — Fresenius Kabi Austria и др./Комисия

49

2022/C 340/69

Дело T-424/22: Иск, предявен на 11 юли 2022 г. — D’Agostino и Dafin/ЕЦБ

50

2022/C 340/70

Дело T-430/22: Жалба, подадена на 6 юли 2022 г. — Nordea Bank/ЕСП

52

2022/C 340/71

Дело T-436/22: Жалба, подадена на 12 юли 2022 г. — Machková/EUIPO — Aceites Almenara (ALMARA SOAP)

52

2022/C 340/72

Дело T-438/22: Жалба, подадена на 13 юли 2022 г. — International British Education XXI/EUIPO — Saint George’s School (IBE ST. GEORGE’S)

53

2022/C 340/73

Дело T-452/22: Жалба, подадена на 19 юли 2022 г. — Hofmeir Magnetics/EUIPO — Healthfactories (Hofmag)

54

2022/C 340/74

Дело T-454/22: Жалба, подадена на 22 юли 2022 г. — Sky/EUIPO — Skyliners (SKYLINERS)

55

2022/C 340/75

Дело T-459/22: Жалба, подадена на 21 юли 2022 г. — Laboratorios Ern/EUIPO — Biolark (BIOLARK)

55

2022/C 340/76

Дело T-462/22: Жалба, подадена на 20 юли 2022 г. — Millennium BCP Participações и BCP África/Комисия

56

2022/C 340/77

Дело T-542/19: Определение на Общия съд от 15 юли 2022 г. — FV/Съвет

57

2022/C 340/78

Дело T-713/21: Определение на Общия съд от 8 юли 2022 г. — Agentur für Globale Gesundheitsverantwortung/EMA

57

2022/C 340/79

Дело T-40/22: Определение на Общия съд от 13 юли 2022 г. — Dado Ceramica и др./EUIPO — Italcer (Плочки)

57

2022/C 340/80

Дело T-157/22: Определение на Общия съд от 14 юли 2022 г. — Dehaen/EUIPO — National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)

58

2022/C 340/81

Дело T-158/22: Определение на Общия съд от 14 юли 2022 г. — Dehaen/EUIPO — National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)

58


BG

 

Top